Regeling verplichte aanlevering Minimale Dataset somatische zorg (MDS)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 08-01-2009 t/m 31-12-2011

Regeling verplichte aanlevering Minimale Dataset somatische zorg (MDS)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Gelet op artikel 62 juncto 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en wordt geleverd door:

 • instellingen voor specialistische zorg1 (met uitzondering van sanatoria, epilepsie-inrichtingen en abortusklinieken en trombosediensten),

 • instelling – niet zijnde een ziekenhuis – voor medisch specialistische zorg,

 • audiologische centra,

 • revalidatiecentra

 • centra voor erfelijkheidsonderzoek

Uitgezonderd van deze regeling zijn:

zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden te onderscheiden naar categorieën van specialismen overeenkomstig het onderscheid zoals dat wordt gemaakt in het specialistenregister van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zoals dat register luidt op het tijdstip van vaststellen van een tarief/prestatiebeschrijving door de Nederlandse Zorgautoriteit voor het desbetreffende specialisme

en

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieden zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2.1 MDS (Minimale Dataset)

  Dataset van gegevens als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

 • 2.2 DBC

  De diagnosebehandelingcombinatie (DBC) typeert het geheel van prestaties van de zorginstelling en de medisch specialist2, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de zorgaanbieder consulteert.

 • 2.3 DIS (DBC Informatiesysteem)

  Onafhankelijke afdeling binnen Stichting DBC-Onderhoud, die diensten aanbiedt om aanlevering van de MDS mogelijk te maken, te weten verzameling, opslag en uitlevering van gegevens

 • 2.4 Productie per patiënt

  Alle aan de betreffende patiënt of diens zorgverzekeraar in rekening gebrachte DBC-trajecten en overige trajecten en verrichtingen.

 • 2.5 DBC-traject

  Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Wanneer het zorgtraject van een patiënt langer dan 365 dagen duurt of wanneer een andere fase of status in de behandeling aanbreekt (bijvoorbeeld langdurige periodieke controle) wordt dit vervolgtraject getypeerd met een zogenoemde vervolg-DBC. Derhalve is een DBC voor een patiënt altijd gerelateerd aan een bepaalde periode binnen een zorgtraject, het zogenoemde DBC-traject. Binnen deze periode wordt het zorgprofiel opgebouwd die gebruikt wordt voor de typering van het DBC-traject als declarabel product.

 • 2.6 DBC-prestatiecode

  De code die het rechtsgeldige, afgesloten en gedeclareerde DBC-traject beschrijft. De codes zijn omschreven in de ‘Beleidsregel Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling’.

 • 2.7 Geleverd zorgprofiel

  Lijst met alle per patiënt uitgevoerde en geregistreerde zorgactiviteiten zoals deze binnen een DBC-traject plaatsvinden. Ook zorgactiviteiten binnen het DBC-traject uitgevoerd door andere zorgaanbieders in het kader van onderlinge dienstverlening zijn onderdeel van het geleverde zorgprofiel van een DBC-traject.

 • 2.8 Hoofdbehandelaar

  Zorgaanbieder die de patiënt gekozen heeft als behandelaar voor de gedeclareerde zorg.

 • 2.9 Onderlinge dienstverlening

  Zorgactiviteiten uitgevoerd door een zorgaanbieder niet zijnde de hoofdbehandelaar in opdracht van de hoofdbehandelaar. Onderlinge dienstverlening wordt door de hoofdbehandelaar in de MDS geregistreerd waarbij de betreffende zorgactiviteiten in het geleverde zorgprofiel voorzien zijn van de zorgaanbiederscode van de uitvoerder.

 • 2.10 Overige trajecten en verrichtingen

  Prestaties en zorgactiviteiten die geen onderdeel zijn van het zorgprofiel van een DBC en naast de DBC in rekening mogen worden gebracht aan de patiënt of diens verzekeraar, zoals omschreven in de Beleidsregel Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling. Dit omvat de zorgactiviteiten uitgevoerd in opdracht van de eerste lijn.

 • 2.11 Uitvoerende instelling

  De instelling die een zorgactiviteit uitvoert.

 • 2.12 Aanvragende specialisme en praktijkcode

  In geval van zorgactiviteiten in opdracht van de eerste lijn is dit het type zorgverlener respectievelijk de identificatie van de zorgverlener die deze zorgactiviteit heeft aangevraagd.

 • 2.13 Gedeclareerde prijs

  Prijs van het DBC-traject of overige traject of verrichting zoals deze op de factuur staat welke is verstuurd aan de patiënt of diens zorgverzekeraar.

 • 2.14 Locatiecode

  Wanneer binnen een instelling voor medisch specialistische zorg vanuit meerdere locaties zorg wordt verleent, wordt per locatie een unieke locatiecode gebruikt. De locatiecode is een volgnummer binnen de zorginstelling welke aangeeft waar de hoofdbehandelaar de patiënt onder behandeling heeft. Dit zal veelal de locatie zijn waar de DBC wordt geopend.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 01-01-2012]

De verstrekking van de in artikel 4 bedoelde MDS-gegevens door de in artikel 1 van deze regeling genoemde zorgaanbieders geschiedt ten behoeve van:

 • a. de uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot het onderhoud van de tot het DBC-systeem deeluitmakende prestatiebeschrijvingen en tarieven, teneinde de publieke belangen van de zorg te borgen. Hieronder medebegrepen de Wmg-taken op het gebied van tarifering en budgettering.

 • b. het verstrekken van informatie aan het Ministerie van VWS over de ontwikkeling van de bekostiging en financiering van de medisch specialistische zorg.

 • c. het monitoren en analyseren van marktontwikkelingen en zo nodig ingrijpen op grond van wettelijke taken of de Minister van VWS adviseren nadere maatregelen te treffen in die deelsectoren van de medisch specialistische zorg.

Artikel 4. Verplichting

[Vervallen per 01-01-2012]

Het maandelijks verstrekken van de onderstaande gegevens over alle in de voorafgaande maand gedeclareerde prestaties, door zorgaanbieders zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling aan het DIS.

Identificatie zorgaanbieder

Unieke identificatie zorgaanbieder

Locatiecode3

Identificatie patiënt

Pseudo-identiteit patiënt

Postcode (4-cijferig)

Geboortejaar, geslacht

Unieke identificatie ziektekostenverzekeraar (conform UZOVI-register)

Productie per patiënt

 • A. DBC-trajecten:

  DBC-prestatiecode

  DBC-declaratiecode

  Begindatum

  Einddatum

  Gedeclareerde prijs DBC-traject:

  Verkoopprijs ziekenhuisdeel

  Verkoopprijs honoraria

  Geleverd zorgprofiel DBC-traject:

  Verrichtingencode van de zorgactiviteit

  Datum zorgactiviteit

  Specialisme

  Uitvoerende instelling4

 • B. Overige trajecten en verrichtingen:

  Verrichtingencode van de zorgactiviteit

  Datum zorgactiviteit

  Aanvragende specialismecode en praktijkcode

  Gefactureerde prijs

Artikel 5. Maandelijkse aanlevering MDS aan DIS

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 5.1 Zorgaanbieders als genoemd in artikel 1 van deze regeling zijn verplicht eenmaal per maand de MDS zoals genoemd in artikel 4, elektronisch aan het DIS aan te leveren. Deze maandelijkse levering dient plaats te vinden voor het einde van de opvolgende maand.

 • 5.2 Voor aanlevering aan DIS dient gebruik gemaakt te worden van de meest recente aanleverstandaard die de technische vereisten specificeert. Deze aanleverstandaard ligt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling bij de NZa ter inzage. Op verzoek van een belanghebbende wordt dit format toegezonden. Het format kan worden geraadpleegd op www.DISportal.nl.

 • 5.3 Gegevenslevering bij DIS kan uitsluitend via de door DIS gespecificeerde methode en wordt na technische controle door DIS voorzien van een akkoordbevestiging. Dit akkoord volgt uit een technische toetsing en is daarmee geen inhoudelijke goedkeuring.

 • 5.4 Mutaties en aanvullingen op de MDS-informatie van productie afgesloten in enig jaar (T) moeten uiterlijk voor 1 oktober van het daaropvolgende jaar (T+1) aangeleverd worden bij DIS als onderdeel van de reguliere maandelijkse gegevenslevering. Per 1 oktober van dit opvolgende jaar (T+1) maakt DIS een jaarafsluiting van het voorafgaande jaar (T). Na deze datum is het niet meer mogelijk MDS-informatie van het afgesloten jaar (T) aan te leveren.

Artikel 6. Getrouwe aanlevering MDS

[Vervallen per 01-01-2012]

De in artikel 4 bedoelde gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden verstrekt.

Artikel 7. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2012]

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling verplichte aanlevering Minimale Dataset somatische zorg (MDS)’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 of op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst wanneer dit later is.

Met de inwerkingtreding van deze Regeling worden de Regelingen CU/NR-100.038 en CU/NR-100.057 beëindigd.

Namens de

Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

,

portefeuillehouder Zorgmarkten Cure

,

C.C. van Beek MCM

Voorzitter

,

F.H.G. de Grave

 1. Voorheen: ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, radiotherapeutische centra, instellingen voor niet-klinische hemodialyse, beademingscentra.

  ^ [1]
 2. Hieronder wordt ook verstaan de audioloog (klinisch fysicus), de extramuraal werkende medisch specialist en andere zorgaanbieders die in het kader van onderlinge dienstverlening zorgactiviteiten uitvoeren als onderdeel van de behandeling.

  ^ [2]
 3. Het opnemen van de locatiecode in de ICT-systemen dient in 2009 gerealiseerd te worden. Handhaving van de aanlevering van de locatiecode zal pas na 1 januari 2010 plaatsvinden.

  ^ [3]
 4. Het opnemen van de uitvoerende instelling in de ICT-systemen dient in 2009 gerealiseerd te worden. Handhaving van de aanlevering van de uitvoerende instelling zal pas na 1 januari 2010 plaatsvinden.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina