Besluit PT Sociaal-Economische Commissie

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-11-2008 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 1 juli 2008, houdende instelling van en verlening van mandaat aan de Sociaal-Economische Commissie (Besluit PT Sociaal-Economische Commissie)

Artikel 1. Instelling en samenstelling van de Sociaal-Economische Commissie

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bestuur van het Productschap Tuinbouw stelt in de Sociaal-Economische Commissie.

  • 2 De Sociaal-Economische Commissie bestaat uit 14 leden; voor ieder lid kan een plaatsvervanger worden benoemd. De voorzitter van het productschap is de voorzitter van de commissie.

  • 3 Het bestuur van het productschap benoemt en ontslaat de leden van de Sociaal-Economische Commissie.

    Het bestuur van het productschap draagt zorg voor een zodanige samenstelling van de Sociaal- Economische Commissie, dat deze een afspiegeling vormt van de geledingen binnen het Productschap Tuinbouw.

  • 4 De leden van de commissie worden benoemd voor een periode gelijk aan die van de benoeming van leden van het bestuur van het productschap.

Artikel 2. Taak, werkgebied en bevoegdheid van de Sociaal-Economische Commissie

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De Sociaal-Economische Commissie heeft tot taak het adviseren van het bestuur en de commissies als bedoeld in artikel 88 en 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie ten aanzien van arbeidsgerelateerde onderwerpen op het werkterrein van het productschap en de behandeling en bespreking van deze onderwerpen.

  • 3 Binnen de door de commissies als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie aangewezen en door het bestuur van het productschap vastgestelde budgettaire ruimte stelt de Sociaal- Economische Commissie een begroting op. De begroting van de Sociaal-Economische Commissie behoeft de goedkeuring van het bestuur van het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit PT Sociaal-Economische Commissie.

Zoetermeer, 1 juli 2008

Het

bestuur van het Productschap Tuinbouw

,

A. Bruggeman

vice-voorzitter

Terug naar begin van de pagina