Regeling vaststelling bedragen 2008 ex art. 6 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 10-01-2009 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2008 van de bedragen, bedoeld in artikel 6 van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties wordt vastgesteld op:

  • a. € 17.312 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang;

  • b. € 7.598 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet, anders dan bedoeld onder a;

  • c. € 9.714 voor de behandeling van een verzoek tot opname van een vermelding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet in een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet;

  • d. € 2.597 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet, voor zover het betreft de inbreng van een vergunninghoudende accountantsorganisatie in een andere rechtspersoon zonder wijziging in de organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten van de accountantsorganisatie.

 • 2 De bedragen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a en b, worden verlaagd met € 100 indien de aanvraag op elektronische wijze geschiedt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 • 3 Artikel 4 werkt terug tot en met 28 juni 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina