Verordening op de klachtbehandeling

[Regeling vervallen per 17-01-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 01-05-2009 t/m 31-12-2013

Verordening op de klachtbehandeling

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 19, vijfde lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1. – Begripsbepalingen

[Vervallen per 17-01-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 17-01-2014]

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. – Klachtbehandeling

[Vervallen per 17-01-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 17-01-2014]

Er is een gezamenlijke instantie van NIVRA en NOvAA voor de behandeling van klachten tegen registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten: de Klachtencommissie.

Artikel 3

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een registeraccountant zich in diens beroepsmatig handelen jegens hem heeft gedragen, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

 • 2 Een klacht kan niet uitsluitend over een declaratie gaan.

Artikel 4

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 De klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • a. de naam en het adres van de klager;

  • b. de naam en het adres van de registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;

  • c. de dagtekening;

  • d. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht alsmede de redenen omtrent de klachtwaardigheid daarvan.

 • 2 Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, draagt de klager zorg voor een vertaling.

 • 3 De klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de klacht bevatten.

Artikel 5

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 De Klachtencommissie neemt de klacht in behandeling:

  • a. indien de registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, niet werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsorganisatie of een accountantskantoor waar een klachtenregeling van toepassing is, die ziet op de gedraging waarover wordt geklaagd; of

  • b. indien de klager voorkeur geeft aan een afhandeling door de Klachtencommissie.

 • 2 De secretaris van de Klachtencommissie is op verzoek behulpzaam bij het adresseren van de klacht.

Artikel 6

[Vervallen per 17-01-2014]

De registeraccountant die een klacht ontvangt, stuurt deze terstond door aan:

 • a. de binnen zijn accountantsorganisatie of accountantskantoor met klachtbehandeling belaste functionaris of commissie;

 • b. de Klachtencommissie, indien de registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, niet werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsorganisatie of accountantskantoor waar een klachtenregeling van toepassing is, die ziet op de gedraging waarover wordt geklaagd.

Artikel 7

[Vervallen per 17-01-2014]

Na doorsturen van een klacht door de accountantskamer, ingevolge artikel 38a, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants, zorgt de secretaris van de Klachtencommissie er, na overleg met klager, voor dat de klacht wordt voorgelegd aan de gewenste instantie voor klachtbehandeling.

Hoofdstuk 3. – Klachtencommissie

[Vervallen per 17-01-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 De Klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

  • a. een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;

  • b. vier registeraccountants;

  • c. vier Accountants-Administratieconsulenten.

 • 2 De Klachtencommissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

 • 3 De leden, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden benoemd door de besturen van NIVRA en NOvAA.

 • 4 De zittingsduur van de leden bedraagt vier jaar. Herbenoeming is eenmalig mogelijk.

 • 5 Door de voorzitter wordt, in overleg met de secretaris, beslist welke leden met de behandeling van een klacht over een registeraccountant worden belast met dien verstande dat daaraan in ieder geval deelnemen een voorzitter en twee registeraccountants.

 • 6 Wanneer een lid van de Klachtencommissie betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft of in relatie staat tot de klager of debetrokken registeraccountant, neemt dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel.

 • 7 Op verzoek van de registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft of de klager, kunnen leden die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van de Klachtencommissie schade zou kunnen lijden.

Artikel 9

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 2 Het lid van de Klachtencommissie, dat ingevolge sub b of c van het eerste lid aftreedt, kan op verzoek van de voorzitter zijn functie behouden met betrekking tot die zaken aan welker behandeling hij heeft deelgenomen, doch die op het tijdstip van zijn aftreden nog niet zijn afgedaan.

 • 3 Aftreden geschiedt volgens een door de besturen van NIVRA en NOvAA in onderling overleg vast te stellen rooster. Het rooster wordt zodanig ingericht dat jaarlijks niet meer dan twee registeraccountants en twee Accountants-Administratieconsulenten gelijktijdig aftreden.

 • 4 Voor degenen die voor de eerste maal na inwerkingtreding van deze verordening worden benoemd, kan worden afgeweken van artikel 8, vierde lid, van deze verordening.

Artikel 10

[Vervallen per 17-01-2014]

De Klachtencommissie draagt zorg voor een zorgvuldige afhandeling van de klacht.

Artikel 11

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 De klager en de registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.

 • 2 De Klachtencommissie kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

 • 3 De Klachtencommissie kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten.

Artikel 12

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 De Klachtencommissie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk.

 • 2 Aan de registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

 • 3 De registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt de gelegenheid geboden om binnen vier weken een schriftelijke reactie in te dienen.

Artikel 13

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 De Klachtencommissie is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen:

  • a. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de klachtencommissie of een klachtinstantie van een accountantsorganisatie of accountantskantoor is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;

  • b. indien zij betrekking heeft op een gedraging die langer dan drie jaar na constatering daarvan of langer dan zes jaar vóór indiening van de klacht, heeft plaatsgevonden;

  • c. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de accountantskamer is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;

  • d. zolang ter zake van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

 • 2 De klachtencommissie neemt een klacht niet in behandeling indien niet is voldaan aan enig bij verordening gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van klachten.

 • 3 De voorzitter van de Klachtencommissie beslist op voordracht van de secretaris omtrent het niet in behandeling nemen van een klacht.

 • 4 Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de Klachtencommissie klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 14

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 De Klachtencommissie stelt de klager en de registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

 • 2 Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is.

 • 3 Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 15

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 De Klachtencommissie handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, doch uiterlijk binnen 26 weken.

 • 2 De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van deze verordening te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 3 De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

 • 4 Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 16

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 De Klachtencommissie stelt de klager en de registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de klacht alsmede van een eventuele aanbeveling.

 • 2 De beslissing van de Klachtencommissie strekt tot:

  • a. gegrondverklaring van de klacht; of

  • b. ongegrondverklaring van de klacht.

 • 4 De Klachtencommissie kan haar beslissing toezenden aan de besturen van NIVRA en NOvAA, de accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 17

[Vervallen per 17-01-2014]

De klacht vervalt zodra klager aan de Klachtencommissie te kennen geeft dat de registeraccountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar tevredenheid aan zijn klacht tegemoet is gekomen.

Artikel 18

[Vervallen per 17-01-2014]

 • 1 De secretaris van de Klachtencommissie draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten.

 • 2 De Klachtencommissie publiceert jaarlijks het aantal, de aard en de afhandelingsduur van klachten alsmede het aantal naar andere instanties doorgestuurde klachten.

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants
Terug naar begin van de pagina