Instellingsbesluit jury Jos Brink homo-emancipatieprijs

[Regeling vervallen per 25-04-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 24-04-2017

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr. DE/89664, houdende regels voor het instellen en de werkwijze van de jury van de Jos Brink homo-emancipatieprijs (Instellingsbesluit jury Jos Brink homo-emancipatieprijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op het Besluit instelling Jos Brink homo-emancipatieprijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 25-04-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 Er is een onafhankelijke jury voor de Jos Brink homo-emancipatieprijs.

 • 2 De jury bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.

 • 3 De jury heeft tot taak uit de voorgedragen kandidaten, conform deze regeling en de selectiecriteria, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, voor 1 april aan de minister een advies uit te brengen waarin zij een kandidaat voordraagt voor de Jos Brink homo-emancipatieprijs.

Artikel 3. Leden

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 Voor elk advies over de toekenning van de Jos Brink homo-emancipatieprijs wordt een nieuwe jury samengesteld, waarvan de leden worden benoemd door de minister.

 • 2 Leden van de jury kunnen slechts eenmaal worden herbenoemd.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 4 De minister wijst twee ambtenaren van zijn departement aan als secretaris en plaatsvervangend secretaris. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris adviseren de jury en voeren het secretariaat.

 • 5 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en minimaal twee leden.

 • 6 De benoeming geschiedt tot en met drie maanden na het uitbrengen van het eindrapport genoemd in artikel 10.

Artikel 4. Bekendmaking jury

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 De minister doet van de samenstelling van de jury mededeling in de vorm van een persbericht.

 • 2 De minister deelt daarbij mede, dat belangstellenden voor een bepaalde datum voorstellen aan de jury kunnen doen over mogelijke kandidaten voor de Jos Brink homo-emancipatieprijs.

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 25-04-2017]

Bij de vaststelling van haar advies zal de jury als volgt te werk gaan:

 • a. Elk jurylid kan een of meer kandidaten voor de Jos Brink homo-emancipatieprijs voordragen, onder wie al dan niet de ingevolge artikel 4, tweede lid, voorgestelde kandidaten.

 • b. Na bespreking van mogelijke kandidaten maakt elk der leden een eigen lijst op van kandidaten, die naar zijn of haar mening voor de toekenning van de Jos Brink homo-emancipatieprijs in aanmerking komen.

 • c. Na bespreking van deze lijsten stelt de jury een jurylijst op, waarop alleen de namen worden geplaatst van kandidaten, op wie ten minste een meerderheid van stemmen is uitgebracht.

 • d. In geval er na de stemmingen geen kandidaat blijkt te zijn op wie een meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt herstemming plaats over kandidaten, op wie een of meer stemmen zijn uitgebracht.

  De namen van de kandidaten op wie dan een stem wordt uitgebracht, worden geplaatst op de jurylijst, bedoeld onder c.

 • e. Bij gewone meerderheid van stemmen wordt beslist wie van de kandidaten van wie de namen op voornoemde jurylijst zijn geplaatst, voor toekenning van de prijs zal worden voorgedragen.

 • f. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. In geval de stemmen wederom staken beslist de stem van de voorzitter.

 • g. In alle zaken waarin dit besluit niet voorziet beslist de jury bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 6. Advies

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 De minister deelt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het schriftelijk advies van de jury mee of hij zich met dit advies kan verenigen.

 • 2 Indien de minister zich niet met het jury-advies kan verenigen of de voorgedragen kandidaat kenbaar heeft gemaakt niet voor toekenning van de Jos Brink homo-emancipatieprijs in aanmerking te willen komen, kan de minister de jury verzoeken een nieuw advies uit te brengen.

Artikel 7. Informatieplicht

[Vervallen per 25-04-2017]

De jury verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 8. Toekenning

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 Voor toekenning van de Jos Brink homo-emancipatieprijs kan niet worden voorgedragen:

  • a. een persoon, groep of instelling die deze prijs reeds eenmaal heeft ontvangen,

  • b. een persoon die deel uitmaakt van de jury,

  • c. een persoon, groep of instelling die in het betreffende jaar subsidie van het Rijk heeft ontvangen waarmee de voorgedragen activiteit is gefinancierd.

 • 2 Kandidaten kunnen alleen bij leven worden voordragen.

 • 3 De Jos Brink homo-emancipatieprijs kan niet worden gesplitst.

Artikel 9. Uitreiking

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 De uitreiking van de Jos Brink homo-emancipatieprijs vindt voor de eerste maal plaats in de eerste helft van het jaar 2009.

 • 2 De volgende uitreikingen vinden zoveel mogelijk plaats in de eerste helft van het betrokken jaar.

Artikel 10. Vergoeding

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de jury bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de jury is toegekend.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 11. Kosten van de jury

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 De kosten van de jury komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen,

  • b. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De jury biedt binnen één maand na haar instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 12. Verantwoording

[Vervallen per 25-04-2017]

De jury biedt de minister voor 1 juli een verslag aan waarin wordt gerapporteerd over de activiteiten van de voorafgaande juryperiode.

Artikel 13. Geheimhouding

[Vervallen per 25-04-2017]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de jury en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 14. Openbaarmaking

[Vervallen per 25-04-2017]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de jury worden vervaardigd, worden niet door de jury openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 15. Archiefbescheiden

[Vervallen per 25-04-2017]

De jury draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-04-2017]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit instelling Jos Brink homo-emancipatieprijs in werking treedt.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 25-04-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit jury Jos Brink homo-emancipatieprijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage Selectiecriteria Jos Brink homo-emancipatieprijs

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1. Het formele criterium: het leveren of geleverd hebben van een fundamentele bijdrage aan het bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksuelen in de Nederlandse samenleving en daarmee het homo-emancipatieproces.

 • 2. De bijdrage heeft betrekking op een onderwerp dat in of voor de homobeweging belangrijk is of veel heeft betekend voor de maatschappelijke acceptatie van homoseksuelen in Nederland of daarbuiten (en moet aansluiten op de actualiteit en de prioriteiten in het overheidsbeleid).

 • 3. De bijdrage is zowel van betekenis voor individuele levens van homoseksuelen als voor verandering van maatschappelijke structuren.

 • 4. De prijs is een kroon op al het gedane werk (oeuvre prijs) van personen, groepen of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het homo-emancipatieproces.

Terug naar begin van de pagina