Besluit mandaat en machtiging aan algmeen directeur EVD (subsidieverstrekking Private Sector Investeringsprogramma)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 09-01-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2008, nr. DDE-910a/2008, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van het Private Sector Investeringsprogramma

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Aan de algemeen directeur van de EVD wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De algemeen directeur van de EVD wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, onder a., en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, onder b., en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder de algemeen directeur van SenterNovem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor de vervaldatum zijn verleend op grond van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2008 (kenmerk DDE-838/2008), tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.G. Koenders

Terug naar begin van de pagina