Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming dieetadvisering)

Geldend van 08-01-2009 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van 19 december 2008, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. CZ/EKZ-2901559, houdende op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering vrije prijsvorming dieetadvisering

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Brieven van 17 juni 2008; Kamerstukken Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 22 894, nr. 171);

In aanvulling op de aanwijzing van 14 november 2008, kenmerk CZ/EKZ-2874809;

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op extramurale dieetadvisering zoals deze wordt aangeboden door zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de functie(s) persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding of behandeling als omschreven in het Besluit zorgaanspraken. Niet van toepassing is de aanwijzing op zorg voor zover deze bekostigd wordt via zorgzwaartepakketen

Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de Nederlandse Zorgautoriteit beleidsregels op.

Artikel 2

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2009 prestatiebeschrijvingen vast voor de in artikel 1 bedoelde zorg. Met ingang van 1 januari 2009 gelden voor zorg als bedoeld in het eerste lid vrije tarieven als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina