Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008

Geldend van 21-01-2009 t/m heden

Tijdelijke regeling van het Commissariaat voor de Media van 13 januari 2009 houdende beleidsregels omtrent toepasselijkheid van de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media in verband met de inwerkingtreding van de Mediawet 2008 (Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008)

Het Commissariaat voor de Media,

Gelet op de artikelen 7:11 en 7:12 van de Mediawet 2008;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

 • dat per 1 januari 2009 de Mediawet 2008 (Stb. 2008, 583) en het Mediabesluit (Stb. 2008, 584) in werking zijn getreden en de Mediawet (Stb. 1987, 249) en het Mediabesluit (Stb. 1987, 573) zijn ingetrokken;

 • dat de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008 zowel inhoudelijke als technische wijzigingen van de Mediawet, respectievelijk het Mediabesluit bevatten;

 • dat daarnaast het systeem en de vormgeving van de er in neergelegde bepalingen volledig is gewijzigd;

 • dat tevens het begrippenkader is vernieuwd;

 • dat de aanpassing van inhoud, nummering en begrippenkader van de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media aan de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008 niet is afgerond op 1 januari 2009;

 • dat het om die reden noodzakelijk is een tijdelijke maatregel te treffen om de huidige beleidsregels van het Commissariaat voor de Media in overeenstemming te brengen met de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008;

Besluit vast te stellen:

Artikel 1. Strekking van de regeling

Deze regeling strekt ertoe alle bestaande regelingen en schriftelijk vastgelegd beleid, voor zover relevant, toepasselijk te verklaren onder het regime van de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008.

Artikel 2. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Toepasselijkheid regelingen Commissariaat

 • 2 Na inwerkingtreding van de wet en het besluit berust het overige beleid, waaronder beleidsbrieven, voor zover relevant op de wet, respectievelijk het besluit, onverminderd het bepaalde in titel 9.1 van de wet.

Artikel 4. Wetsconforme interpretatie

 • 1 De bepalingen van de wet en het besluit treden in de plaats van de in de regelingen of beleidsbrieven genoemde bepalingen van de Mediawet, respectievelijk van het Mediabesluit voor zover mogelijk en relevant overeenkomstig de transponeringstabellen zoals deze zijn opgenomen in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2007/08, 31 356, nr. 3) en het Gewijzigd voorstel van wet (Kamerstukken I, 2007/08, 31 356, A), alsmede in het Mediabesluit 2008 (Staatsblad 2008, 584).

 • 2 De begrippen uit de wet treden in de plaats van de in die regelingen of beleidsbrieven genoemde begrippen uit de Mediawet.

 • 3 De regelingen en beleidsbrieven worden in overeenstemming met de wet en het besluit toegepast.

 • 4 Indien met betrekking tot een bepaling in de wet of het besluit geen beleid is vastgesteld, wordt voor de interpretatie van die bepaling het bestaande beleid voor zover mogelijk op overeenkomstige wijze toegepast.

 • 5 Indien een regeling of beleidsbrief of een deel daarvan in strijd is met de wet, worden die regeling, beleidsbrief respectievelijk het betreffende deel in overeenstemming met de wet toegepast en blijven zij voor het overige buiten toepassing.

Artikel 5. Slotbepaling

 • 1 Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008.

 • 3 Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).

Commissariaat voor de Media,

Voorzitter

,

I. Brakman

Commissaris

,

J. van Cuilenburg

Bijlage

Lijst van regelingen van het Commissariaat voor de Media die berusten op de Mediawet 2008

Beleidsbrief bartering

Beleidsbrief uitbesteding lokale omroep

Beleidskader neventaken lokale en regionale omroepen

Beleidslijn publiek-private samenwerking

Beleidslijn Sanctiemaatregelen maart 2007

Beleidslijn zendtijdaanvragen 39f-instellingen

Beleidslijn zendtijd 39f, nadere toelichting

Beleidsregels artikel 82k Mediawet

Beleidsregels lokale omroep voor meerdere gemeenten

Beleidsregels nevenactiviteiten

Beleidsregels ontheffingen liefdadigheidsacties

Beleidsregels ontheffingen programmatitel nevenactiviteiten publieke omroep

Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007

Beleidsregels ontheffing programmatitel publieke omroep 2007

Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008

Beleidsregels programmaquota 2007

Beleidsregels splitscreen commerciële omroepdiensten

Beleidsregels sponsoring commerciële omroep

Beleidsregels sponsoring publieke omroep

Beleidsregels toestemming programma voor bijzonder doel 2008

Beleidsregels verenigingsactiviteiten

Besluit ontheffing reclame-uitingen

Besluit ontheffing vermelding evenementensponsor

Besluit ontheffing vermelding niet-sponsor

Besluit ontheffing zelfpromotie commerciële omroep 2007

Besluit ontheffing zelfpromotie publieke omroep

Convenant Commissariaat en Agentschap Telecom

Handboek Financiële Verantwoording Regionale Omroepen

Klachtregeling Commissariaat voor de Media 2000

Mandaatbesluit

Modelreglement Programmaraden

Notitie neventaken publieke omroep 2002

Publiek-private samenwerking 2008

Regeling kabelkrantprogramma’s

Regeling toezichtskosten commerciële omroep 2002

Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften

Samenwerkingsprotocol CvdM-OPTA

Sponsoring programmaonderdelen van culturele aard

Uitgangspuntennotitie regionale omroep

Terug naar begin van de pagina