Tijdelijke Warenwetregeling productvoorschriften Lucky Bamboo

[Regeling vervallen per 22-01-2011.]
Geldend van 14-01-2010 t/m 21-01-2011

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 2008, nr. PG/ZP-2898849, houdende tijdelijke regels met betrekking tot productvoorschriften voor Lucky Bamboo (Tijdelijke Warenwetregeling productvoorschriften Lucky Bamboo)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Lucky Bamboo: sierplant met de wetenschappelijke naam Dracaena sanderiana;

 • b. tijgermug: insect met de wetenschappelijke naam Aedes albopictus, alsmede de eitjes, de larven en de poppen daarvan.

Artikel 3

[Vervallen per 22-01-2011]

 • 1 Lucky Bamboo:

  • a. wordt vrij van tijgermuggen verhandeld;

  • b. wordt vanuit derde landen binnen Nederlands grondgebied gebracht en verder vervoerd in gesloten containers die uitsluitend in een besloten ruimte geopend worden; en

  • c. verlaat de onder b bedoelde besloten ruimte niet eerder dan drie weken nadat een aanvang is gemaakt met een afdoende behandeling met een biocide dat geschikt is om de planten vrij te maken van de tijgermug.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling wordt een partij Lucky Bamboo gelijkgesteld met een plant.

Artikel 4

[Vervallen per 22-01-2011]

 • 2 De verhandelaar beschikt voorts over een administratie waarin de gegevens die samenhangen met en betrekking hebben op de uitvoering van het bestrijdingsplan op een systematische wijze zijn vastgelegd.

Artikel 5

[Vervallen per 22-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 22 januari 2011.

Artikel 6

[Vervallen per 22-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Warenwetregeling productvoorschriften Lucky Bamboo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina