Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Plantenziektenkundige Dienst

[Regeling vervallen per 01-02-2018.]
Geldend van 22-01-2009 t/m 31-01-2018

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 2008, nr. PG/ZP-2899659, houdende aanwijzing toezichthoudende ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 25, eerste lid, onderdeel a, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2018]

Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften betreffende het verhandelen van Lucky Bamboo (Dracaenan sandrina) zijn belast de controleambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina