Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2009

[Regeling vervallen per 01-08-2010.]
Geldend van 14-01-2009 t/m 31-07-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2008, nr. HO&S/2008/79392, houdende het vaststellen van de normbedragen in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2009)

Artikel 2. Indexcijfers

[Vervallen per 01-08-2010]

  • 1 Voor het toepassen van artikel 5, eerste lid, van het besluit wordt onder het indexcijfer van de CAO-lonen verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

  • 2 Voor het toepassen van artikel 5, tweede lid, van het besluit wordt onder de consumentenprijsindex verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

Artikel 3. Aanpassing grensbedragen toetsingsinkomen

[Vervallen per 01-08-2010]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 4. Aanpassing normbedragen

[Vervallen per 01-08-2010]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 5. Wijziging Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten: aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 01-08-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 6. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 en vervalt met ingang van 1 augustus 2010. Indien de Staatscourant waar deze regeling in wordt geplaatst verschijnt na 30 december 2008, dan treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2009.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina