Besluit vaste vergoeding Programmaraad

Geldend van 18-01-2009 t/m heden

Besluit van 5 januari 2009, nr. 08.003762, houdende de toekenning van een vaste vergoeding aan de niet-ambtelijke leden van de Programmaraad, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Instellingsbesluit Programmaraad (Besluit vaste vergoeding Programmaraad)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2008, kenmerk MC-2898019;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Aan de leden, niet zijnde de voorzitter, van de Programmaraad wordt voor het uitvoeren van de taak, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Programmaraad, in plaats van vacatiegeld een vaste vergoeding van acht maal het bruto uurloon van schaal 18, periodiek 10, voor een vergadering die maximaal 4 uur duurt en zestien maal het bruto uurloon van schaal 18, periodiek 10, voor een vergadering die meer dan 4 uur duurt toegekend.

  • 2 Aan de voorzitter wordt voor het uitvoeren van de in het eerste lid bedoelde taak voor een vergadering die maximaal 4 uur duurt acht maal het bruto uurloon van schaal 19 en voor een vergadering die meer dan 4 uur duurt zestien maal het bruto uurloon van schaal 19 toegekend.

Artikel 3

Onverminderd artikel 2 bedraagt de vaste vergoeding van een lid, waaronder de voorzitter, per kalenderjaar maximaal 50% van de jaarwedde volgens het eerste niveau na schaal 18 per jaar.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina