Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 03-09-2014 t/m 31-12-2015

Regeling van de Staatsssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 2008, nr. DWJZ/SWW-2903108, houdende regels ter uitvoering van de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Hoofdstuk 1. Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Als een chronische groep die recht geeft op een lage tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, wordt aangemerkt een in bijlage 2 opgenomen chronische groep waarbij de verzekerde:

  • a. in het berekeningsjaar een ATC anders dan als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als zwaar wordt aangemerkt;

  • b. in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een ATC als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als zwaar wordt aangemerkt;

  • c. in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een DBC vergoed kreeg die op grond van artikel 3a als zwaar wordt aangemerkt;

  • d. in het berekeningsjaar een ATC anders dan als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel als zwaar wordt aangemerkt of in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een ATC als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als zwaar wordt aangemerkt en in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een DBC vergoed kreeg die op grond van artikel 3a als licht wordt aangemerkt; of

  • e. in het berekeningsjaar een ATC anders dan als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als licht wordt aangemerkt of in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een ATC als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als licht wordt aangemerkt, en in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een DBC vergoed kreeg die op grond van artikel 3a als zwaar wordt aangemerkt.

 • 2 Als een chronische groep die geen recht geeft op een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b of c, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt aangemerkt een in bijlage 2 opgenomen chronische groep waarbij de verzekerde:

  • a. in het berekeningsjaar een ATC anders dan als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als licht wordt aangemerkt;

  • b. in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een ATC als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als licht wordt aangemerkt;

  • c. in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een DBC vergoed kreeg die op grond van artikel 3a als licht wordt aangemerkt;

  • d. in het berekeningsjaar een ATC anders dan als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als licht wordt aangemerkt of in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een ATC als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als licht wordt aangemerkt, en in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een DBC vergoed kreeg die op grond van artikel 3a als licht wordt aangemerkt.

 • 3 Als chronische groep die recht geeft op een hoge tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt aangemerkt een in bijlage 2 opgenomen chronische groep waarbij de verzekerde in het berekeningsjaar een ATC anders dan als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als zwaar wordt aangemerkt of in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een ATC als add-on duur of weesgeneesmiddel vergoed kreeg die op grond van artikel 3 als zwaar wordt aangemerkt, en in het jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar een DBC vergoed kreeg die op grond van artikel 3a als zwaar wordt aangemerkt.

 • 4 Binnen een chronische groep wordt slechts de als zwaarste aangemerkte DBC en de als zwaarste aangemerkte ATC die voor de betrokken verzekerde werd vergoed, betrokken bij de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming bij die chronische groep als bedoeld in het eerste tot en met derde lid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Als lichte ATC’s als bedoeld in artikel 2, worden aangewezen de in tabel 1 van bijlage 2 genoemde ATC’s met het in de tabel daarbij vermelde minimumaantal verstrekte gestandaardiseerde dagdoseringen, die in de tabel als licht zijn aangemerkt.

 • 2 Als zware ATC’s worden aangewezen de in tabel 1 van bijlage 2 genoemde ATC’s met het daarbij in de tabel vermelde minimumaantal verstrekte gestandaardiseerde dagdoseringen, die in de tabel als zwaar zijn aangemerkt of waarbij in de tabel één receptregel als gestandaardiseerde dagdosering is vermeld.

 • 3 De voor een ATC geldende gestandaardiseerde dagdosering is de daarbij in tabel 1 van bijlage 2 genoemde dosering.

 • 4 In dit artikel wordt verstaan onder: tabel 1 van bijlage 2: tabel 1 van bijlage 2 die geldt voor de tegemoetkoming over het berekeningsjaar.

 • 5 Tabel 1 van een vervangen bijlage 2 blijft van toepassing op de tegemoetkoming waarvoor die tabel gold.

 • 6 Voor het bepalen van het aantal verstrekte gestandaardiseerde dagdoseringen, bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen ATC’s binnen een chronische groep met eenzelfde grens voor het aantal dagdoseringen waaraan voldaan moet worden en met eenzelfde weging, bij elkaar worden opgeteld.

Artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Als lichte DBC’s als bedoeld in artikel 2, worden aangewezen de in tabel 2 van bijlage 2 genoemde DBC’s die in de tabel als licht zijn aangemerkt.

 • 2 Als zware DBC’s als bedoeld in artikel 2 worden aangewezen de in tabel 2 van bijlage 2 genoemde DBC’s die in de tabel als zwaar zijn aangemerkt.

 • 3 In dit artikel wordt verstaan onder: tabel 2 van bijlage 2: tabel 2 van bijlage die geldt voor de tegemoetkoming over het berekeningsjaar.

 • 4 Tabel 2 van een vervangen bijlage 2 blijft van toepassing op de tegemoetkoming waarvoor die tabel gold.

Hoofdstuk 2. Het aanleveren en verwerken van persoonsgegevens

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 2 Bij het verwerken van persoonsgegevens op grond van de wet gaat het CAK periodiek na of de gebruikte systemen aanpassing behoeven teneinde het benodigde beveiligingsniveau te waarborgen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Onder het beschermingsniveau, bedoeld in artikel 7, eerste lid wordt in ieder geval verstaan dat:

 • a. het CAK een ieder die persoonsgegevens op grond van de wet verwerkt een afzonderlijke inlogcode met een daarbij behorend password geeft,

 • b. de inlogcode, bedoeld onder a, wordt gekoppeld aan specifieke bevoegdheden die door het CAK aan desbetreffende persoon zijn toebedeeld, en

 • c. bij het elektronisch verstrekken van persoonsgegevens tussen het CAK en de partijen, genoemd in artikel 3, eerste en derde lid, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gegevens versleuteld en voorzien van een authenticatiecode worden verstrekt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor het verwerken van gegevens op grond van de wet wordt door het CAK een calamiteitenplan opgesteld, zodat bij calamiteiten het passend beschermingsniveau wordt gecontinueerd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Het CAK bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van de wet niet langer dan noodzakelijk, met een maximum van vijf jaren, en daarna worden de gegevens vernietigd.

 • 2 In afwijking van het eerste lid mogen de gegevens, indien zij worden versleuteld en daardoor niet zijn te herleiden tot een persoon, worden bewaard met het oog op statistische doeleinden.

 • 3 Het CAK registreert het verwerken van persoonsgegevens op grond van de wet en bewaart deze registratie gedurende vijf jaren.

Hoofdstuk 3. Begroting en jaarverantwoording van het CAK

[Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 4. Financiering zorgverzekeraars

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 2 Voor het aantal ingeschrevenen wordt uitgegaan van het aantal verzekerden in de maand mei van het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3 Indien op grond van de door een accountant goedgekeurde jaarrekening betreffende de uitvoeringskosten van de wet, blijkt dat het bedrag, bedoeld in het eerste lid, te hoog of te laag is vastgesteld, wordt dit bedrag gecorrigeerd voor de werkelijke kosten en verrekend met de vergoeding van het volgende kalenderjaar.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2 Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 december 2008 treedt deze regeling, in afwijking van het eerste lid, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst.

 • 3 In het geval, bedoeld in het tweede lid, werken de artikelen 7, 8 en 9 terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Bijlage 1. behorende bij artikel 1a van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

[Vervallen per 01-01-2016]

Tabel 1 Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 1a, eerste lid

Verzorgingsmiddelen

 

Incontinentiemateriaal niet gespecificeerd

Incontinentiematerialen

Incontinentie en absorbtiematerialen

Incontinentiematerialen

Stomamiddelen niet gespecificeerd

Voorzieningen voor stomapatienten

Stomazakken eendelig

Voorzieningen voor stomapatienten

Stomazakken meerdelig

Voorzieningen voor stomapatienten

Continent stoma

Voorzieningen voor stomapatienten

Stomaplug

Voorzieningen voor stomapatienten

Irrigatieartikelen

Voorzieningen voor stomapatienten

Huidverzorgingsproducten

Voorzieningen voor stomapatienten

Geurreducerende producten

Voorzieningen voor stomapatienten

Aanvullende hulpmiddelen

Voorzieningen voor stomapatienten

Spoelapparatuur

Voorzieningen voor stomapatienten

Overige verzorgingsmiddelen niet gespecificeerd

Overige verzorgingsmiddelen

Kleding en schoeisel

Overige verzorgingsmiddelen

Lichaamsgebonden beschermende hulpmiddelen

Overige verzorgingsmiddelen

Urine-opvangzakken en toebehoren

Overige verzorgingsmiddelen

Urinaal

Overige verzorgingsmiddelen

Catheters

Overige verzorgingsmiddelen

Kappen ter bescherming schedel

Kappen ter bescherming schedel

Tabel 2 Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 1a, tweede lid

Orthesen en schoenvoorzieningen

 

Orthesen niet gespecificeerd

Orthesen

Orthesen romp (corsetten/halskragen)

Orthesen

Orthesen schouder/arm/hand

Orthesen

Orthesen been/voet

Orthesen

Hulpmiddelen voor herniabehandeling

Orthesen

Orthopedisch schoeisel niet gespecificeerd

Orthopedisch schoeisel

Orthopedisch schoeisel A

Orthopedisch schoeisel

Orthopedisch schoeisel B

Orthopedisch schoeisel

Aanpassing aan confectieschoeisel

Orthopedisch schoeisel

Voetorthesen behorende bij orthopedisch schoeisel

Orthopedisch schoeisel

Proefschoen

Orthopedisch schoeisel

Allergeenvrije schoenen

schoenvoorzieningen

Verbandschoenen

schoenvoorzieningen

Auditieve hulpmiddelen

 

Hoortoestellen, niet gespecificeerd

Hoortoestellen

Hoortoestel in het oor gedragen

Hoortoestellen

Hoortoestel achter het oor gedragen

Hoortoestellen

Hoorbril

Hoortoestellen

Maskeerders ter behandeling van ernstig oorsuizen (tinnitusmaskeerders)

Hoortoestellen

Oorstukjes

Hoortoestellen

Overige hoorhulpmiddelen niet gespecificeerd

Overige hoorhulpmiddelen

Ringleidingen

Overige hoorhulpmiddelen

FM-apparatuur

Overige hoorhulpmiddelen

Infraroodapparatuur

Overige hoorhulpmiddelen

Negatieve proefaanpassing hoortoestel

Overige hoorhulpmiddelen

Huisbezoek audicien

Overige hoorhulpmiddelen

Solo – apparatuur

Overige hoorhulpmiddelen

Eenvoudige luisterhulp

Overige hoorhulpmiddelen

Reparatie hoorhulpmiddelen

Reparatie hoorhulpmiddelen

Wek en waarschuwingssysteem

Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering bji auditieve beperkingen

Signaleringsapparatuur

Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering bji auditieve beperkingen

Telefoons en telefoneerhulpmiddelen

Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering bji auditieve beperkingen

Signaalhonden

Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering bji auditieve beperkingen

Gebruikskosten signaalhonden

Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering bji auditieve beperkingen

Visuele hulpmiddelen

 

Brillenglazen

Gezichtshulpmiddelen

Lenzen (met visuscorrectie)

Gezichtshulpmiddelen

Brillen

Gezichtshulpmiddelen

Verrekijker -en telescoopbril

Bijzondere optische hulpmiddelen

Beeldschermloepen

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Vergrootglazen met ingebouwde verlichting

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Vergrootglazen zonder ingebouwde verlichting

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Draagbare communicator

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Cassette- en memorecorders

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Tactiel- leesapparatuur

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Blindentaststokken

Hulpmiddelen voor de oriëntatie en mobiliteit

Blindengeleidehonden

Hulpmiddelen voor de oriëntatie en mobiliteit

Gebruikskosten blindengeleidehonden

Hulpmiddelen voor de oriëntatie en mobiliteit

Visuele hulpmiddelen niet gespecificeerd

Overige hulpmiddelen voor de visuele functie

Inrichtingselementen van woningen

 

Overige hulpmiddelen bij het veranderen en handhaven van lichaamshouding

hulpmiddelen bij het veranderen en handhaven van lichaamshouding

Anti decubitus kussens

hulpmiddelen bij het veranderen en handhaven van lichaamshouding

Tafels

hulpmiddelen bij het veranderen en handhaven van lichaamshouding

Stoelen

hulpmiddelen bij het veranderen en handhaven van lichaamshouding

Lig/sta/zit orthese

hulpmiddelen bij het veranderen en handhaven van lichaamshouding

Overige hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed

Anti decubitus matrassen

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed

Bedden/matrassen

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed

Dekenbogen

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed

Onrusthekken bedgalgen portalen

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed

Bedverkorters en verlengers

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed

Transportondersteuners van bloed en lymfe

 

Elastische kousen niet gespecificeerd

Therapeutische elastische kousen

Elastische kousen rondbrei

Therapeutische elastische kousen

Elastische kousen vlakbrei

Therapeutische elastische kousen

Elastische armkousen

Therapeutische elastische kousen

Aan en uittrekhulp

Aan en uittrekhulp

Overige hulpm. ter ondersteuning bloed en lymfe

Overige hulpm. ter ondersteuning bloed en lymfe (o.a. lymfapressapparaat)

lymfepressapparatuur

Overige hulpm. ter ondersteuning bloed en lymfe (o.a. lymfapressapparaat)

Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen

 

Hulpmiddelen voor ademtherapie incl. inhalatoren

Apparatuur voor een positieve uitademingsdruk

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk

Apparatuur voor een positieve uitademingsdruk

Banken en kussens (ademtherapie)

Apparatuur voor een positieve uitademingsdruk

Ademhalingsmeters (incl. spirometers)

Apparatuur voor een positieve uitademingsdruk

Zuurstofapparaten en concentratoren met toebehoren

Zuurstofapparaten met toebehoren

CPAP – apparatuur

CPAP apparatuur

Longvibratoren

Longvibrator

Warme-lucht inhalatoren

Vernevelaar met toebehoren

Inhalatoren, inclusief vernevelaars

Vernevelaar met toebehoren

Slijmuitzuigapparatuur

Slijmuitzuigapparatuur

Tracheo-stoma hulpmiddelen

Tracheo-stoma hulpmiddelen

MRA-apparatuur

MRA-apparatuur

Voorzetkamers

Voorzetkamers

Prothesen

 

Prothesen voor de schouder arm of hand al dan niet bekrachtigd

Armprothesen

Prothesen voor voet of been

Beenprothesen

Prothesen niet gespecificeerd

Overige prothesen

Mammaprothesen

Overige prothesen

Gelaatsprothesen

Overige prothesen

Oogprothesen

Overige prothesen

Cosmetische/niet functionele prothesen

Overige prothesen

Stemprothese of spraakversterkers

Overige prothesen

Stompkousen

Overige prothesen

Hulpmiddelen voor communicatie informatie en signalering

 

Overige hulpmiddelen voor het gebruik van communicatiehulpmiddelen

Hulpmiddelen voor het gebruik van communicatiehulpmiddelen

Invoer- en uitvoerapparatuur/accessoires

Hulpmiddelen voor het gebruik van communicatiehulpmiddelen

Schrijfmachines voor gehandicapten

Hulpmiddelen voor het gebruik van communicatiehulpmiddelen

Persoonlijke alarmeringssysteem

Alarmering voor lichamelijk gehandicapten

Daisy-speler

Daisyspeler of Daisyprogrammatuur voor dyslectici

Hulpm. voor communicatie, informatie en signalering niet gespecificeerd

Overige hulpm. voor communicatie, informatie en signalering

Apparatuur voor synthetische spraak

Spraakvervangende hulpmiddelen

Spraakvervangende hulpmiddelen

Spraakvervangende hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen

 

Loopfietsen en stoelen voorzien van trippelfunctie

Hulpmiddelen voor de mobiliteit

Complexe rollators

Overige hulpmiddelen voor de mobiliteit

Reparatie en aanpassingen van hulpmiddelen

 

Reparatie hulpmiddel

Reparatie en aanpassing hulpmiddelen

Aanpassing hulpmiddel

Reparatie en aanpassing hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding

 

Voedingshulpmiddelen niet gespecificeerd

Voedingshulpmiddelen

Niet klinisch ingebrachte sondes met toebehoren

Voedingshulpmiddelen

Uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale voeding

Voedingshulpmiddelen

Uitwendige voedingspompen met toebehoren

Voedingshulpmiddelen

Hulpmiddelen in verband met behandeling

 

Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren

Draagbare, uitwendige infuuspompen als omschreven in artikel 2.22 van de Regeling zorgverzekering

Uitwendige electrostimulatoren

Uitwendige electrostimulatoren

Toebehoren electrostimulatoren

Uitwendige electrostimulatoren

Stimulatoren

Uitwendige electrostimulatoren

Injectiemateriaal niet gespecificeerd

Injectiespuiten/pennen met toebehoren, excl behandeling diabetes

Injectiepistolen

Injectiespuiten/pennen met toebehoren, excl behandeling diabetes

Injectiespuiten

Injectiespuiten/pennen met toebehoren, excl behandeling diabetes

Injectienaalden

Injectiespuiten/pennen met toebehoren, excl behandeling diabetes

Behandeling en oefening niet gespecifieerd

Behandeling en oefening niet gespecifieerd

Hulpmiddelen ten behoeve van arm-hand-vingerfunctie

 

Omgevingsbedieningsapparatuur

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

Bladomslagapparatuur

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

ADL-honden

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

Gebruikskosten ADL-honden

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

Voorleesapparatuur

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

Overige hulpmiddel ter ondersteuning van arm-hand-vingerfunctie

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

Manipulator

Robotmanipulator

Raptor

Robotmanipulator

Eetapparaten

Robotmanipulator

Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden

 

Apparatuur voor bepaling bloedstollingstijd

Meetapparatuur voor bloedstollingstijd+toebehoren

Toebehoren voor bepaling bloedstollingstijd

Meetapparatuur voor bloedstollingstijd+toebehoren

Opleiding apparatuur voor bepaling bloedstollingstijd

Meetapparatuur voor bloedstollingstijd+toebehoren

Hulpmiddelen voor thuisdialyse

 

CAPD hulpmiddel

Apparatuur voor thuisdialyse

Thuisdialyse: vloeistof en chemicaliën

Apparatuur voor thuisdialyse

Controle thuisdialyse van vloeistof en chemicaliën

Apparatuur voor thuisdialyse

Aanpassing aan woning voor thuisdialyse

Apparatuur voor thuisdialyse

Overige hulpmiddelen voor thuisdialyse

Apparatuur voor thuisdialyse

Tabel 3 Hulpmiddelen bij blijvende aandoening als bedoeld in artikel 1a, derde lid

Visuele hulpmiddelen

 

Verrekijker -en telescoopbril

Bijzondere optische hulpmiddelen

Beeldschermloepen

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Vergrootglazen zonder ingebouwde verlichting

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Draagbare communicator

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Cassette- en memorecorders

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Tactiel- leesapparatuur

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie bij visuele beperkingen

Blindentaststokken

Hulpmiddelen voor de oriëntatie en mobiliteit

Blindengeleidehonden

Hulpmiddelen voor de oriëntatie en mobiliteit

Gebruikskosten blindengeleidehonden

Hulpmiddelen voor de oriëntatie en mobiliteit

Prothesen

 

Prothesen voor de schouder arm of hand al dan niet bekrachtigd

Armprothesen

Prothesen voor voet of been

Beenprothesen

Hulpmiddel voor communicatie informatie en signalering

 

Daisy-speler

Daisyspeler of Daisyprogrammatuur voor dyslectici

Hulpm. voor communicatie, informatie en signalering niet gespecificeerd

Overige hulpm. voor communicatie, informatie en signalering

Apparatuur voor synthetische spraak

Spraakvervangende hulpmiddelen

Spraakvervangende hulpmiddelen

Spraakvervangende hulpmiddelen

Auditieve hulpmiddelen

 

Telefoons en telefoneerhulpmiddelen

Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering bji auditieve beperkingen

Signaalhonden

Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering bji auditieve beperkingen

Gebruikskosten signaalhonden

Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering bji auditieve beperkingen

Hulpmiddelen ten behoeve van arm-hand-vingerfunctie

 

Omgevingsbedieningsapparatuur

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

Bladomslagapparatuur

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

ADL-honden

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

Gebruikskosten ADL-honden

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

Voorleesapparatuur

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

Overige hulpmiddel ter ondersteuning van arm-hand-vingerfunctie

Overige hulpmiddelen voor arm-hand-vingerfunctie

Manipulator

Robotmanipulator

Raptor

Robotmanipulator

Eetapparaten

Robotmanipulator

Bijlage 2. behorende bij de artikelen 2, 3 en 3a van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

[Vervallen per 01-01-2016]

Tabel 1 Chronische groepen met bijbehorende ATC’s als bedoeld in de artikelen 2 en 3 met de aanduiding licht of zwaar geldend voor het kalenderjaar 2012 voor de tegemoetkoming over het jaar 2012.

ATC’s anders dan als add-ons duur of weesgeneesmiddel

CDG groep

CDG sub

m.a. grens

CDG weging

ATC-code (in 2013)

stofnaam / omschrijving van de ATC-code

verstrekte gestandaardiseerde dagdosering per toedieningsweg (in 2013)

   

m.a. grens

minimum aantal verstrekte gestandaardiseerde dagdoseringen

O

oraal

O (aer)

oraal aerosol

           

P

parenteraal

P (depot)

parenteraal depot

           

R

rectaal

       
           

INH

inhalatie

INH (aer)

inhalatie aerosol

               

INH (pdr)

inhalatie poeder

               

INH (opl)

inhalatie oplossing

           

TD

transdermaal

     
           

SL

sublinguaal

     
           

OCU

oculair

     
               

EH

eenheid (van afgeleverde hoeveelheid)

               

VS

voorschrift / receptregel

               

mcg

microgram

               

mg

milligram

               

g

gram

               

ml

milliliter

               

IE

internationale eenheid

               

miljE

miljoen internationale eenheden

               

do

dosis

               

tabl

tablet

               

caps

capsule

       

CDG02

Endocriene aandoeningen

 

P

       

02

tot

>180

licht

H01AX01

PEGVISOMANT

 

10 mg

       

02

tot

>180

licht

H01CB02

OCTREOTIDE

 

0,7 mg

       

02

tot

>180

licht

H01CB03

LANREOTIDE

 

3 mg

       
       

CDG03

Psychische aandoeningen

O

P

P (depot)

R

TD

 

03

tot

>90

licht

N05AA01

CHLOORPROMAZINE

0,3 g

0,1 g

 

0,3 g

   

03

tot

>90

licht

N05AB02

FLUFENAZINE

10 mg

 

1 mg

     

03

tot

>90

licht

N05AB03

PERFENAZINE

30 mg

10 mg

7 mg

16 mg

   

03

tot

>90

licht

N05AC01

PERICIAZINE

50 mg

20 mg

       

03

tot

>90

licht

N05AD01

HALOPERIDOL

8 mg

8 mg

3,3 mg

     

03

tot

>90

licht

N05AD05

PIPAMPERON

0,2 g

         

03

tot

>90

licht

N05AD06

BROOMPERIDOL

10 mg

10 mg

3,3 mg

     

03

tot

>90

licht

N05AE03

SERTINDOL

16 mg

         

03

tot

>90

licht

N05AF01

FLUPENTIXOL

6 mg

 

4 mg

     

03

tot

>90

licht

N05AF03

CHLOORPROTIXEEN

0,3 g

50 mg

       

03

tot

>90

licht

N05AF05

ZUCLOPENTIXOL

30 mg

30 mg

15 mg

     

03

tot

>90

licht

N05AG01

FLUSPIRILEEN

   

0,7 mg

     

03

tot

>90

licht

N05AG02

PIMOZIDE

4 mg

         

03

tot

>90

licht

N05AG03

PENFLURIDOL

6 mg

         

03

tot

>90

licht

N05AH02

CLOZAPINE

0,3 g

0,3 g

       

03

tot

>90

licht

N05AH03

OLANZAPINE

10 mg

10 mg

10 mg

     

03

tot

>90

licht

N05AH04

QUETIAPINE

0,4 g

         

03

tot

>90

licht

N05AL01

SULPIRIDE

0,8 g

0,8 g

       

03

tot

>90

licht

N05AN01

LITHIUM

24 mmol

         

03

tot

>90

licht

N05AX08

RISPERIDON

5 mg

 

2,7 mg

     

03

tot

>90

licht

N05AX12

ARIPIPRAZOL

15 mg

15 mg

       

03

tot

>90

licht

N05AX13

PALIPERIDON

6 mg

 

2,5 mg

     

03

tot

>90

licht

N06BA04

METHYLFENIDAAT

30 mg

         

03

tot

>90

licht

N06BA09

ATOMOXETINE

80 mg

         

03

tot

>90

licht

N06DA02

DONEPEZIL

7,5 mg

         

03

tot

>90

licht

N06DA03

RIVASTIGMINE

9 mg

     

9,5 mg

 

03

tot

>90

licht

N06DA04

GALANTAMINE

16 mg

         

03

tot

>90

licht

N06DX01

MEMANTINE

20 mg

         
       

CDG05

Diabetes

O

P

P (depot)

   

05

tot

>180

licht

A10AB01

INSULINE (humaan)

 

40 IE

       

05

tot

>180

licht

A10AB04

INSULINE LISPRO

 

40 IE

       

05

tot

>180

licht

A10AB05

INSULINE ASPART

 

40 IE

       

05

tot

>180

licht

A10AB06

INSULINE GLULISINE

 

40 IE

       

05

tot

>180

licht

A10AC01

INSULINE (humaan)

 

40 IE

       

05

tot

>180

licht

A10AD01

INSULINE (humaan)

 

40 IE

       

05

tot

>180

licht

A10AD04

INSULINE LISPRO

 

40 IE

       

05

tot

>180

licht

A10AD05

INSULINE ASPART

 

40 IE

       

05

tot

>180

licht

A10AE04

INSULINE GLARGINE

 

40 IE

       

05

tot

>180

licht

A10AE05

INSULINE DETEMIR

 

40 IE

       

05

tot

>180

licht

A10BA02

METFORMINE

2 g

         

05

tot

>180

licht

A10BB01

GLIBENCLAMIDE

10 mg

         

05

tot

>180

licht

A10BB03

TOLBUTAMIDE

1,5 g

         

05

tot

>180

licht

A10BB09

GLICLAZIDE

60 mg

         

05

tot

>180

licht

A10BB12

GLIMEPIRIDE

2 mg

         

05

tot

>180

licht

A10BD02

METFORMINE met SULFONYLUREUMDERIVATEN

2 tabl

         

05

tot

>180

licht

A10BD05

METFORMINE met PIOGLITAZON

2 tabl

         

05

tot

>180

licht

A10BD07

METFORMINE met SITAGLIPTINE

2 tabl

         

05

tot

>180

licht

A10BD08

METFORMINE met VILDAGLIPTINE

2 tabl

         

05

tot

>180

licht

A10BD10

METFORMINE met SAXAGLIPTINE

1 of 2 tabl

         

05

tot

>180

licht

A10BD11

METFORMINE met LINAGLIPTINE

2 tabl

         

05

tot

>180

licht

A10BF01

ACARBOSE

0,3 g

         

05

tot

>180

licht

A10BG03

PIOGLITAZON

30 mg

         

05

tot

>180

licht

A10BH01

SITAGLIPTINE

0,1 g

         

05

tot

>180

licht

A10BH02

VILDAGLIPTINE

0,1 g

         

05

tot

>180

licht

A10BH03

SAXAGLIPTINE

5 mg

         

05

tot

>180

licht

A10BH05

LINAGLIPTINE

5 mg

         

05

tot

>180

licht

A10BX02

REPAGLINIDE

4 mg

         

05

tot

>180

licht

A10BX04

EXENATIDE

 

15 mcg

0,286 mg

     

05

tot

>180

licht

A10BX07

LIRAGLUTIDE

 

1,2 mg

       

05

tot

>180

licht

A10BX09

DAPAGLIFLOZINE

10 mg

         
       

CDG06

Longaandoeningen

O

P

R

INH(aer)

INH(pdr)

INH(opl)

06

tot

>180

licht

R03AC02

SALBUTAMOL

     

0,8 mg

0,8 mg

10 mg

06

tot

>180

licht

R03AC03

TERBUTALINE

     

2 mg

2 mg

20 mg

06

tot

>180

licht

R03AC12

SALMETEROL

     

0,1 mg

0,1 mg

 

06

tot

>180

licht

R03AC13

FORMOTEROL

     

24 mcg

24 mcg

 

06

tot

>180

licht

R03AC18

INDACATEROL

       

150 mcg

 

06

tot

>180

licht

R03AK03

FENOTEROL met IPRATROPIUM

     

6 do

3 patroon

 

06

tot

>180

licht

R03AK04

SALBUTAMOL met IPRATROPIUM

     

6 do

 

7,5 ml

06

tot

>180

licht

R03AK06

SALMETEROL met FLUTICASON

     

4 do

2 do

 

06

tot

>180

licht

R03AK07

FORMOTEROL met BUDESONIDE

       

2 of 4 do

 

06

tot

>180

licht

R03AK08

FORMOTEROL met BECLOMETASON

     

4 do

   

06

tot

>180

licht

R03AK11

FORMOTEROL met FLUTICASON

     

2 of 4 do

   

06

tot

>180

licht

R03AL04

INDACATEROL met GLYCOPYRRONIUM

       

1 caps

 

06

tot

>180

licht

R03BA01

BECLOMETASON

     

0,8 mg

0,8 mg

1,5 mg

06

tot

>180

licht

R03BA02

BUDESONIDE

     

0,8 mg

0,8 mg

1,5 mg

06

tot

>180

licht

R03BA05

FLUTICASON

     

0,6 mg

0,6 mg

1,5 mg

06

tot

>180

licht

R03BA08

CICLESONIDE

     

0,16 mg

   

06

tot

>180

licht

R03BB01

IPRATROPIUM

     

0,12 mg

0,12 mg

0,3 mg

06

tot

>180

licht

R03BB04

TIOTROPIUM

       

18 mcg

5 mcg

06

tot

>180

licht

R03BB05

ACLIDINIUM

       

644 mcg

 

06

tot

>180

licht

R03BB06

GLYCOPYRRONIUM

       

44 mcg

 

06

tot

>180

licht

R03BC01

CROMOGLICINEZUUR

     

40 mg

80 mg

80 mg

06

tot

>180

licht

R03BC03

NEDOCROMIL

     

8 mg

   

06

tot

>180

licht

R03CC02

SALBUTAMOL

12 mg

12 mg

       

06

tot

>180

licht

R03DA04

THEOFYLLINE

0,4 g

0,4 g

0,4 g

     

06

tot

>180

licht

R03DC03

MONTELUKAST

10 mg

         
       

CDG08

Epilepsie

O

P

R

     

08

tot

>180

licht

N03AA02

FENOBARBITAL

0,1 g

0,1 g

       

08

tot

>180

licht

N03AA03

PRIMIDON

1,25 g

         

08

tot

>180

licht

N03AB02

FENYTOINE

0,3 g

0,3 g

       

08

tot

>180

licht

N03AD01

ETHOSUXIMIDE

1,25 g

         

08

tot

>180

licht

N03AE01

CLONAZEPAM

8 mg

8 mg

       

08

tot

>180

licht

N03AF01

CARBAMAZEPINE

1 g

 

1 g

     

08

tot

>180

licht

N03AF02

OXCARBAZEPINE

1 g

         

08

tot

>180

licht

N03AF03

RUFINAMIDE

1,4 g

         

08

tot

>180

licht

N03AG01

VALPROINEZUUR

1,5 g

1,5 g

1,5 g

     

08

tot

>180

licht

N03AG04

VIGABATRINE

2 g

         

08

tot

>180

licht

N03AX03

SULTIAM

0,4 g

         

08

tot

>180

licht

N03AX09

LAMOTRIGINE

0,3 g

         

08

tot

>180

licht

N03AX10

FELBAMAAT

2,4 g

         

08

tot

>180

licht

N03AX11

TOPIRAMAAT

0,3 g

         

08

tot

>180

licht

N03AX12

GABAPENTINE

1,8 g

         

08

tot

>180

licht

N03AX14

LEVETIRACETAM

1,5 g

1,5 g

       

08

tot

>180

licht

N03AX15

ZONISAMIDE

0,2 g

         

08

tot

>180

licht

N03AX16

PREGABALINE

0,3 g

         

08

tot

>180

licht

N03AX17

STIRIPENTOL

1 g

         

08

tot

>180

licht

N03AX18

LACOSAMIDE

0,3 g

0,3 g

       

08

tot

>180

licht

N03AX21

RETIGABINE

0,9 g

         
       

CDG09

Crohn / colitus ulcerosa

O

R

       

09

tot

>90

licht

A07EA04

BETAMETHASON

 

100 ml

       

09

tot

>90

licht

A07EA06

BUDESONIDE

9 mg

1 tabl

       

09

tot

>90

licht

A07EA07

BECLOMETASON

 

100 g

       

09

tot

>90

licht

A07EC02

MESALAZINE

1,5 g

1,5 g

       

09

tot

>90

licht

A07EC03

OLSALAZINE

1 g

         
       

CDG10

Hart- en vaataandoeningen

O

O (aer)

P

TD

SL

INH

10

sub

> 5

licht

B01AC09

EPOPROSTENOL

   

500 mcg

     

10

sub

> 5

licht

B01AC11

ILOPROST

   

50 mcg

   

0,15 mg

10

sub

> 5

licht

B01AC21

TREPROSTINIL

   

4,3 mg

     

10

sub

> 5

licht

C02KX01

BOSENTAN

0,25 g

         

10

sub

> 5

licht

C02KX02

AMBRISENTAN

7,5 mg

         

10

tot

>180

licht

C01BA01

KINIDINE

1,2 g

         

10

tot

>180

licht

C01BA03

DISOPYRAMIDE

0,4 g

 

0,4 g

     

10

tot

>180

licht

C01BB01

LIDOCAINE

   

3 g

     

10

tot

>180

licht

C01BC03

PROPAFENON

0,3 g

 

0,3 g

     

10

tot

>180

licht

C01BC04

FLECAINIDE

0,2 g

 

0,2 g

     

10

tot

>180

licht

C01BD01

AMIODARON

0,2 g

 

0,2 g

     

10

tot

>180

licht

C01CE02

MILRINON

   

50 mg

     

10

tot

>180

licht

C01CE03

ENOXIMON

   

1 g

     

10

tot

>180

licht

C01DA02

NITROGLYCERINE

5 mg

2,5 mg

10 mg

5 mg

2,5 mg

 

10

tot

>180

licht

C01DA08

ISOSORBIDEDINITRAAT

60 mg

20 mg

10 mg

0,1 g

20 mg

 

10

tot

>180

licht

C01DA14

ISOSORBIDEMONONITRAAT

40 mg

         

10

tot

>180

licht

C01DX16

NICORANDIL

40 mg

         

10

tot

>180

licht

C01EB03

INDOMETACINE

   

1 mg

     

10

tot

>180

licht

C01EB17

IVABRADINE

10 mg

         

10

tot

>180

licht

C04AD03

PENTOXIFYLLINE

1 g

 

0,3 g

     

10

tot

>180

licht

C04AX20

BUFLOMEDIL

0,6 g

         
       

CDG11

Reuma

O

P

R

     

11

ind

> 5

zwaar

L01BA01

METHOTREXAAT

 

2,5 mg

       

11

tot

>90

zwaar

A07EC01

SULFASALAZINE

2 g

 

2 g

     

11

tot

>90

zwaar

L04AA13

LEFLUNOMIDE

20 mg

         

11

tot

>90

zwaar

L04AX03

METHOTREXAAT

2,5 mg

         

11

tot

>90

zwaar

M01CB01

AUROTHIOBARNSTEENZUUR

 

2,4 mg

       

11

tot

>90

zwaar

M01CC01

PENICILLAMINE

0,5 g

         

11

tot

>90

zwaar

P01BA02

HYDROXYCHLOROQUINE

155 mg

155 mg (base) komt overeen met 200 mg sulfaat

       

CDG12

Parkinson

O

P

TD

     

12

tot

>180

zwaar

N04BA02

LEVODOPA met DECARBOXYLASEREMMER

0,6 g

         

12

tot

>180

zwaar

N04BA03

LEVODOPA met DECARBOXYLASE- en COMT-REMMER

0,45 g

         

12

tot

>180

zwaar

N04BB01

AMANTADINE

0,2 g

         

12

tot

>180

zwaar

N04BC01

BROMOCRIPTINE

40 mg

         

12

tot

>180

zwaar

N04BC02

PERGOLIDE

3 mg

         

12

tot

>180

zwaar

N04BC04

ROPINIROL

6 mg

         

12

tot

>180

zwaar

N04BC05

PRAMIPEXOL

2,5 mg

         

12

tot

>180

zwaar

N04BC07

APOMORFINE

 

20 mg

       

12

tot

>180

zwaar

N04BC09

ROTIGOTINE

   

6 mg

     

12

tot

>180

zwaar

N04BD01

SELEGILINE

5 mg

         

12

tot

>180

zwaar

N04BD02

RASAGILINE

1 mg

         

12

tot

>180

zwaar

N04BX01

TOLCAPON

0,45 g

         

12

tot

>180

zwaar

N04BX02

ENTACAPON

1 g

         
       

CDG14

Transplantatie

O

P

       

14

tot

>90

zwaar

L04AA06

MYCOFENOLZUUR

2 g

2 g

       

14

tot

>90

zwaar

L04AA10

SIROLIMUS

3 mg

         

14

tot

>90

zwaar

L04AA18

EVEROLIMUS

1,5 mg

         

14

tot

>90

zwaar

L04AD01

CICLOSPORINE

0,25 g

0,25 g

       

14

tot

>90

zwaar

L04AD02

TACROLIMUS

5 mg

5 mg

       

14

tot

>90

zwaar

L04AX01

AZATHIOPRINE

0,15 g

0,15 g

       
       

CDG15

Cystic fibrosis

O

INH(opl)

       

15

tot

>180

zwaar

A09AA02

MULTI-ENZYMEN

4-6 tabl/caps

       

15

tot

>180

zwaar

R05CB13

DORNASE ALFA (DEOXYRIBONUCLEASE)

 

2,5 mg

       
       

CDG16

Aandoeningen hersenen / ruggenmerg

O

P

       

16

ind

> 5

zwaar

H01AA02

TETRACOSACTIDE

 

0,25 mg

       

16

sub

>90

zwaar

M03BX01

BACLOFEN

50 mg

0,55 mg

       

16

sub

>90

zwaar

M03BX02

TIZANIDINE

12 mg

         

16

sub

>90

zwaar

M03CA01

DANTROLEEN

0,1 g

         

16

tot

>180

zwaar

L03AB07

INTERFERON BETA-1A

 

4,3 mcg

       

16

tot

>180

zwaar

L03AB08

INTERFERON BETA-1B

 

4 miljE

       

16

tot

>180

zwaar

L03AX13

GLATIRAMEER

 

20 mg

       

16

tot

>180

zwaar

L04AA27

FINGOLIMOD

0,5 mg

         

16

tot

>180

zwaar

N07XX02

RILUZOL

0,1 g

         

16

tot

>180

zwaar

N07XX08

TAFAMIDIS

20 mg

         
       

CDG17

Kanker

O

P

P (depot)

R

N

anders

17

A04

> 5

zwaar

A04AA01

ONDANSETRON

16 mg

16 mg

 

16 mg

   

17

A04

> 5

zwaar

A04AA02

GRANISETRON

2 mg

3 mg

       

17

A04

> 5

zwaar

A04AA03

TROPISETRON

5 mg

5 mg

       

17

A04

> 5

zwaar

A04AD12

APREPITANT

95 mg

95 mg

       

17

L02

>90

licht

H01CB05

PASIREOTIDE

 

1,2 mg

       

17

L02

>90

licht

L02AB01

MEGESTROL

0,16 g

         

17

L02

>90

licht

L02AB02

MEDROXYPROGESTERON

1 g

1 g

       

17

L02

>90

licht

L02AE01

BUSERELINE

 

1,5 mg

   

1,2 mg

0,11 mg

17

L02

>90

licht

L02AE02

LEUPRORELINE

 

1 mg

0,134 mg

   

60 mcg

17

L02

>90

licht

L02AE03

GOSERELINE

         

0,129 mg

17

L02

>90

licht

L02AE04

TRIPTORELINE

 

0,1 mg

0,134 mg

     

17

L02

>90

licht

L02AE05

HISTRELINE

         

0,137mg

17

L02

>90

licht

L02BA01

TAMOXIFEN

20 mg

         

17

L02

>90

licht

L02BA03

FULVESTRANT

 

8,3 mg

       

17

L02

>90

licht

L02BB01

FLUTAMIDE

0,75 g

         

17

L02

>90

licht

L02BB02

NILUTAMIDE

0,3 g

         

17

L02

>90

licht

L02BB03

BICALUTAMIDE

50 mg

         

17

L02

>90

licht

L02BG03

ANASTROZOL

1 mg

         

17

L02

>90

licht

L02BG04

LETROZOL

2,5 mg

         

17

L02

>90

licht

L02BG06

EXEMESTAAN

25 mg

         

17

L02

>90

licht

L02BX01

ABARELIX

 

3,571 mg

       

17

L02

>90

licht

L02BX02

DEGARELIX

 

2,7 mg

       

17

L02

>90

licht

L04AX02

THALIDOMIDE

0,1 g

         

17

3AA

> 5

zwaar

L03AA02

FILGRASTIM

 

0,35 mg

       

17

3AA

> 5

zwaar

L03AA10

LENOGRASTIM

 

0,35 mg

       

17

3AA

> 5

zwaar

L03AA13

PEGFILGRASTIM

 

0,3 mg

       

17

3AB

>180

zwaar

L03AB03

INTERFERON GAMMA

 

40 mcg

       

17

3AB

>180

zwaar

L03AB04

INTERFERON ALFA-2A

 

2 miljE

       

17

3AB

>180

zwaar

L03AB05

INTERFERON ALFA-2B

 

2 miljE

       

17

tot

> 5

zwaar

L01AA01

CYCLOFOSFAMIDE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01AA02

CHLOORAMBUCIL

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01AA03

MELFALAN

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01AB01

BUSULFAN

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01AD02

LOMUSTINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01AX03

TEMOZOLOMIDE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01AX04

DACARBAZINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01BB02

MERCAPTOPURINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01BB03

TIOGUANINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01BB05

FLUDARABINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01BC01

CYTARABINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01BC02

FLUOROURACIL

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01BC06

CAPECITABINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01BC53

TEGAFUR, COMBINATIES

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01CA01

VINBLASTINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01CA02

VINCRISTINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01CB01

ETOPOSIDE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01CB02

TENIPOSIDE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01DA01

DACTINOMYCINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01DB02

DAUNORUBICINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01DB03

EPIRUBICINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01DB06

IDARUBICINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01DB07

MITOXANTRON

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01DC01

BLEOMYCINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01DC03

MITOMYCINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01XA01

CISPLATINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01XB01

PROCARBAZINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01XX01

AMSACRINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01XX05

HYDROXYCARBAMIDE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XX11

ESTRAMUSTINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01XX14

TRETINOINE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01XX17

TOPOTECAN

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L01XX35

ANAGRELIDE

1 VS

1 VS

       

17

tot

> 5

zwaar

L03AC01

ALDESLEUKINE

1 VS

1 VS

       
       

CDG18

HIV/aids

O

P

       

18

tot

>180

zwaar

J05AB06

GANCICLOVIR

3 g

0,5 g

       

18

tot

>180

zwaar

J05AB14

VALGANCICLOVIR

0,9 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AD01

FOSCARNET

 

6,5 g

       

18

tot

>180

zwaar

J05AE01

SAQUINAVIR

1,8 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AE02

INDINAVIR

2,4 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AE03

RITONAVIR

1,2 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AE04

NELFINAVIR

2,25 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AE07

FOSAMPRENAVIR

1,4 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AE08

ATAZANAVIR

0,3 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AE09

TIPRANAVIR

1 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AE10

DARUNAVIR

1,2 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AF01

ZIDOVUDINE

0,6 g

0,6 g

       

18

tot

>180

zwaar

J05AF02

DIDANOSINE

0,4 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AF04

STAVUDINE

80 mg

         

18

tot

>180

zwaar

J05AF05

LAMIVUDINE

0,3 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AF06

ABACAVIR

0,6 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AF07

TENOFOVIR DISOPROXIL

0,245 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AF09

EMTRICITABINE

0,2 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AG01

NEVIRAPINE

0,4 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AG03

EFAVIRENZ

0,6 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AG04

ETRAVIRINE

0,4 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AG05

RILPIVIRINE

25 mg

         

18

tot

>180

zwaar

J05AR01

ZIDOVUDINE met LAMIVUDINE

2 tabl

         

18

tot

>180

zwaar

J05AR02

LAMIVUDINE met ABACAVIR

1 tabl

         

18

tot

>180

zwaar

J05AR03

TENOFOVIR DISOPROXIL met EMTRICITABINE

1 tabl

         

18

tot

>180

zwaar

J05AR04

ZIDOVUDINE met LAMIVUDINE met ABACAVIR

2 tabl

         

18

tot

>180

zwaar

J05AR06

EMTRICITABINE met TENOFOVIR met EFAVIRENZ

1 tabl

         

18

tot

>180

zwaar

J05AR08

EMTRICITABINE met TENOFOVIR met RILPIVIRINE

1 tabl

         

18

tot

>180

zwaar

J05AR09

EMTRICITABINE met TENOFOVIR met ELVIOTEGRAVIR met COBICISTAT

1 tabl

         

18

tot

>180

zwaar

J05AR10

LOPINAVIR met RITONAVIR

0,8 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AX07

ENFUVIRTIDE

 

0,18 g

       

18

tot

>180

zwaar

J05AX08

RALTEGRAVIR

0,8 g

         

18

tot

>180

zwaar

J05AX09

MARAVIROC

0,6 g

         
       

CDG19

Nieraandoeningen

O

P

       

19

tot

> 5

zwaar

H05BX01

CINACALCET

60 mg

         

19

tot

> 5

zwaar

V03AE01

POLYSTYREENSULFONZUUR

45 mg

         

19

tot

> 5

zwaar

V03AE02

SEVELAMER

6,4 g

         

19

tot

> 5

zwaar

V03AE03

LANTHAANCARBONAAT

2,25 g

         

19

tot

> 5

zwaar

V03AE04

CALCIUMACETAAT met MAGNESIUMCARBONAAT

6 tabl

         
       

CDG21

Stofwisselingsziekten

O

P

       

21

ind

>90

licht

A16AA04

MERCAPTAMINE

2 g

         

21

ind

>90

licht

A16AA06

BETAINE

6 g

         

21

ind

>180

licht

A16AA05

CARGLUMINEZUUR

0,2 g

         

21

ind

>180

licht

A16AB02

IMIGLUCERASE

 

300 IE

       

21

ind

>180

licht

A16AB10

VELAGLUCERASE ALFA

 

300 IE

       

21

ind

>180

licht

A16AX04

NITISINON

20 mg

         

21

ind

>180

licht

A16AX05

ZINKACETAAT

0,15 g

         

21

ind

>180

licht

A16AX06

MIGLUSTAT

0,3 g

         

21

ind

>180

licht

A16AX07

SAPROPTERINE

800 mg

         
       

CDG22

Leveraandoeningen

O

P

       

22

tot

>180

licht

J05AE11

TELAPREVIR

2,25 g

         

22

tot

>180

licht

J05AE12

BOCEPREVIR

2,4 g

         

22

tot

>180

licht

J05AF08

ADEFOVIR

10 mg

         

22

tot

>180

licht

J05AF10

ENTECAVIR

0,5 mg

         

22

tot

>180

licht

J05AF11

TELBIVUDINE

0,6 g

         

22

tot

>180

licht

L03AB10

PEGINTERFERON ALFA-2B

 

7,5 mcg

       

22

tot

>180

licht

L03AB11

PEGINTERFERON ALFA-2A

 

26 mcg

       
       

CDG23

Immunologische aandoeningen, spier- en bloedziekten

 

P

       

23

tot

> 5

licht

J06BA01

IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL (extravasculair)

 

1 EH

       
       

CDG25

Spieraandoeningen

O

P

       

25

tot

>180

licht

N07AA01

NEOSTIGMINE

60 mg

2 mg

       

25

tot

>180

licht

N07AA02

PYRIDOSTIGMINE

0,18 g

10 mg

       

25

tot

>180

licht

N07AA03

DISTIGMINE

5 mg

0,25 mg

       
       

CDG28

Bot- en gewrichtsaandoeningen

O

P

       

28

tot

>180

licht

H05AA02

TERIPARATIDE

 

20 mcg

       

28

tot

>180

licht

H05AA03

PARATHYROID HORMOON

 

0,1 mg

       

28

tot

>180

licht

M05BX03

STRONTIUMRANELAAT

2 g

         
ATC’s als add-ons duur of weesgeneesmiddelen

CDG groep

CDG sub

m.a. grens

CDG weging

ATC-code (in 2013)

stofnaam / omschrijving van de ATC-code

verstrekte gestandaardiseerde dagdosering per toedieningsweg (in 2013)

   

m.a. grens

minimum aantal verstrekte gestandaardiseerde dagdoseringen

O

oraal

O (aer)

oraal aerosol

           

P

parenteraal

P (depot)

parenteraal depot

           

R

rectaal

       
           

INH

inhalatie

INH (aer)

inhalatie aerosol

               

INH (pdr)

inhalatie poeder

               

INH (opl)

inhalatie oplossing

           

TD

transdermaal

     
           

SL

sublinguaal

     
           

OCU

oculair

     
               

EH

eenheid (van afgeleverde hoeveelheid)

               

VS

voorschrift / receptregel

               

mcg

microgram

               

mg

milligram

               

g

gram

               

ml

milliliter

               

IE

internationale eenheid

               

miljE

miljoen internationale eenheden

               

do

dosis

               

tabl

tablet

               

caps

capsule

       

CDG06

Longaandoeningen

 

P

       

06

tot

>180

licht

R03DX05

OMALIZUMAB

 

16 mg

 
       

CDG11

Reuma

 

P

       

11

tot

>90

zwaar

L04AA24

ABATACEPT

 

27 mg

 

11

tot

>90

zwaar

L04AB01

ETANERCEPT

 

7 mg

 

11

tot

>90

zwaar

L04AB02

INFLIXIMAB

 

3,75 mg

 

11

tot

>90

zwaar

L04AB04

ADALIMUMAB

 

2,9 mg

 

11

tot

>90

zwaar

L04AB05

CERTOLIZUMAB PEGOL

 

14 mg

 

11

tot

>90

zwaar

L04AB06

GOLIMUMAB

 

1,66 mg

 

11

tot

>90

zwaar

L04AC03

ANAKINRA

 

0,1 mg

 

11

tot

>90

zwaar

L04AC07

TOCILIZUMAB

 

20 mg

 
       

CDG16

Aandoeningen hersenen / ruggenmerg

 

P

       

16

tot

>180

zwaar

L04AA23

NATALIZUMAB

 

10 mg

 
       

CDG17

Kanker

O

P

       

17

tot

> 5

zwaar

L01AA09

BENDAMUSTINE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01AB04

PEMETREXED

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01BB06

CLOFARABINE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01BC05

GEMCITABINE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01BC07

AZACITIDINE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01CA04

VINORELBINE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01CD01

PACLITAXEL

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01CD02

DOCETAXEL

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01CD04

CABAZITAXEL

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01CX01

TRABECTEDINE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01DB01

DOXORUBICINE (liposomaal)

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XA03

OXALIPLATINE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XC02

RITUXIMAB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XC03

TRASTUZUMAB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XC04

ALEMTUZUMAB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XC06

CETUXIMAB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XC07

BEVACIZUMAB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XC08

PANITUMUMAB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XC09

CATUMAXOMAB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XC10

OFATUMUMAB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XC11

IPILIMUMAB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XD05

TEMOPORFINE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XE09

TEMSIROLIMUS

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XE15

VEMURAFENIB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XX02

ASPARAGINASE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XX19

IRINOTECAN

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XX32

BORTEZEMIB

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L01XX41

ERIBULINE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

L03AX15

MIFAMURTIDE

1 VS

1 VS

 

17

tot

> 5

zwaar

V10XX02

IBRITUMOMAB TIUXETAN [90Y]

1 VS

1 VS

 
       

CDG21

Stofwisselingsziekten

 

P

       

21

ind

>180

licht

A16AB03

AGALSIDASE ALFA

 

1 mg

 

21

ind

>180

licht

A16AB04

AGALSIDASE BETA

 

5 mg

 

21

ind

>180

licht

A16AB05

LARONIDASE

 

1000 IE

 

21

ind

>180

licht

A16AB07

ALGLUCOSIDASE ALFA

 

100 mg

 

21

ind

>180

licht

A16AB08

GALSULFASE

 

10 mg

 

21

ind

>180

licht

A16AB09

IDURSULFASE

 

5 mg

 
       

CDG23

Immunologische aandoeningen, spier- en bloedziekten

 

P

       

23

tot

> 5

licht

J06BA02

IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL (intravasculair)

 

1 EH

 

Tabel 2 Chronische groepen met bijbehorende DBC’s als bedoeld in de artikelen 2 en 3a met de aanduiding licht of zwaar geldend voor de tegemoetkoming over het berekeningsjaar 2013

CG

omschrijving specialisme

korte omschrijving DBC-zorgproductcode

DBC-diagnose-code

weging

CG 0:

Pijn

0

anesthesiologie

Fibromyalgie | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

170

zwaar

0

anesthesiologie

Pijn overig | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

999

zwaar

0

anesthesiologie

Viscerale pijn | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

191

zwaar

0

anesthesiologie

Viscerale pijn | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

192

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Batterijvervanging pompsysteem | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Revisie pompsysteem | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Batterijvervanging pompsysteem (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Revisie pompsysteem (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Aangezichtspijn | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

11

zwaar

0

anesthesiologie

Aangezichtspijn | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

14

zwaar

0

anesthesiologie

Aangezichtspijn | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

15

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Batterijvervanging neurostimulator | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Revisie neurostimulator | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Verwijderen pompsysteem | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Batterijvervanging neurostimulator (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Revisie neurostimulator (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Verwijderen pompsysteem (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

42

zwaar

0

anesthesiologie

CRPS | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

150

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Verwijderen neurostimulator | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Vervangen pompsysteem | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Verwijderen neurostimulator (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Vervangen pompsysteem (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Chronische pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

44

zwaar

0

anesthesiologie

Chronische pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

64

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Vervangen neurostimulator | Anesthesiologie

74

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Plaatsen pompsysteem | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Proefplaatsing pompsysteem | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Vervangen neurostimulator (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

 

zwaar

0

anesthesiologie

Plaatsen pompsysteem (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

80

zwaar

0

anesthesiologie

Proefplaatsing pompsysteem (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

100

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Met VPLD | Anesthesiologie

42

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Met VPLD | Anesthesiologie

62

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Met VPLD | Anesthesiologie

110

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Met VPLD | Anesthesiologie

120

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Met VPLD | Anesthesiologie

130

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Met VPLD | Anesthesiologie

140

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Met VPLD | Anesthesiologie

160

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Met VPLD | Anesthesiologie

180

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Zonder VPLD | Anesthesiologie

42

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Zonder VPLD | Anesthesiologie

62

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Zonder VPLD | Anesthesiologie

110

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Zonder VPLD | Anesthesiologie

130

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Zonder VPLD | Anesthesiologie

160

zwaar

0

anesthesiologie

Neurogene pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Zonder VPLD | Anesthesiologie

180

zwaar

0

anesthesiologie

Mechanische pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

41

zwaar

0

anesthesiologie

Mechanische pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

61

zwaar

0

anesthesiologie

Mechanische pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

80

zwaar

0

anesthesiologie

Mechanische pijn (incl wervelkolom excl lage rugklachten) | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

90

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Plaatsen neurostimulator | Anesthesiologie

72

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Plaatsen neurostimulator | Anesthesiologie

74

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Proefplaatsing neurostimulator | Anesthesiologie

72

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Proefplaatsing neurostimulator | Anesthesiologie

74

zwaar

0

anesthesiologie

Plaatsen neurostimulator (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

63

zwaar

0

anesthesiologie

Plaatsen neurostimulator (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

130

zwaar

0

anesthesiologie

Plaatsen neurostimulator (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

150

zwaar

0

anesthesiologie

Proefplaatsing neurostimulator (excl bij lage rugklachten) | Anesthesiologie

63

zwaar

0

anesthesiologie

Maligniteit | Pijnbestrijding zwaar | Met VPLD | Anesthesiologie

100

zwaar

0

anesthesiologie

Maligniteit | Pijnbestrijding zwaar | Zonder VPLD | Anesthesiologie

100

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

71

zwaar

0

anesthesiologie

Lage rugklachten | Pijnbestrijding zwaar | Anesthesiologie

72

zwaar

CG 2:

Endocriene aandoeningen

2

neurochirurgie

Neurochirurgie | Hersenchirurgie zwaartegroep 4 | Met VPLD | WBMV – Zenuwstelsel (incl aanverw diagn)

1145

zwaar

2

neurochirurgie

Neurochirurgie | Hersenchirurgie zwaartegroep 4 | Met VPLD | WBMV – Zenuwstelsel (incl aanverw diagn)

1150

zwaar

2

neurochirurgie

Neurochirurgie | Hersenchirurgie zwaartegroep 4 | Zonder VPLD | WBMV – Zenuwstelsel (incl aanverw diagn)

1150

zwaar

2

neurochirurgie

Neurochirurgie | Hersenchirurgie zwaartegroep 10/ Conservatieve behandeling | Met VPLD | WBMV – Zenuwstelsel (incl aanverw diagn)

1145

zwaar

2

neurochirurgie

Neurochirurgie | Hersenchirurgie zwaartegroep 10/ Conservatieve behandeling | Met VPLD | WBMV – Zenuwstelsel (incl aanverw diagn)

1150

zwaar

2

neurochirurgie

Neurochirurgie | Eenmalig kortdurend contact | Symptoom algemeen

1145

licht

2

neurochirurgie

Neurochirurgie | Eenmalig kortdurend contact | Symptoom algemeen

1150

licht

2

neurochirurgie

Neurochirurgie | Meerdere contacten/ Second opinion | Symptoom algemeen

1145

licht

2

neurochirurgie

Neurochirurgie | Meerdere contacten/ Second opinion | Symptoom algemeen

1150

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Licht ambulant | Endocrien overig

246

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Licht ambulant | Endocrien overig

247

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Licht ambulant | Endocrien overig

248

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Licht ambulant | Endocrien overig

261

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Endocrien overig

246

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Endocrien overig

247

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Endocrien overig

248

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Endocrien overig

261

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Dag 1-2/ Poli >4 | Endocrien overig

246

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Dag 1-2/ Poli >4 | Endocrien overig

247

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Dag 1-2/ Poli >4 | Endocrien overig

248

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Dag 1-2/ Poli >4 | Endocrien overig

261

licht

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Licht ambulant | Endocrien overig

244

licht

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Licht ambulant | Endocrien overig

262

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin middel | Endocrien overig

246

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin middel | Endocrien overig

247

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin middel | Endocrien overig

248

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin middel | Endocrien overig

261

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin lang | Endocrien overig

247

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin lang | Endocrien overig

248

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin lang | Endocrien overig

261

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Endocrien overig

246

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Endocrien overig

247

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Endocrien overig

248

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Endocrien overig

261

licht

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Klin middel | Endocrien overig

244

zwaar

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Klin middel | Endocrien overig

262

zwaar

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Klin lang | Endocrien overig

244

zwaar

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Klin lang | Endocrien overig

262

zwaar

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Endocrien overig

244

licht

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Endocrien overig

262

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin kort | Endocrien overig

246

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin kort | Endocrien overig

247

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin kort | Endocrien overig

248

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Klin kort | Endocrien overig

261

zwaar

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Dag >2 | Endocrien overig

247

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Dag >2 | Endocrien overig

248

licht

2

interne

Ov aandoeningen ov endocriene klieren | Dag >2 | Endocrien overig

261

licht

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Klin kort | Endocrien overig

244

zwaar

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Klin kort | Endocrien overig

262

zwaar

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Endocrien overig

244

licht

2

interne

Benigne nieuwvormingen (acromegalie/ hyperparatheoidie/ morbus cushing) | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Endocrien overig

262

licht

2

interne

Jodiumtherapie | Klin | Nieuwv maligne schild-/endocr klier

291

zwaar

2

interne

Licht ambulant | Nieuwv maligne schild-/endocr klier

291

licht

2

interne

Klin middel | Nieuwv maligne schild-/endocr klier

291

zwaar

2

interne

Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Nieuwv maligne schild-/endocr klier

291

licht

2

interne

Klin kort | Nieuwv maligne schild-/endocr klier

291

zwaar

2

interne

Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Nieuwv maligne schild-/endocr klier

291

licht

CG 3:

Psychische aandoeningen

3

neurologie

Categorie middel | Licht ambulant | Regulier | Kinderneurologie (excl epilepsie)

402

licht

3

neurologie

Categorie middel | Licht ambulant | Regulier | Kinderneurologie (excl epilepsie)

411

licht

3

neurologie

Categorie middel | Licht ambulant | Vervolg | Kinderneurologie (excl epilepsie)

402

licht

3

neurologie

Categorie middel | Licht ambulant | Vervolg | Kinderneurologie (excl epilepsie)

411

licht

3

neurologie

Categorie zwaar | Licht ambulant | Regulier | Kinderneurologie (excl epilepsie)

401

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Licht ambulant | Regulier | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Licht ambulant | Vervolg | Kinderneurologie (excl epilepsie)

401

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Licht ambulant | Vervolg | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie middel | Ambulant middel | Regulier | Kinderneurologie (excl epilepsie)

402

licht

3

neurologie

Categorie middel | Ambulant middel | Vervolg | Kinderneurologie (excl epilepsie)

402

licht

3

neurologie

Categorie middel | Ambulant middel | Vervolg | Kinderneurologie (excl epilepsie)

411

licht

3

neurologie

Categorie zwaar | Ambulant middel | Regulier | Kinderneurologie (excl epilepsie)

401

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Ambulant middel | Regulier | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Ambulant middel | Vervolg | Kinderneurologie (excl epilepsie)

401

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Ambulant middel | Vervolg | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | KNF | Regulier | Kinderneurologie (excl epilepsie)

401

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | KNF | Regulier | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | KNF | Vervolg | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie middel | KNF | Kinderneurologie (excl epilepsie)

402

licht

3

neurologie

Categorie middel | KNF | Kinderneurologie (excl epilepsie)

411

licht

3

neurologie

Categorie middel | Klin middel | Kinderneurologie (excl epilepsie)

402

licht

3

neurologie

Categorie middel | Dag | Met onderzoek onder narcose | Kinderneurologie (excl epilepsie)

402

licht

3

neurologie

Categorie middel | Dag | Zonder onderzoek onder narcose | Kinderneurologie (excl epilepsie)

402

licht

3

neurologie

Categorie zwaar | Klin middel | Kinderneurologie (excl epilepsie)

401

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Klin middel | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Klin lang | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Dag | Met onderzoek onder narcose | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Dag | Zonder onderzoek onder narcose | Kinderneurologie (excl epilepsie)

401

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Dag | Zonder onderzoek onder narcose | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Multidisciplinaire behandeling | Kinderneurologie (excl epilepsie)

401

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Multidisciplinaire behandeling | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Categorie middel | Klin kort | Kinderneurologie (excl epilepsie)

402

licht

3

neurologie

Categorie middel | Klin kort | Kinderneurologie (excl epilepsie)

411

licht

3

neurologie

Categorie zwaar | Klin kort | Kinderneurologie (excl epilepsie)

401

zwaar

3

neurologie

Categorie zwaar | Klin kort | Kinderneurologie (excl epilepsie)

432

zwaar

3

neurologie

Beschouwende specialismen | Licht ambulant | Letsel overig

402

licht

3

neurologie

Beschouwende specialismen | Licht ambulant | Letsel overig

411

licht

3

neurologie

Beschouwende specialismen | Klin middel | Letsel overig

402

zwaar

3

neurologie

Beschouwende specialismen | Klin middel | Letsel overig

411

zwaar

3

neurologie

Beschouwende specialismen | Klin lang | Letsel overig

402

zwaar

3

neurologie

Beschouwende specialismen | Klin lang | Letsel overig

411

zwaar

3

neurologie

Beschouwende specialismen | Ambulant middel/ Dag | Letsel overig

402

licht

3

neurologie

Beschouwende specialismen | Ambulant middel/ Dag | Letsel overig

411

licht

3

neurologie

Beschouwende specialismen | Klin kort | Letsel overig

402

zwaar

3

neurologie

Beschouwende specialismen | Klin kort | Letsel overig

411

zwaar

3

neurologie

Beschouwende specialismen | KNF | Letsel overig

402

licht

3

neurologie

Beschouwende specialismen | KNF | Letsel overig

411

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Licht ambulant | Vervolg | Psychische stoornis

402

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Licht ambulant | Vervolg | Psychische stoornis

432

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Licht ambulant | Regulier | Psychische stoornis

402

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Licht ambulant | Regulier | Psychische stoornis

432

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Ambulant middel | Vervolg | Psychische stoornis

402

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Ambulant middel | Vervolg | Psychische stoornis

432

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Ambulant middel | Regulier | Psychische stoornis

402

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Ambulant middel | Regulier | Psychische stoornis

432

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |KNF | Psychische stoornis

402

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |KNF | Psychische stoornis

432

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Multidisciplinaire behandeling | Zonder KNF | Psychische stoornis

402

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Multidisciplinaire behandeling | Met KNF | Psychische stoornis

402

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Dag | Zonder KNF | Psychische stoornis

402

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Dag | Zonder KNF | Psychische stoornis

432

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Dag | Met KNF | Psychische stoornis

402

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Dag | Met KNF | Psychische stoornis

432

licht

3

neurologie

Overige aandoeningen |Klin lang | Psychische stoornis

402

zwaar

3

neurologie

Overige aandoeningen |Klin middel | Psychische stoornis

402

zwaar

3

neurologie

Overige aandoeningen |Klin middel | Psychische stoornis

432

zwaar

3

neurologie

Overige aandoeningen | Klin kort | Psychische stoornis

402

zwaar

3

neurologie

Overige aandoeningen | Klin kort | Psychische stoornis

432

zwaar

3

neurologie

Verslavingszorg | Licht ambulant | Psychische stoornis

411

licht

3

neurologie

Verslavingszorg | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Psychische stoornis

411

licht

3

neurologie

Verslavingszorg | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Psychische stoornis

411

licht

3

neurologie

Verslavingszorg | Klin lang | Psychische stoornis

411

zwaar

3

neurologie

Verslavingszorg | Klin middel | Psychische stoornis

411

zwaar

3

neurologie

Verslavingszorg | Klin kort | Psychische stoornis

411

zwaar

3

neurologie

Dementiesyndromen |Licht ambulant | Vervolg | Psychische stoornis

401

licht

3

neurologie

Dementiesyndromen |Licht ambulant | Regulier | Psychische stoornis

401

licht

3

neurologie

Dementiesyndromen |Ambulant middel | Vervolg | Psychische stoornis

401

licht

3

neurologie

Dementiesyndromen |Ambulant middel | Regulier | Psychische stoornis

401

licht

3

neurologie

Dementiesyndromen |KNF | Psychische stoornis

401

licht

3

neurologie

Dementiesyndromen |Multidisciplinaire behandeling | Zonder KNF | Psychische stoornis

401

licht

3

neurologie

Dementiesyndromen |Multidisciplinaire behandeling | Met KNF | Psychische stoornis

401

licht

3

neurologie

Dementiesyndromen |Dag | Zonder KNF | Psychische stoornis

401

licht

3

neurologie

Dementiesyndromen |Dag | Met KNF | Psychische stoornis

401

licht

3

neurologie

Dementiesyndromen |Klin lang | Psychische stoornis

401

zwaar

3

neurologie

Dementiesyndromen |Klin middel | Psychische stoornis

401

zwaar

3

neurologie

Dementiesyndromen | Klin kort | Psychische stoornis

401

zwaar

CG 5:

Diabetes

5

klinische geriatrie

Regulier | Ambulant geriatrie | Klinische geriatrie

222

licht

5

klinische geriatrie

Dag | Algemeen | Klinische geriatrie

222

licht

5

klinische geriatrie

Regulier | Poli >1 | Klinische geriatrie

222

licht

5

klinische geriatrie

Klin 4-14 | Klinische geriatrie

222

zwaar

5

klinische geriatrie

Klin >14 | Klinische geriatrie

222

zwaar

5

orthopedie

Diabetische voet | Licht ambulant | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

licht

5

orthopedie

Diabetische voet | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

licht

5

orthopedie

Diabetische voet | Amputatie/ oper bot middel | Met VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

zwaar

5

orthopedie

Diabetische voet | Amputatie/ oper bot middel | Zonder VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

licht

5

orthopedie

Diabetische voet | Oper huid/ weke delen zwaar/ middel | Met VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

zwaar

5

orthopedie

Diabetische voet | Oper huid/ weke delen zwaar/ middel | Zonder VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

zwaar

5

orthopedie

Diabetische voet | Poli >4 | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

licht

5

orthopedie

Diabetische voet | Therapeutisch licht specifiek >2 | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

licht

5

orthopedie

Diabetische voet | Therapeutisch licht specifiek 1-2 | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

licht

5

orthopedie

Diabetische voet | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

licht

5

orthopedie

Diabetische voet | Amputatie/ oper bot zwaar | Met VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

zwaar

5

orthopedie

Diabetische voet | Dag >2/ Klin cumulatief middel | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

zwaar

5

orthopedie

Diabetische voet | Vaatlab onderzoek | Met beeldvorming | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

licht

5

orthopedie

Diabetische voet | Vaatlab onderzoek | Zonder beeldvorming | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

licht

5

orthopedie

Diabetische voet | Dag >2/ Klin cumulatief kort | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

2065

zwaar

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Oper ablatio met verwijderen tractiemembranen | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

zwaar

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Restgroep ingreep zwaar | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

zwaar

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie | Licht ambulant | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

licht

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Focale laser | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

zwaar

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

licht

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

licht

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli =1 met diagnostiek | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

licht

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Panretinale laser | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

zwaar

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

licht

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli >4 | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

licht

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

licht

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

licht

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Intravitreale injectie | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

zwaar

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

zwaar

5

oogheelkunde

Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Vitrectomie | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis

757

zwaar

5

interne

Klin kort | Endocrien diabetes

221

zwaar

5

interne

Klin kort | Endocrien diabetes

222

zwaar

5

interne

Klin kort | Endocrien diabetes

223

zwaar

5

MDL

Klin kort | Endocrien diabetes

902

zwaar

5

interne

Chronische pomptherapie | Licht ambulant | Endocrien diabetes

223

licht

5

interne

Chronische pomptherapie | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Endocrien diabetes

223

licht

5

interne

Licht ambulant | Endocrien diabetes

221

licht

5

interne

Licht ambulant | Endocrien diabetes

222

licht

5

MDL

Licht ambulant | Endocrien diabetes

902

licht

5

interne

Chronische pomptherapie | Dag/ Poli >4 | Endocrien diabetes

223

licht

5

interne

Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Endocrien diabetes

221

licht

5

interne

Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Endocrien diabetes

222

licht

5

MDL

Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Endocrien diabetes

902

licht

5

interne

Chronische pomptherapie | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Endocrien diabetes

223

licht

5

interne

Dag/ Poli >4 | Endocrien diabetes

221

licht

5

interne

Dag/ Poli >4 | Endocrien diabetes

222

licht

5

MDL

Dag/ Poli >4 | Endocrien diabetes

902

licht

5

interne

Klin middel | Endocrien diabetes

221

zwaar

5

interne

Klin middel | Endocrien diabetes

222

zwaar

5

interne

Klin middel | Endocrien diabetes

223

zwaar

5

MDL

Klin middel | Endocrien diabetes

902

zwaar

5

interne

Klin lang | Endocrien diabetes

221

zwaar

5

interne

Klin lang | Endocrien diabetes

222

zwaar

5

interne

Klin lang | Endocrien diabetes

223

zwaar

5

MDL

Klin lang | Endocrien diabetes

902

zwaar

5

interne

Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Endocrien diabetes

221

licht

5

interne

Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Endocrien diabetes

222

licht

5

MDL

Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Endocrien diabetes

902

licht

5

kindergeneeskunde

DM pomptherapie diagn zwaar

 

licht

5

kindergeneeskunde

DM pomptherapie dag poli >4

 

licht

5

kindergeneeskunde

DM pomptherapie poli 3-4 routineonderzoek

 

licht

5

kindergeneeskunde

DM pomptherapie dag poli >6

 

licht

5

kindergeneeskunde

DM diagnostisch zwaar

 

licht

5

kindergeneeskunde

DM dag/poli >4

 

licht

5

kindergeneeskunde

DM poli 3-4 routine onderzoek

 

licht

5

kindergeneeskunde

DM licht ambulant

 

licht

5

kindergeneeskunde

DM klinisch kort

 

zwaar

5

kindergeneeskunde

DM klinisch middel

 

zwaar

5

kindergeneeskunde

DM klinisch lang

 

zwaar

5

heelkunde

Diabetische voet | Licht ambulant | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

licht

5

heelkunde

Diabetische voet | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

licht

5

heelkunde

Diabetische voet | Amputatie/ oper bot middel | Met VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

zwaar

5

heelkunde

Diabetische voet | Amputatie/ oper bot middel | Zonder VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

zwaar

5

heelkunde

Diabetische voet | Oper huid/ weke delen zwaar/ middel | Met VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

zwaar

5

heelkunde

Diabetische voet | Oper huid/ weke delen zwaar/ middel | Zonder VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

zwaar

5

heelkunde

Diabetische voet | Poli >4 | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

licht

5

heelkunde

Diabetische voet | Therapeutisch licht specifiek >2 | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

licht

5

heelkunde

Diabetische voet | Therapeutisch licht specifiek 1-2 | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

licht

5

heelkunde

Diabetische voet | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

licht

5

heelkunde

Diabetische voet | Amputatie/ oper bot zwaar | Met VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

zwaar

5

heelkunde

Diabetische voet | Amputatie/ oper bot zwaar | Zonder VPLD | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

zwaar

5

heelkunde

Diabetische voet | Dag >2/ Klin cumulatief middel | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

zwaar

5

heelkunde

Diabetische voet | Dag >2/ Klin cumulatief lang | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

zwaar

5

heelkunde

Diabetische voet | Vaatlab onderzoek | Met beeldvorming | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

licht

5

heelkunde

Diabetische voet | Vaatlab onderzoek | Zonder beeldvorming | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

licht

5

heelkunde

Diabetische voet | Dag >2/ Klin cumulatief kort | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair

432

zwaar

CG 6:

Longaandoeningen

6

klinische geriatrie

Regulier | Ambulant geriatrie | Klinische geriatrie

272

licht

6

klinische geriatrie

Regulier | Poli >1 | Klinische geriatrie

272

licht

6

klinische geriatrie

Vervolg | Ambulant geriatrie | Klinische geriatrie

272

licht

6

klinische geriatrie

Klin 4-14 | Klinische geriatrie

272

zwaar

6

klinische geriatrie

Klin >14 | Klinische geriatrie

272

zwaar

6

klinische geriatrie

Klin 1-3 | Klinische geriatrie

272

zwaar

6

allergologie

Testen 0-2 | Licht ambulant | Vervolg | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen 0-2 | Licht ambulant | Regulier | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen 0-2 | Licht ambulant | Regulier | Allergologie

00H2

licht

6

allergologie

Testen >2 | Poli >2 | Zonder dag | Vervolg | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen >2 | Poli 0-2 | Zonder dag | Vervolg | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen 0-2 | Poli >2 | Vervolg | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen >2 | Met dag | Poli >2 | Regulier | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen >2 | Met dag | Poli 0-2 | Regulier | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen >2 | Zonder dag | Poli >2 | Regulier | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen >2 | Zonder dag | Poli 0-2 | Regulier | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen 0-2 | Dag | Poli >2 | Regulier | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen 0-2 | Dag | Poli 0-2 | Regulier | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen 0-2 | Poli >2 | Regulier | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Injecties | Testen 0-2 | Zonder dag | Vervolg | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen >2 | Met dag | Vervolg | Allergologie

00D1

licht

6

allergologie

Testen 0-2 | Met dag | Vervolg | Allergologie

00D1

licht

6

kindergeneeskunde

Astma | Licht ambulant | Kindergeneeskunde

3202

licht

6

kindergeneeskunde

Diagnosen perinataal | Klin middel | Kindergeneeskunde

3204

zwaar

6

kindergeneeskunde

Diagnosen perinataal | Klin lang | Kindergeneeskunde

3204

zwaar

6

kindergeneeskunde

Diagnosen perinataal | Licht ambulant | Kindergeneeskunde

3204

licht

6

kindergeneeskunde

Astma | Klin kort | Met activiteiten Longgeneeskunde specifiek | Kindergeneeskunde

3202

zwaar

6

kindergeneeskunde

Astma | Klin kort | Zonder activiteiten Longgeneeskunde specifiek | Kindergeneeskunde

3202

zwaar

6

kindergeneeskunde

Astma | Klin middel | Kindergeneeskunde

3202

zwaar

6

kindergeneeskunde

Astma | Klin lang | Kindergeneeskunde

3202

zwaar

6

kindergeneeskunde

Astma | Ambulant middel/ Dag | Kindergeneeskunde

3202

licht

6

kindergeneeskunde

Diagnosen perinataal | Klin kort | Kindergeneeskunde

3204

zwaar

6

kindergeneeskunde

Diagnosen perinataal | Ambulant middel/ Dag | Kindergeneeskunde

3204

licht

6

kindergeneeskunde

Astma | Activiteiten Longgeneeskunde specifiek | Kindergeneeskunde

3202

licht

6

kindergeneeskunde

Atopisch syndroom | Klin middel | Kindergeneeskunde

3103

zwaar

6

kindergeneeskunde

Atopisch syndroom | Klin middel | Kindergeneeskunde

3203

zwaar

6

kindergeneeskunde

Atopisch syndroom | Licht ambulant | Kindergeneeskunde

3103

licht

6

kindergeneeskunde

Atopisch syndroom | Licht ambulant | Kindergeneeskunde

3203

licht

6

kindergeneeskunde

Atopisch syndroom | Klin kort | Kindergeneeskunde

3103

zwaar

6

kindergeneeskunde

Atopisch syndroom | Klin kort | Kindergeneeskunde

3203

zwaar

6

kindergeneeskunde

Atopisch syndroom | Ambulant middel/ Dag | Kindergeneeskunde

3103

licht

6

kindergeneeskunde

Atopisch syndroom | Ambulant middel/ Dag | Kindergeneeskunde

3203

licht

6

kindergeneeskunde

Diagnosen ademhalingsstelsel overig | Licht ambulant | Kindergeneeskunde

3106

licht

6

kindergeneeskunde

Diagnosen ademhalingsstelsel overig | Klin kort | Zonder activiteiten Longgeneeskunde specifiek | Kindergeneeskunde

3106

zwaar

6

kindergeneeskunde

Diagnosen ademhalingsstelsel overig | Klin middel | Kindergeneeskunde

3106

zwaar

6

kindergeneeskunde

Diagnosen ademhalingsstelsel overig | Klin lang | Kindergeneeskunde

3106

zwaar

6

kindergeneeskunde

Diagnosen ademhalingsstelsel overig | Ambulant middel/ Dag | Kindergeneeskunde

3106

licht

6

kindergeneeskunde

Diagnosen ademhalingsstelsel overig | Activiteiten Longgeneeskunde specifiek | Kindergeneeskunde

3106

licht

6

kindergeneeskunde

Percutaine coronaire interventie klasse 1 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

3202

zwaar

6

longgeneeskunde

Beschouwende specialismen | Licht ambulant | Letsel overig

2103

licht

6

longgeneeskunde

Beschouwende specialismen | Klin middel | Letsel overig

2103

zwaar

6

longgeneeskunde

Beschouwende specialismen | Klin lang | Letsel overig

2103

zwaar

6

longgeneeskunde

Beschouwende specialismen | Ambulant middel/ Dag | Letsel overig

2103

licht

6

longgeneeskunde

Beschouwende specialismen | Klin kort | Letsel overig

2103

zwaar

6

longgeneeskunde

Beschouwende specialismen | KNF | Letsel overig

2103

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Regulier | Poli 1-2 | Met beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Regulier | Poli 1-2 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Vervolg | Poli 1-2 | Met beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Vervolg | Poli 1-2 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Regulier | Poli 1-2 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Vervolg | Poli 1-2 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Poli 3-4 | Met beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Poli 3-4 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Poli >4 | Met beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Poli >4 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Poli 3-4 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Dag 1-3 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Klin middel | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

zwaar

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Klin lang | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

zwaar

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Dag 4-8 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Klin kort | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

zwaar

6

reumatologie

Beschouwende specialismen | Reumatologisch (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Dag >8 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

313

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Licht ambulant | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1601

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Licht ambulant | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1603

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1601

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1603

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Dag/ Poli >4 | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1601

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Dag/ Poli >4 | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1603

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1601

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1603

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Medebehandeling | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1601

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Medebehandeling | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1603

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Klin lang | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1601

zwaar

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Klin lang | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1603

zwaar

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Klin middel | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1601

zwaar

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Klin middel | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1603

zwaar

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Klin kort | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1601

zwaar

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | Interstitiele longafwijkingen | Klin kort | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1603

zwaar

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | (Non)Tuberculose | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1514

licht

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | (Non)Tuberculose | Klin middel | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1514

zwaar

6

longgeneeskunde

Longgeneeskunde | (Non)Tuberculose | Klin kort | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst

1514

zwaar

6

longgeneeskunde

Licht ambulant | Ademh overig

1602

licht

6

longgeneeskunde

Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Ademh overig

1602

licht

6

longgeneeskunde

Diagnostisch zwaar/ Therapeutisch licht | Ademh overig

1602

licht

6

longgeneeskunde

Diagnostisch/ Therapeutisch licht | Ademh overig

1602

licht

6

longgeneeskunde

Beeldvorming | Ademh overig

1602

licht

6

longgeneeskunde

Klin middel | Ademh overig

1602

zwaar

6

longgeneeskunde

Klin lang | Ademh overig

1602

zwaar

6

longgeneeskunde

Klin kort | Ademh overig

1602

zwaar

6

longgeneeskunde

Medebehandeling | Ademh overig

1602

licht

6

longgeneeskunde

Ov chron aandoeningen | Licht ambulant | Ademh ond luchtw chron

1404

licht

6

longgeneeskunde

Ov chron aandoeningen | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Ademh ond luchtw chron

1404

licht

6

longgeneeskunde

Ov chron aandoeningen | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Ademh ond luchtw chron

1404

licht

6

longgeneeskunde

Ov chron aandoeningen | Dag >4 | Ademh ond luchtw chron

1404

licht

6

longgeneeskunde

Ov chron aandoeningen | Medebehandeling | Ademh ond luchtw chron

1404

licht

6

longgeneeskunde

Ov chron aandoeningen | Klin >14 | Ademh ond luchtw chron

1404

zwaar

6

longgeneeskunde

Ov chron aandoeningen | Klin 5-14 | Ademh ond luchtw chron

1404

zwaar

6

longgeneeskunde

Ov chron aandoeningen | Klin 1-4 | Ademh ond luchtw chron

1404

zwaar

6

interne

Astma | Licht ambulant | Ademh ond luchtw chron

601

licht

6

longgeneeskunde

Astma | Licht ambulant | Ademh ond luchtw chron

1201

licht

6

interne

Astma | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Ademh ond luchtw chron

601

licht

6

longgeneeskunde

Astma | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Ademh ond luchtw chron

1201

licht

6

interne

Astma | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Ademh ond luchtw chron

601

licht

6

longgeneeskunde

Astma | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Ademh ond luchtw chron

1201

licht

6

longgeneeskunde

Astma | Dag >4 | Ademh ond luchtw chron

1201

licht

6

interne

Astma | Klin >14 | Ademh ond luchtw chron

601

zwaar

6

longgeneeskunde

Astma | Klin >14 | Ademh ond luchtw chron

1201

zwaar

6

interne

Astma | Klin 5-14 | Ademh ond luchtw chron

601

zwaar

6

longgeneeskunde

Astma | Klin 5-14 | Ademh ond luchtw chron

1201

zwaar

6

interne

Astma | Klin 1-4 | Ademh ond luchtw chron

601

zwaar

6

longgeneeskunde

Astma | Klin 1-4 | Ademh ond luchtw chron

1201

zwaar

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Licht ambulant | Ademh ond luchtw chron

1241

licht

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Klin 15-28 | Met non-invasieve beademing | Ademh ond luchtw chron

1241

zwaar

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Klin 15-28 | Zonder non-invasieve beademing | Ademh ond luchtw chron

1241

zwaar

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Klin (zeer) lang | Met non-invasieve beademing | Ademh ond luchtw chron

1241

zwaar

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Klin (zeer) lang | Zonder non-invasieve beademing | Ademh ond luchtw chron

1241

zwaar

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Ademh ond luchtw chron

1241

licht

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Klin 5-14 | Met non-invasieve beademing | Ademh ond luchtw chron

1241

zwaar

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Klin 5-14 | Zonder non-invasieve beademing | Ademh ond luchtw chron

1241

zwaar

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Ademh ond luchtw chron

1241

licht

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Klin 1-4 | Met non-invasieve beademing | Ademh ond luchtw chron

1241

zwaar

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Klin 1-4 | Zonder non-invasieve beademing | Ademh ond luchtw chron

1241

zwaar

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Dag >4 | Ademh ond luchtw chron

1241

licht

6

longgeneeskunde

COPD – Longgeneeskunde | Medebehandeling | Ademh ond luchtw chron

1241

licht

6

interne

Sarcoidose/ cryoglobulinemie/ vasculitis all/ Henoch Schonlein | Licht ambulant | Bloed/Immuun hemorr/overig/immuunsyst

501

licht

6

interne

Sarcoidose/ cryoglobulinemie/ vasculitis all/ Henoch Schonlein | Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Bloed/Immuun hemorr/overig/immuunsyst

501

licht

6

interne

Sarcoidose/ cryoglobulinemie/ vasculitis all/ Henoch Schonlein | Klin middel | Bloed/Immuun hemorr/overig/immuunsyst

501

zwaar

6

interne

Sarcoidose/ cryoglobulinemie/ vasculitis all/ Henoch Schonlein | Klin lang | Bloed/Immuun hemorr/overig/immuunsyst

501

zwaar

6

interne

Sarcoidose/ cryoglobulinemie/ vasculitis all/ Henoch Schonlein | Dag/ Poli >4 | Bloed/Immuun hemorr/overig/immuunsyst

501

licht

6

interne

Sarcoidose/ cryoglobulinemie/ vasculitis all/ Henoch Schonlein | Klin kort | Bloed/Immuun hemorr/overig/immuunsyst

501

zwaar

6

interne

Sarcoidose/ cryoglobulinemie/ vasculitis all/ Henoch Schonlein | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Bloed/Immuun hemorr/overig/immuunsyst

501

licht

6

interne

Sarcoidose/ cryoglobulinemie/ vasculitis all/ Henoch Schonlein | Behandeling met immunotherapie | Niet klin | Bloed/Immuun hemorr/overig/immuunsyst

501

zwaar

6

longgeneeskunde

Voortraject chronische thuisbeademing | Chronische thuisbeademing

 

zwaar

6

longgeneeskunde

Thuisbeademing in-/bijstellen KZD | Chronische thuisbeademing

 

zwaar

6

longgeneeskunde

Thuisbeademing instellen | Complex | Chronische thuisbeademing

 

zwaar

6

longgeneeskunde

Thuisbeademing begeleiding | Complex | Chronische thuisbeademing

 

zwaar

6

longgeneeskunde

Thuisbeademing klinisch (sociaal-maatschappelijke indicatie) | Chronische thuisbeademing

 

zwaar

6

longgeneeskunde

Thuisbeademing bijstellen | Klin >5 | Chronische thuisbeademing

 

zwaar

6

longgeneeskunde

Thuisbeademing instellen | Eenvoudig | Chronische thuisbeademing

 

zwaar

6

longgeneeskunde

Thuisbeademing begeleiding | Eenvoudig | Chronische thuisbeademing

 

zwaar

6

longgeneeskunde

Thuisbeademing bijstellen | Klin 1-5 | Chronische thuisbeademing

 

zwaar

CG 8:

Epilepsie

8

kindergeneeskunde

Epilepsie | Licht ambulant | Kindergeneeskunde

3503

licht

8

kindergeneeskunde

Epilepsie | Klin middel | Kindergeneeskunde

3503

zwaar

8

kindergeneeskunde

Epilepsie | Klin lang | Kindergeneeskunde

3503

zwaar

8

kindergeneeskunde

Epilepsie | Ambulant middel/ Dag | Kindergeneeskunde

3503

licht

8

kindergeneeskunde

Epilepsie | Klin kort | Kindergeneeskunde

3503

zwaar

8

kindergeneeskunde

Epilepsie | KNF | Kindergeneeskunde

3503

licht

8

Neurochirurgie

Neurochirurgie | Vervanging nervus vagus stimulator | WBMV – Zenuwstelsel (incl aanverw diagn)

1515

zwaar

8

Neurochirurgie

Neurochirurgie | Plaatsing nervus vagus stimulator | WBMV – Zenuwstelsel (incl aanverw diagn)

1515

zwaar

8

Neurochirurgie

Neurochirurgie | Hersenchirurgie zwaartegroep 2 | Met VPLD | WBMV – Zenuwstelsel (incl aanverw diagn)

1515

zwaar

8

Neurochirurgie

Neurochirurgie | Hersenchirurgie zwaartegroep 2 | Zonder VPLD | WBMV – Zenuwstelsel (incl aanverw diagn)

1515

zwaar

8

Neurochirurgie

Neurochirurgie | Eenmalig kortdurend contact | Symptoom algemeen

1515

licht

8

Neurochirurgie

Neurochirurgie | Meerdere contacten/ Second opinion | Symptoom algemeen

1515

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog =1/ zonder consult neuroloog | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog =1/ zonder consult neuroloog | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Zonder KNF en zonder psychodiagnostiek en niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Zonder KNF en zonder psychodiagnostiek en niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Multidisciplinair licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Multidisciplinair licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Psychodiagnostiek | Niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Psychodiagnostiek | Niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Psychodiagnostiek | Multidisciplinair licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Psychodiagnostiek | Multidisciplinair licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Psychodiagnostiek | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | Psychodiagnostiek | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Niet multidisciplinair en zonder psychodiagnostiek en zonder neuroradiodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Niet multidisciplinair en zonder psychodiagnostiek en zonder neuroradiodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Met neuroradiodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Met neuroradiodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | KNF zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Poli | Consult neuroloog >=2 | KNF zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog =1/ zonder consult neuroloog | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog =1/ zonder consult neuroloog | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | Zonder KNF en zonder psychodiagnostiek en niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | Zonder KNF en zonder psychodiagnostiek en niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Niet multidisciplinair en zonder psychodiagnostiek en zonder neuroradiodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Niet multidisciplinair en zonder psychodiagnostiek en zonder neuroradiodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Met neuroradiodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Met neuroradiodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | KNF middel | Multidisciplinair/ psychodiagnostiek zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | KNF zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

licht

8

neurologie

Dag | Consult neuroloog >=2 | KNF zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

licht

8

neurologie

Klin zeer lang | Multidisciplinair licht/ niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin zeer lang | Multidisciplinair licht/ niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin zeer lang | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin zeer lang | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin lang | Niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin lang | Niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin lang | Multidisciplinair licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin lang | Multidisciplinair licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin lang | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin lang | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin middel | KNF licht/ niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin middel | KNF licht/ niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin middel | Multidisciplinair licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin middel | Multidisciplinair licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin middel | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin middel | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin middel | KNF zwaar | Zonder psychodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin middel | KNF zwaar | Zonder psychodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin middel | KNF zwaar | Met psychodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin middel | KNF zwaar | Met psychodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin middel | KNF zwaar E-chirurgie | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin kort | KNF licht/ niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin kort | KNF licht/ niet multidisciplinair | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin kort | Multidisciplinair licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin kort | Multidisciplinair licht | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin kort | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar

8

neurologie

Klin kort | Multidisciplinair zwaar | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

602

zwaar

8

neurologie

Klin kort | KNF zwaar | Zonder psychodiagnostiek | Zenuwstelsel epilepsie/convulsie

601

zwaar