Beleidsregels verlenen ontheffing ex artikelen 15, tweede lid, Elektriciteitswet [...] lid, Gaswet (verplichting netbeheerder aan te wijzen)

[Regeling vervallen per 20-07-2012.]
Geldend van 23-01-2009 t/m 19-07-2012

Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 9 januari 2009, nr. WJZ/9000550, betreffende het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen

§ 1. Definities

[Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2012]

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

§ 2. Ontheffingen op basis van 15, tweede lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998

[Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2012]

Bij een aanvraag om een ontheffing op grond van artikel 15, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de wet maakt een aanvrager overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 5 aannemelijk dat aan de in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 3

[Vervallen per 20-07-2012]

 • 1 De aanvrager maakt aannemelijk dat ten minste 50 procent van de natuurlijke personen of rechtspersonen die op het net waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn of naar verwachting zullen worden aangesloten, op het tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend bekend is en die personen een samenwerking beogen met als doel een betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functionerende energiehuishouding in hun vestigingen.

 • 2 De aanvrager voldoet aan het eerste lid door een overeenkomst die de personen, bedoeld in dat lid, hebben gesloten met het oog op de in dat lid bedoelde samenwerking, dan wel andere bescheiden en gegevens, waaruit de samenwerking tussen die personen blijkt, te overleggen.

Artikel 4

[Vervallen per 20-07-2012]

 • 1 De aanvrager maakt aannemelijk dat, om de samenwerking, bedoeld in artikel 3, eerste lid, mogelijk te maken, het net waarop de aanvraag betrekking heeft of het beheer van dat net zodanig bijzondere karakteristieken vereist ten opzichte van de eisen die in het algemeen gelden voor netten of het beheer van netten dat dit net niet of niet doelmatig door een netbeheerder kan worden beheerd.

 • 2 De aanvrager voldoet aan het eerste lid door een verklaring te overleggen van de netbeheerder die op grond van de artikelen 16, 31 en 36 van de wet tot taak heeft de netten te beheren in het gebied waarin het net waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen, waaruit blijkt dat dit net op grond van het eerste lid niet of niet doelmatig door een netbeheerder kan worden beheerd, dan wel door andere gegevens of bescheiden te overleggen waaruit dit blijkt.

Artikel 5

[Vervallen per 20-07-2012]

De aanvrager maakt aannemelijk dat de vestigingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, zijn gelegen in elkaars nabijheid en in een gebied van beperkte omvang.

§ 3. Voorschriften aan ontheffingen in verband met derdentoegang

[Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 6

[Vervallen per 20-07-2012]

 • 1 Indien een ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, wordt verleend, worden aan deze ontheffing voorschriften verbonden met betrekking tot de toegang tot het net en tot de tarieven om te bewerkstelligen dat:

  • a. de ontheffinghouder aan degene die daarom verzoekt een aanbod doet om met gebruikmaking van het door hem beheerde net ten behoeve van de verzoeker transport van elektriciteit uit te voeren, tenzij de ontheffinghouder voor het gevraagde transport redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft, in welk geval een weigering transport uit te voeren met redenen wordt omkleed;

  • b. de ontheffinghouder voorziet in een systeem van derdentoegang dat is gebaseerd op objectieve en niet-discriminatoire tarieven die door de ontheffinghouder voordat deze worden toegepast, op geschikte wijze bekend worden gemaakt;

  • c. de ontheffinghouder de gepubliceerde tarieven niet-discriminatoir toepast.

 • 2 Indien een ontheffing wordt verleend, wordt aan deze ontheffing het voorschrift verbonden dat de ontheffinghouder aan een afnemer die van leverancier wisselt, voor deze wisseling geen kosten in rekening brengt.

§ 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 8

[Vervallen per 20-07-2012]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 9 januari 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina