Besluit instelling Commissie evaluatie antiterrorismebeleid

[Regeling vervallen per 21-01-2010.]
Geldend van 23-01-2009 t/m 20-01-2010

Besluit instelling Commissie evaluatie antiterrorismebeleid

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gezien de door de Tweede Kamer aangenomen motie van het lid Pechtold met het verzoek te bezien op welke wijze een onderzoek naar het Nederlandse antiterrorismebeleid het beste kan worden vormgegeven en de Kamer hierover te informeren;

Overwegende:

  • dat vrijwel alle maatregelen op het gebied van terrorismebestrijding reeds gekoppeld zijn aan een evaluatiemechanisme.

  • dat wij het van belang achten om naast de uitkomsten van de reeds lopende en voorziene onderzoeken een beeld te krijgen van mogelijke dwarsverbanden tussen de uitkomsten van de verschillende onderzoeken.

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 21-01-2010]

In te stellen een onafhankelijke Commissie evaluatie antiterrorismebeleid.

De Commissie heeft tot taak te onderzoeken:

  • Op welke wijze de genomen maatregelen meer in onderlinge samenhang beoordeeld kunnen worden.

  • Op welke wijze deze onderlinge samenhang kan bijdragen aan de voorbereiding van nieuw beleid.

  • Wat de aandachtspunten zijn bij de standpuntbepaling van het kabinet over de uitkomsten van de geplande evaluaties van de terrorisme gerelateerde wet- en regelgeving.

Artikel 2

[Vervallen per 21-01-2010]

De Commissie richt het onderzoek in overeenkomstig de door de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde onderzoeksopdracht. De Commissie kan adviezen van derden inwinnen.

Artikel 3

[Vervallen per 21-01-2010]

In de Commissie hebben zitting:

als lid, tevens voorzitter: mr J.J.H. Suyver;

als leden: prof. mr. M.J. Borgers, prof. mr. C.P.M. Cleiren, de heer P.J. van Zunderd.

Artikel 4

[Vervallen per 21-01-2010]

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen de Commissie alle benodigde middelen en ondersteuning ter beschikking. Een ieder die werkzaam is voor de Commissie is voor de uitoefening van zijn taak terzake uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 21-01-2010]

  • 1 De Commissie brengt zo spoedig mogelijk, uiterlijk april 2009, haar rapport uit aan de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Commissie zal aan de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies uitbrengen met betrekking tot de in artikel 1 vermelde onderwerpen, en indien haar onderzoek daartoe aanleiding geeft, andere onderwerpen die geregeld moeten worden in verband met de evaluatie van antiterrorismebeleid.

  • 2 Na het uitbrengen van haar advies is de Commissie opgeheven.

Artikel 6

[Vervallen per 21-01-2010]

De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Justitie.

Artikel 7

[Vervallen per 21-01-2010]

De leden van de Commissie ontvangen vacatiegelden op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop voor het Ministerie van Justitie geldende bepalingen, waarbij de Commissie als ‘zwaar’ in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt. Daarnaast hebben de leden van de Commissie recht op vergoeding wegens reiskosten en verblijfskosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel 8

[Vervallen per 21-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 oktober 2008.

Dit besluit vervalt een jaar na plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 9

[Vervallen per 21-01-2010]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit instelling Commissie evaluatie antiterrorismebeleid.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 22 oktober 2008

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina