Verordening op het examen voor accountants uit andere lidstaten

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 16-01-2009 t/m 31-12-2013

Verordening op het examen voor accountants uit andere lidstaten

De ledenvergadering van de NOvAA,

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toelating en inrichting examen

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Het examen wordt ten minste tweemaal per jaar afgenomen door daartoe door de NOvAA aangewezen natuurlijke of rechtspersonen. Tot het examen wordt op verzoek toegelaten degene die beschikt over een bewijsstuk als bedoeld in artikel 57*, eerste lid onderdeel a of b en die ter vergoeding van de kosten voor het afleggen van het examen het bij verordening vast te stellen bedrag heeft betaald.

  • 2 Het bestuur van de NOvAA kan nadere regels stellen over de inrichting van het examen.

Artikel 3. Inhoud examen

[Vervallen per 01-01-2014]

In het examen, bedoeld in artikel 57*, eerste lid, onderdeel d, van de wet wordt getoetst of de betrokkene de voor de Accountant-Adminstratieconsulent vereiste kennis heeft van de bij verordening, als bedoeld in artikel 24, lid 2, van de wet voor de Accountant-Administratieconsulenten vastgestelde gedrags- en beroepsregels.

Artikel 4. Vrijstelling

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Vrijstelling van onderdelen van het examen, bedoeld in artikel 57*, eerste lid, onderdeel c, van de wet kan worden verleend aan degene die over een getuigschrift beschikt van een opleiding die voldoet aan de eindtermen met betrekking tot de kennis van het Nederlands recht.

Artikel 5. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het examen voor accountants uit andere lidstaten.

De

ledenvergadering van de NOvAA

Terug naar begin van de pagina