Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente

[Regeling vervallen per 22-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2009.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 07-01-2009 t/m 10-12-2009

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 20 december 2007, nr. CPP2007/3321M. De bijlage bij het besluit is aangevuld met de gegevens inzake de marktrente voor het jaar 2008. Overigens zijn geen inhoudelijke wijzigingen opgenomen.

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 22-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2009]

Dit besluit beoogt een praktisch handvat te geven voor het bepalen van de te hanteren rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Met renteloze verplichtingen worden bedoeld verplichtingen waarin tariefafspraken geen rol spelen, bijvoorbeeld omdat in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen.

Volgens de jurisprudentie dienen langlopende renteloze verplichtingen te worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen. Gelet op de vele in de praktijk voorkomende voorwaarden waaronder leningen worden aangegaan en de vele uiteenlopende looptijden, bestaat ‘de’ marktrente voor (al of niet langlopende) leningen echter niet. Daarom keur ik goed dat de in de bijlage van het besluit in de kolom ‘marktrente’ opgenomen percentages worden gebruikt voor alle situaties waarin aan het einde van een boekjaar de contante waarde van renteloze verplichtingen moet worden bepaald.

2. Formule

[Regeling vervallen per 22-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2009]

De rente die in de bijlage onder het kopje ‘marktrente’ is opgenomen wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende regels.

De ‘marktrente’ voor maanden vanaf 1 januari 2004 wordt gebaseerd op het U-rendement zoals dat maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars, Centrum voor Verzekeringsstatistiek. De ‘marktrente’ voor de maanden voorafgaand aan 1 januari 2004 is vastgesteld op basis van het door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde CBS-rendement.

De ‘marktrente’ wordt per kalendermaand vastgesteld op het laagste van het maandelijkse U-rendement van de desbetreffende maand en van de acht voorafgaande kalendermaanden, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enige maand toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het percentage van diezelfde maand in het daaraan voorafgaande jaar. Voor de waardering kan worden uitgegaan van de ‘marktrente’ van de maand waarin het boekjaar eindigt.

3. Jaarlijkse aanvulling gegevens

[Regeling vervallen per 22-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2009]

Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks door middel van een besluit de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen.

4. Ingetrokken regeling

[Regeling vervallen per 22-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2009]

5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 22-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2008

De

staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

M.A. Ruys

Bijlage Overzicht cbs-rendementen, U-rendementen en marktrenten

[Regeling vervallen per 22-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2009]

jaar

maand

cbs-rendement

marktrente

jaar

maand

cbs-rendement

marktrente

1994

januari

5,43

5

1995

januari

7,53

6

 

februari

5,67

5

 

februari

7,35

6

 

maart

6,15

5

 

maart

7,14

6

 

april

6,35

5

 

april

6,87

6

 

mei

6,53

5

 

mei

6,63

6

 

juni

6,98

5

 

juni

6,54

6

 

juli

6,81

5

 

juli

6,60

6

 

augustus

7,02

5

 

augustus

6,47

6

 

september

7,37

5

 

september

6,25

6

 

oktober

7,43

5

 

oktober

6,22

6

 

november

7,40

6

 

november

5,94

5

 

december

7,44

6

 

december

5,70

5

1996

januari

5,45

5

1997

januari

5,21

5

 

februari

5,82

5

 

februari

5,01

5

 

maart

6,04

5

 

maart

5,23

5

 

april

5,88

5

 

april

5,34

5

 

mei

5,87

5

 

mei

5,26

5

 

juni

6,03

5

 

juni

5,20

5

 

juli

6,04

5

 

juli

5,10

5

 

augustus

5,85

5

 

augustus

5,27

5

 

september

5,67

5

 

september

5,24

5

 

oktober

5,41

5

 

oktober

5,32

5

 

november

5,36

5

 

november

5,33

5

 

december

5,36

5

 

december

5,12

5

1998

januari

4,88

4,8

1999

januari

3,71

3,7

 

februari

4,76

4,7

 

februari

3,84

3,7

 

maart

4,76

4,7

 

maart

4,01

3,7

 

april

4,84

4,7

 

april

3,81

3,7

 

mei

4,89

4,7

 

mei

3,92

3,7

 

juni

4,75

4,7

 

juni

4,26

3,7

 

juli

4,66

4,6

 

juli

4,58

3,7

 

augustus

4,44

4,4

 

augustus

4,83

3,7

 

september

4,16

4,1

 

september

4,98

3,7

 

oktober

4,15

4,1

 

oktober

5,28

3,8

 

november

4,17

4,1

 

november

5,04

3,8

 

december

3,91

3,9

 

december

5,12

3,8

2000

januari

5,46

3,9

2001

januari

4,87

4,8

 

februari

5,46

4,2

 

februari

4,88

4,8

 

maart

5,33

4,5

 

maart

4,79

4,7

 

april

5,24

4,7

 

april

4,91

4,7

 

mei

5,42

4,7

 

mei

5,09

4,7

 

juni

5,28

4,7

 

juni

5,01

4,7

 

juli

5,38

4,7

 

juli

5,00

4,7

 

augustus

5,37

4,7

 

augustus

4,81

4,7

 

september

5,40

4,7

 

september

4,72

4,7

 

oktober

5,34

4,8

 

oktober

4,51

4,5

 

november

5,30

4,8

 

november

4,36

4,3

 

december

5,02

4,8

 

december

4,62

4,3

2002

januari

4,75

4,3

2003

januari

3,85

3,8

 

februari

4,85

4,3

 

februari

3,67

3,6

 

maart

5,12

4,3

 

maart

3,72

3,6

 

april

5,09

4,3

 

april

3,83

3,6

 

mei

5,10

4,3

 

mei

3,51

3,5

 

juni

4,94

4,3

 

juni

3,31

3,3

 

juli

4,76

4,3

 

juli

3,64

3,3

 

augustus

4,48

4,4

 

augustus

3,87

3,3

 

september

4,23

4,2

 

september

3,87

3,3

 

oktober

4,28

4,2

 

oktober

3,93

3,3

 

november

4,23

4,2

 

november

4,06

3,3

 

december

4,04

4,0

 

december

3,97

3,3

jaar

maand

U-rendement

marktrente

jaar

maand

U-rendement

marktrente

2004

januari

4,06

3,3

2005

januari

3,59

3,5

 

februari

4,06

3,3

 

februari

3,47

3,4

 

maart

3,99

3,6

 

maart

3,37

3,3

 

april

3,83

3,8

 

april

3,38

3,3

 

mei

3,77

3,7

 

mei

3,37

3,3

 

juni

3,80

3,7

 

juni

3,30

3,3

 

juli

3,93

3,7

 

juli

3,15

3,1

 

augustus

4,01

3,7

 

augustus

3,02

3,0

 

september

4,00

3,7

 

september

2,99

2,9

 

oktober

3,93

3,7

 

oktober

2,98

2,9

 

november

3,85

3,7

 

november

3,03

2,9

 

december

3,73

3,7

 

december

3,12

2,9

2006

januari

3,22

2,9

2007

januari

3,74

3,5

 

februari

3,26

2,9

 

februari

3,83

3,7

 

maart

3,28

2,9

 

maart

3,93

3,7

 

april

3,35

2,9

 

april

4,00

3,7

 

mei

3,55

2,9

 

mei

4,05

3,7

 

juni

3,72

2,9

 

juni

4,12

3,7

 

juli

3,84

3,0

 

juli

4,32

3,7

 

augustus

3,89

3,1

 

augustus

4,47

3,7

 

september

3,88

3,2

 

september

4,51

3,7

 

oktober

3,85

3,2

 

oktober

4,41

3,8

 

november

3,79

3,2

 

november

4,34

3,9

 

december

3,74

3,3

 

december

4,28

4,0

2008

januari

4,27

4,0

       
 

februari

4,19

4,1

       
 

maart

4,10

4,1

       
 

april

3,95

3,9

       
 

mei

3,90

3,9

       
 

juni

4,02

3,9

       
 

juli

4,31

3,9

       
 

augustus

4,54

3,9

       
 

september

4,59

3,9

       
 

oktober

4,47

3,9

       
 

november

4,32

3,9

       
 

december

4,16

3,9

       
Naar boven