Regeling publicatie wachttijden somatische zorg

[Regeling vervallen per 09-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 08-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling publicatie wachttijden somatische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 09-01-2010]

Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en wordt geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg1.

Uitgezonderd van deze regeling zijn:

Zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden te onderscheiden naar categorieën van specialismen overeenkomstig het onderscheid zoals dat wordt gemaakt in het specialistenregister van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zoals dat register luidt op het tijdstip van vaststellen van een tarief/prestatiebeschrijving door de Nederlandse Zorgautoriteit voor het desbetreffende specialisme

en

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 09-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2.1 Wachttijd polikliniek

  Het aantal weken tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

 • 2.2 Wachttijd behandeling

  Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. Wanneer meerdere varianten van een behandeling bestaan, wordt de wachttijd opgegeven voor de meest voorkomende behandeling.

 • 2.3 Wachttijd diagnostiek

  Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

 • 2.4 Vestigingslocatie

  Locatie waar medisch specialistische zorg of diensten geleverd worden.

 • 2.5 Actuele situatie

  Ruimte voor het maken van afspraken in het afsprakenregister aan het begin van de maand waarvoor voor de wachttijden gepubliceerd worden.

 • 2.6 Retrospectieve wachttijden

  De gemiddelde effectieve wachttijd van de laatste drie maanden.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 09-01-2010]

Deze regeling heeft tot doel wachttijden voor electieve medisch specialistisch zorg op eenduidige wijze transparant en vergelijkbaar beschikbaar te maken voor consumenten.

Artikel 4. Verplichting

[Vervallen per 09-01-2010]

 • 4.1 Afronding wachttijd naar hele weken

  Voor publicatie van de wachttijden worden deze omgerekend naar hele weken door naar boven af te ronden.

 • 4.2 Informatie openbaar maken

  Een zorgaanbieder zoals bedoeld in artikel 1 van deze regeling dient voor elke vestigingslocatie de volgende informatie te publiceren op haar website

  • 1. lijst met wachttijden (uitgedrukt in weken) voor polikliniek, behandeling en diagnostiek, op basis van de lijst opgenomen in bijlage 1;

  • 2. melding of deze wachttijden actueel of retrospectief zijn gebruik te maken van de zin:

   • [actuele/driemaandelijks gemiddelde] wachttijden per [datum actualisatie]

  • 3. de datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden.

 • 4.3 Aggregatieniveau wachttijd polikliniek

  Het publiceren van wachttijd polikliniek is verplicht voor alle specialismen (genummerde lijst in bijlage 1) wanneer deze als polikliniek operationeel is. Zorgaanbieders die poliklinieken georganiseerd hebben rond sub-specialismen (aangegeven met een letter in bijlage 1) kunnen wachttijden publiceren voor deze subspecialismen. Mocht er geen wachttijd per specialisme (aangegeven met een cijfer in bijlage 1) meetbaar zijn, dan geldt de laagste2 wachttijd van de subspecialismen onder dit specialisme.

 • 4.4 Frequentie publicatie

  De gegevens op de website moeten minimaal 1 keer per maand worden geactualiseerd tussen de 1e en de 10e dag van de maand.

 • 4.5 Alternatief medium

  • a. De wachttijdinformatie zoals opgenomen in artikel 4.2 wordt aan mensen die geen toegang hebben tot internet ook direct op verzoek mondeling of schriftelijk verstrekt.

  • b. Wanneer de zorgaanbieder geen website heeft, wordt de wachttijdinformatie zoals opgenomen in artikel 4. op verzoek van eenieder direct mondeling of schriftelijk verstrekt, in een vorm die aansluit bij de behoefte van de verzoekende partij.

 • 4.6 Actuele wachttijden

  Per 1 juli 2009 is het niet meer toegestaan retrospectieve wachttijden op te geven en moeten alle gepubliceerde wachttijden actueel zijn.

Artikel 5. Slotbepaling

[Vervallen per 09-01-2010]

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling publicatie wachttijden somatische zorg’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Namens de

Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

,

portefeuillehouder Zorgmarkten Cure

,

C.C. van Beek MCM

Voorzitter

,

F.H.G. de Grave

Bijlage 1

[Vervallen per 09-01-2010]

Wachttijden dienen gepubliceerd te worden gebruik makend van onderstaande genummerde indeling van specialismen, behandelingen en diagnostiek.

Wachttijden polikliniek

[Vervallen per 09-01-2010]

De subspecialismen aangeduid met een letter kunnen indien gewenst ook worden opgenomen naast de wachttijd per specialisme aangeduid met een nummer.

 • 1) Allergologie

 • 2) Cardiologie

 • 3) Chirurgie algemeen

  • a) Vaatchirurgie

  • b) Gastro-entrologie

  • c) Mammapoli

  • d) Oncologie

  • e) Traumatologie

 • 4) Dermatologie

 • 5) Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)

 • 6) Gynaecologie algemeen

  • a) Oncologie

  • b) infertiliteit

 • 7) Interne geneeskunde algemeen

  • a) Endocrinologie

  • b) Nefrologie

  • c) Immunologie

  • d) Infectieziekten

  • e) Hypertensie

  • f) Hematologie

 • 8) Kaakchirurgie

 • 9) Keel-, neus- en oorheelkunde

 • 10) Kindergeneeskunde algemeen

  • a) Cardiologie

  • b) Endocrinologie

  • c) Gastro-enterologie

  • d) Reumatologie

  • e) Metabole ziekten

  • f) Nefrologie

  • g) Neonatologie

  • h) Sociale pediatrie

 • 11) Klinische geriatrie

 • 12) Longziekten

  • a) oncologie

 • 13) Neurochirurgie

 • 14) Neurologie

 • 15) Oogheelkunde

 • 16) Orthopedie

 • 17) Pijnbestrijding/anesthesiologie

 • 18) Plastische chirurgie

 • 19) Psychiatrie

 • 20) Reumatologie

 • 21) Revalidatie

 • 22) Thoraxchirurgie

 • 23) Urologie

wachttijden behandeling:

[Vervallen per 09-01-2010]

 • 1. Dotterbehandeling (cardiologie)

 • 2. Spataderen (chirurgie)

 • 3. Liesbreuk (chirurgie)

 • 4. Galblaas (chirurgie)

 • 5. Sterilisatie man (urologie)

 • 6. Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom (urologie)

 • 7. Totale heup operatie (orthopedie)

 • 8. Kijkoperatie knie (orthopedie)

 • 9. Totale knie operatie (orthopedie)

 • 10. Hernia (orthopedie)

 • 11. Hernia (neurochirurgie)

 • 12. Borstcorrectie met medische indicatie (plastische chirurgie)

 • 13. Borstcorrectie zonder medische indicatie (plastische chirurgie)

 • 14. Buikwandcorrectie (plastische chirurgie)

 • 15. Dupuytren (plastische chirurgie)

 • 16. Carpaal tunnel syndroom (plastische chirurgie)

 • 17. Carpaal tunnel syndroom (orthopedie)

 • 18. Carpaal tunnel syndroom (chirurgie)

 • 19. Carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)

 • 20. Sterilisatie vrouw (gynaecologie)

 • 21. Baarmoederverwijdering (gynaecologie)

 • 22. Neus- en/of keelamandelen (Keel-, neus- en oorheelkunde)

 • 23. Oorbuisjes (Keel-, neus- en oorheelkunde)

 • 24. Neustussenschot (Keel-, neus- en oorheelkunde)

 • 25. Staaroperatie (oogheelkunde)

 • 26. Open hartoperatie (thoraxchirurgie)

Wachttijd diagnostiek

[Vervallen per 09-01-2010]

Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister.

wachttijden diagnostiek:

[Vervallen per 09-01-2010]

 • 27. MRI-Scan (radiologie)

 • 28. CT-Scan (radiologie)

 • 29. Gastroscopie (gastro-enterologie)

 1. Voorheen: ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, zelfstandig behandelcentrum.

  ^ [1]
 2. Het is niet de bedoeling dat de wachttijd van het algemene specialisme bepaald worden als de gemiddelde wachttijd van de aangeboden subspecialismen.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina