Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied Saneringsregeling asbestwegen derde fase

Geldend van 25-01-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 15 januari 2009, nr. RB/2008123259, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied Saneringsregeling asbestwegen derde fase)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2008 met kenmerk DLG 2008/62769;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van de Dienst Landelijk Gebied wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten respectievelijk het verrichten van handelingen in het kader van de uitvoering van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase, met uitzondering van paragraaf 3 van die regeling.

Artikel 2

Aan de directeur van de Dienst Landelijk Gebied wordt:

  • a. mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen;

  • b. machtiging verleend tot het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden of handelingen met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar als bedoeld onder a;

  • c. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld onder a.

Artikel 3

De directeur van de Dienst Landelijk Gebied kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de directeur van de Dienst Landelijk Gebied

(gevolgd door de handtekening en de naam)

Artikel 5

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de directeur van de Dienst Landelijk Gebied,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend)

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied Saneringsregeling asbestwegen derde fase.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 januari 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina