Delegatie- en uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitsonderzoek

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Besluit houdende regels inzake delegatie van kwaliteitsonderzoek aan de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (Delegatie- en uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitsonderzoek)

Het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Besluit als volgt:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Aan het bestuur van de NOvAA wordt delegatie en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten op grond van de Verordening Kwaliteitsonderzoek inzake het uitvoeren van het periodiek onderzoek of een vervolgonderzoek bij een accountantskantoor of een accountantsafdeling waar meer Accountants-Administratieconsulenten werkzaam zijn of aan verbonden zijn dan accountants, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 3 tot en met 5.

Artikel 4

  • 1 Het bestuur van de NOvAA verstrekt op verzoek van het College informatie over het gebruikte systeem van kwaliteitsborging.

  • 2 Jaarlijks stuurt het bestuur van de NOvAA in april een verslag over de uitkomsten van de op grond van artikel 2 uitgevoerde onderzoeken over het vorige jaar aan het College. Deze resultaten zullen worden geconsolideerd in het te publiceren verslag van het College.

Artikel 5

  • 1 Het bestuur van de NOvAA doet onverwijld opgave van de naam van een accountantskantoor dat niet beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties, waarvan bij het periodiek onderzoek is geconstateerd dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing in opzet of werking niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op de Registeraccountants.

  • 2 Het bestuur van de NOvAA doet onverwijld opgave van de naam van een accountantskantoor dat beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties, waarbij bij het verslag van kwaliteitsonderzoek aanbevelingen zijn gegeven die naar aard en omvang ernstig zijn.

  • 3 Indien bij het vervolgonderzoek blijkt dat de aanbevelingen onvoldoende zijn opgevolgd, stuurt het bestuur van de NOvAA het gehele onderzoeksdossier binnen twee weken na vaststelling van het verslag van kwaliteitsonderzoek aan het College.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatie- en uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitsonderzoek.

De

voorzitter van het bestuur

,

J.G.P.M. Helderman

Terug naar begin van de pagina