Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2014

Verordening van het Bedrijfschap Horeca en Catering, betreffende de registratie van ondernemingen (Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008)

Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering;

Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 4 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;

Besluit vast te stellen de navolgende verordening:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

onderneming

:

onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;

ondernemer

:

een natuurlijk of rechtspersoon die een onderneming drijft of gedurende enige periode heeft gedreven;

secretaris

:

secretaris van het bedrijfschap;

register

:

register van ondernemingen als bedoeld in artikel 2;

handelsregister

:

register als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007.

Artikel 2. Register

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een register van ondernemingen, waarin gegevens worden verwerkt van ondernemingen en ondernemers, ten behoeve van de vervulling van de taak van het bedrijfschap.

 • 2 Het bestuur stelt een reglement vast voor het register.

 • 3 De in het register opgenomen gegevens worden niet gebruikt in strijd met het doel van het register.

Artikel 3. Meldings- en informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer meldt binnen vier weken aan de secretaris:

  • a. de aanvang van een onderneming;

  • b. wijzigingen in de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven;

  • c. wijzigingen in de aard en omvang van de onderneming;

  • d. de staking van de onderneming.

 • 2

Als melding kan ook worden aangemerkt een melding uit het handelsregister of een melding verkregen uit een door het bedrijfschap ingesteld onderzoek.

Artikel 4. Verwerking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris verwerkt de gegevens in het register namens het bestuur.

 • 2 De secretaris kan de bevoegdheid uit het vorige lid ondermandateren.

Artikel 5. Registratie

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De secretaris stelt de ondernemer schriftelijk op de hoogte van de opname in het register.

Artikel 6. Registratieformulier

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer ontvangt na opname van de onderneming in het register een registratieformulier.

 • 2 De secretaris kan ook in andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid de ondernemer verzoeken een registratieformulier in te vullen.

 • 3 De ondernemer verstrekt de op het registratieformulier gevraagde gegevens binnen vier weken aan de secretaris.

 • 4 Indien de ondernemer nalaat om de op het registratieformulier gevraagde gegevens te verstrekken kan de secretaris de gegevens uit andere bronnen opnemen in het register.

 • 5 Het bestuur bepaalt in het reglement als bedoeld in artikel 2, tweede lid, welke soorten gegevens de ondernemer op het registratieformulier moet verstrekken, alsmede de bronnen waaruit gegevens kunnen worden verkregen.

Artikel 7. Doorhaling

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Na ontvangst van een melding van de staking van een onderneming haalt de secretaris de opname in het register door.

 • 2 De secretaris stelt de ondernemer schriftelijk op de hoogte van de doorhaling in het register.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008.

Zoetermeer, 1 oktober 2008

P.J. Biesheuvel

voorzitter

W. Spaink

secretaris

Terug naar begin van de pagina