Besluit vaststelling tijdstip vervallen Wet houdende intrekking artikelen 15.24 tot [...] Wet milieubeheer (opheffing Fonds Luchtverontreiniging)

Geldend van 21-01-2009 t/m heden

Besluit van 19 december 2008 tot ontbinding van het Fonds Luchtverontreiniging en tot vaststelling van het tijdstip van het vervallen van de wet van 18 oktober 2007, houdende intrekking van de artikelen 15.24 tot en met 15.28 van de Wet milieubeheer met het oog op de opheffing van het Fonds Luchtverontreiniging en het treffen van enkele daarmee verbandhoudende voorzieningen (opheffing Fonds Luchtverontreiniging) (Stb. 2007, 427)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 december 2008, nr. BJZ2008121493, directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling wetgeving;

Gelet op artikel I, onderdeel B, en artikel IV van de Wet van 18 oktober 2007, houdende intrekking van de artikelen 15.24 tot en met 15.28 van de Wet milieubeheer met het oog op de opheffing van het Fonds Luchtverontreiniging en het treffen van enkele daarmee verbandhoudende voorzieningen (opheffing Fonds Luchtverontreiniging) (Stb. 2007, 427);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 2008

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de twintigste januari 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina