Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 27-09-2009 t/m 31-12-2009

Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2009

Hoofdstuk 2. Tarieven

[Vervallen per 01-01-2010]

Titel 2.1. Divisie voertuigtechniek en divisie registratie en informatie: algemeen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.1.1. Valuta

[Vervallen per 01-01-2010]

De tarieven zijn weergegeven in euro, zijn exclusief leges voor de afgifte van kentekenbewijzen en exclusief BTW.

Artikel 2.1.2. Uurtarieven

[Vervallen per 01-01-2010]

Door de RDW worden, in het kader van de in dit besluit genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

 • a. Basis technisch uurtarief (erkenningsregelingen): € 90,00;

 • b. Uurtarief technisch medewerker (kentekenonderzoeken/periodieke keuringen): € 100,00;

 • c. Uurtarief technisch specialist (typegoedkeuringen/individuele keuringen speciaal): € 118,00;

 • d. Uurtarief administratief personeel: € 88,00;

 • e. Uurtarief consultancy/projectmanagement: € 135,00.

Artikel 2.1.3. Kosten van derden

[Vervallen per 01-01-2010]

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in dit besluit genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 2.1.4. Keuringen buiten de RDW-keuringslocaties

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor bezoeken gelden de volgende kosten:

 • a. Voorrijkosten keuren aan huis vanuit een keuringsstation: € 100,00;

 • b. € 127,00 voor Regio A (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer en voor reizen buiten Nederland anders dan per auto);

  Voor Regio A buiten Nederland anders dan per auto geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

 • c. € 280,00 voor Regio B (vestigingen met een geografische straal groter dan of gelijk aan 225 km vanuit Zoetermeer die per auto worden bezocht);

  Voor Regio B geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

 • d. € 59,00 voor reisuren die worden gemaakt, zoals genoemd in onderdeel b en onderdeel c;

 • e. € 127,00 voor de afdeling Individueel Keuren Speciaal (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer);

  Indien nodig worden de gemaakte verblijfkosten in rekening gebracht;

 • f. € 280,00 voor de afdeling Individueel Keuren Speciaal (vestigingen met een geografische straal groter dan of gelijk aan 225 km vanuit Zoetermeer);

  Indien nodig worden de gemaakte verblijfkosten in rekening gebracht;

 • g. Indien sprake is van een programma waarbij meerdere inspecteurs separaat werken, worden bovenstaande kosten per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 2.1.5. Beveiligingskosten

[Vervallen per 01-01-2010]

Het erkende bedrijf dat gebruik maakt van datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting, al dan niet door tussenkomst van een service provider, is voor de kosten van de instandhouding van de beveiligingsmaatregel per aansluiting jaarlijks € 18,00 verschuldigd.

Artikel 2.1.6. Kosten inschrijving bij aanvraag erkenning, bevoegdheid of handelaarskentekenbewijs

[Vervallen per 01-01-2010]

De aanvrager van een erkenning als bedoeld in Bijlage I en in de artikelen 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 en 2.6.5, dan wel een bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8 en 2.6.9 die nog niet bij de RDW bekend is als erkenninghouder, dan wel als aanvrager toezichtbevoegdheid, is éénmalig voor de registratie € 50,00 verschuldigd.

Artikel 2.1.7. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Degene, aan wie een erkenning als bedoeld in Bijlage I en in de artikelen 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 en 2.6.5, dan wel een bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8 en 2.6.9 is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting als bedoeld in artikel 2.1.5 en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet definitief is ingetrokken of beëindigd op 1 januari van het jaar waarin dit besluit van kracht is, is voor de instandhouding van de erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel, het voor dat kalenderjaar geldende toezichtstarief verschuldigd.

 • 2 Indien een erkenning wordt geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt géén restitutie plaats voor het nog resterende kalenderjaar.

 • 3 Indien een abonnement als bedoeld in artikel 2.6.13, onderdeel b, op eigen verzoek wordt beëindigd, dan wel de erkenning als bedoeld in artikel 2.6.5 wordt geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt géén restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.

Artikel 2.1.8. Wijziging in producten

[Vervallen per 01-01-2010]

Indien gedurende het van kracht zijn van dit besluit nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, maar die niet in dit besluit zijn opgenomen, zullen de genoemde uurtarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 2.1.9. Werkzaamheden na 18.00 uur

[Vervallen per 01-01-2010]

Indien het werkzaamheden betreft, die op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, kan een toeslag op basis van het geldende uurtarief worden berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en/of op feestdagen.

Artikel 2.1.10. Afronding op 5 eurocent

[Vervallen per 01-01-2010]

Bij afrekening van de dienstverlening in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag naar boven of naar beneden afgerond op 5 eurocent.

Artikel 2.1.11. Opslag factuur

[Vervallen per 01-01-2010]

 • a. Bij betaling op rekening wordt een opslag van € 2,50 in rekening gebracht;

 • b. Bij automatische incasso wordt een korting van € 2,00 verleend.

Artikel 2.1.12. Tarief bij niet verschijnen

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of wordt een niet geheel gereed voertuig ter keuring aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan kan een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van maximaal het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing, indien uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen door de RDW in geval van verrichtingen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek of door de betrokken keuringslocatie van de RDW in geval van keuringen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek.

Titel 2.2. Divisie voertuigtechniek: toezicht

[Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.2.1. Begrippen paragraaf

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • a. APK-erkenning: een erkenning als bedoeld in artikel 83, van de wet, waarbij APK-I staat voor voertuigen met een toegestane maximum massa van 3500 kg of meer en APK-II voor voertuigen met een maximum massa van niet meer dan 3500 kg;

  • b. erkenning wijziging een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de wet met betrekking constructie LPG: tot de inbouw van een LPG-installatie;

  • c. erkenning wijziging con- een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de wet met betrekking structie snelheidsbegrenzer: tot het aanbrengen, afstellen en verzegelen van een snelheidsbegrenzer;

  • d. kentekenonderzoek: onderzoek verricht ten behoeve van de afgifte van een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 48, van de wet;

  • e. keuringsplaats: inrichting waarin een erkenninghouder, die is gerechtigd keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, handelingen in het kader van de periodieke keuringen mag verrichten;

  • f. mobiele keuringseenheid: keuringseenheid waarmede een erkenninghouder, die is gerechtigd keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, niet steeds in dezelfde inrichting, doch afwisselend in verscheidene inrichtingen handelingen in het kader van de periodieke keuringen mag verrichten;

  • g. mobiele installatie-eenheid: installatie-eenheid die niet steeds in dezelfde inrichting, doch afwisselend in verscheidene inrichtingen snelheidsbegrenzers aanbrengt, afstelt of verzegelt;

  • h. periodieke keuring: keuring verricht ten behoeve van de afgifte van een keuringsbewijs, als bedoeld in artikel 72, van de wet;

  • i. taxi: auto als bedoeld in artikel 80, van het Besluit Personenvervoer;

  • j. werkplaats: inrichting waarin een bedrijf werkzaamheden verricht in het kader van het wijzigen van de bouw of inrichting van een voertuig.

 • 2 Voor de toepassing van deze paragraaf maken besloten ruimten die gelegen zijn in één gebouw, dan wel in verscheidene belendende of nagenoeg belendende gebouwen, en

  • a. waarin hetzelfde inbouw-, onderhouds- of reparatiebedrijf werkzaam is, dan wel

  • b. waarin dezelfde keurings- of onderhoudsdienst voor het eigen wagenpark werkzaam is, dan wel

  • c. waarin door dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon keuringen van voertuigen worden verricht, doch geen reparaties of onderhoud aan voertuigen of onderdelen daarvan worden verricht, deel uit van één inrichting.

Artikel 2.2.2. Tarieven Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2010]

De tarieven met betrekking tot het toezicht zijn vermeld in Bijlage I (aanvraag LPG-erkenning, toezicht LPG-erkenning, aanvraag APK-erkenning, toezicht APK-erkenning, aanvraag SB/TA-erkenning, toezicht SB/TA-erkenning)

Titel 2.3. Divisie voertuigtechniek: individuele keuringen

[Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.3.1. Tarieven Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2010]

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen zijn vermeld in Bijlage II (kenteken.onderzoeken, periodieke keuringen exclusief ADR-keuringen)

Afdeling Tarieven wet vervoer gevaarlijke stoffen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.3.2. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2010]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 2.3.3. Tarieven Bijlage III

[Vervallen per 01-01-2010]

De tarieven met betrekking tot de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn vermeld in Bijlage III (ADR-voertuigen IKS, keuren ADR-voertuigen IK)

Afdeling Tarieven Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (atp) en Vleeskeuringswet

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.3.4. Grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en vleeskeuringen

[Vervallen per 01-01-2010]

In dit artikel wordt verstaan onder voertuig: vrachtauto, waaronder mede begrepen een laadkist, aanhangwagen of oplegger.

Artikel 2.3.5. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2010]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Afdeling Tarieven tachografen rijnvaart

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.3.7. Tachografen Rijnvaart

[Vervallen per 01-01-2010]

Titel 2.4. Divisie voertuigtechniek: type goedkeuring (tgk)

[Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.4.1. Begrippen paragraaf

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 2.4.2. Reductie typegoedkeuring

[Vervallen per 01-01-2010]

Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.

Artikel 2.4.3. Negatief resultaat

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 2.4.4. Berekening extra tijd

[Vervallen per 01-01-2010]

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de keuringsambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de keuring aanzienlijk langer duurt dan de feitelijk noodzakelijke tijd, wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

Artikel 2.4.5. Meer/minder testen

[Vervallen per 01-01-2010]

De tarieven vermeld in Bijlage V zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 2.4.6. Gebruik RDW-faciliteiten Test Centrum Lelystad

[Vervallen per 01-01-2010]

In het geval het testtarief is gebaseerd op het uurtarief voor technisch personeel, zal dit tarief worden verhoogd met de tarieven voor de benodigde faciliteiten.

Artikel 2.4.7. Tarieven Bijlage V

[Vervallen per 01-01-2010]

De tarieven met betrekking tot de Type Goedkeuring zijn vermeld in Bijlage V (toezicht typekeuringen, typegoedkeuringen, individuele keuringen)

Titel 2.5. Divisie voertuigtechniek: toelating exceptioneel transport

[Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.5.1. Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Het betreft hier de behandeling van een aanvraag om een ontheffing, als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement door de RDW, niet zijnde een aanvraag als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2.5.2. Tarieven Bijlage VI

[Vervallen per 01-01-2010]

De tarieven met betrekking tot de ontheffingen zijn vermeld in Bijlage VI (ontheffingen).

Titel 2.6. Divisie registratie en informatie

[Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.6.1. Kentekenbewijzen

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van de hierna genoemde ingevulde verklaring, kentekenbewijzen of delen daarvan is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

  • a. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs (eerste afgifte): € 37,00;

  • b. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep BN of GN 00-01 tot en met 69-99: € 37,00;

  • c. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep GV en twee groepen van twee cijfers: € 37,00;

  • d. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, van het Kentekenreglement (uitvoerkentekenbewijs): € 11,50;

  • e. een uitvoerverklaring, als bedoeld in artikel 31, tweede lid, artikel 32, tweede lid, en artikel 33, eerste lid, van het Kentekenreglement, met uitzondering van een namens de RDW door een daartoe bevoegd erkend bedrijf afgegeven uitvoerverklaring: € 11,50;

  • f. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement (transitokentekenbewijs): € 11,50;

  • g. een vervangend kentekenbewijs: € 29,50;

  • h. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 57,75;

  • i. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na wijziging van de typegoedkeuring compleet voertuig waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 57,75;

  • j. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat na ombouw van een voertuig door een RDW gecertificeerd bedrijf conform een GWC-nummer, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 25,00.

 • 3 Voor andere dan de in het eerste en tweede lid genoemde kentekenbewijzen, delen daarvan, is bij de aanvraag verschuldigd: € 0,00.

 • 4 Degene aan wie een bevoegdheid tot het aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder b, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van de datacommunicatie en verwerking van de gegevens, verschuldigd:

  • a. per kentekenaanvraag: € 0,23;

  • b. per kentekenaanvraag, indien gedaan via de RDW-website (RDW.nl): € 1,24.

 • 5 De fietsfabrikant is ter vergoeding van de kosten van de datacommunicatie en verwerking van de gegevens per registratie in het Centrale Fietsdiefstal Register, dan wel per verwijdering uit het Centrale Fietsdiefstal Register, verschuldigd: € 0,23.

Artikel 2.6.2. Aanvraag en Toezicht handelaarskenteken

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van een handelaarskentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd:

  • a. indien aan de aanvrager reeds een handelaarskenteken is opgegeven: € 37,00;

  • b. in alle andere dan de in onderdeel a genoemde gevallen: € 180,00;

  • c. indien de aanvraag betreft een vervangend handelaarskentekenbewijs voor een handelaarskentekenbewijs: € 29,50.

 • 2 Degene aan wie een handelaarskentekenbewijs is afgegeven, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 6 van de Regeling handelaarskentekens en kentekenbewijzen € 90,00 verschuldigd. Dit toezichttarief is ook verschuldigd, indien aan de houder van het handelaarskentekenbewijs tevens een erkenning bedrijfsvoorraad is afgegeven.

Artikel 2.6.3. Aanvraag en toezicht erkenning afgifte en inname van kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 350,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning afgifte en inname van kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 375,00.

Artikel 2.6.4. Aanvraag en toezicht erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 350,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 375,00.

Artikel 2.6.5. Aanvraag en toezicht erkenning bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van een erkenning bedrijfsvoorraad en een bedrijfsvoorraadpas is per vestiging of nevenvestiging, zoals die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, ongeacht of er ook aan de erkenning verbonden bevoegdheden worden aangevraagd, ter vergoeding van de kosten van de behandeling verschuldigd: € 180,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is voor iedere nevenvestiging, die na het verkrijgen van de erkenning wordt opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel verschuldigd: € 180,00.

 • 3 De aanvrager van een bedrijfsvoorraadpas is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd voor:

 • 4 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is ongeacht of er bevoegdheden aan de erkenning zijn verbonden, ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de wet, per vestiging of nevenvestiging, zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel jaarlijks verschuldigd: € 90,00.

Artikel 2.6.6. Aanvraag en toezicht bevoegdheid tot tenaamstellen voertuigen uit de bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot het tenaamstellen van kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 150,00.

Artikel 2.6.7. Aanvraag en toezicht bevoegdheid melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad (bevoegdheid export)

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

 • 2 Degene aan wie een bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 50,00.

Artikel 2.6.7a. Aanvraag en toezicht bevoegdheid melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad (bevoegdheid export dienstverlening)

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

Artikel 2.6.8. Aanvraag en toezicht bevoegdheid melding voorgoed buiten gebruik stellen (bevoegdheid demontage)

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot melding voorgoed buiten gebruik stellen van voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

Artikel 2.6.9. Aanvraag en toezicht bevoegdheid aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen zonder afzonderlijk onderzoek van het betrokken voertuig en zonder afzonderlijke controle op de afdracht van de ter zake van het voertuig verschuldigde belastingen en rechten (bevoegdheid versnelde afgifte)

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

 • 2 Degene aan wie een bevoegdheid tot aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 90,00.

Artikel 2.6.10. Kosten toezicht erkenningen Divisie Registratie en Informatie

[Vervallen per 01-01-2010]

Degene aan wie:

 • a. een handelaarskentekenbewijs is afgegeven, dan wel

 • b. een erkenning afgifte en inname kentekenplaten is verleend, dan wel

 • c. een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, dan wel

 • d. een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, dan wel

 • e. een bevoegdheid tot het tenaamstellen van kentekenbewijzen uit de bedrijfsvoorraad is verleend, dan wel

 • f. een bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad is verleend, dan wel

 • g. een bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad is verleend, dan wel

 • h. een bevoegdheid tot aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het volgende tarief verschuldigd:

  • 1. € 50,00 voor een wijziging van een erkenning;

  • 2. € 60,00 voor een overname van een erkenning, bevoegdheid of handelaarskentekenbewijs;

  • 3. € 100,00 voor een bezoek van een bedrijvencontroleur.

Artikel 2.6.11. Gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2010]

Door anderen dan overheidsorganen, autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties, als bedoeld in artikel 43, eerste lid en tweede lid, van de wet, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit het kentekenregister, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 7,95 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de gegevens per afzonderlijk kenteken of persoon worden verstrekt;

 • b. [Red: vervallen;]

 • c. € 0,36 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon in de door de RDW te bepalen gevallen, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • d. € 0,36 per kenteken indien de gegevens worden verstrekt in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • e. € 0,13 per kenteken in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien voor het overige geen gegevens worden verstrekt en indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • f. € 1.050,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • g. € 9,20 per 1.000 kentekens, en per 1.000 stuks door de RDW gehanteerde eenheid gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het kentekenregister wordt geleverd, volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria;

 • h. € 0,00 indien het een aanvraag en antwoord daarop betreft via het internet voor de bekendmaking van de APK-datum van een belanghebbende, als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van het Kentekenreglement (particulieren);

 • i. € 485,00 voor het selecteren van gegevens voor het uitvoeren van een terugroepactie in geval van gebreken aan voertuigen (recall);

 • j. € 85,00 voor de opmaak van een brief in het kader van een terugroepactie;

 • k. € 0,45 per brief voor het uitvoeren van een terugroepactie, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending en de voorbereiding daarvan;

 • l. € 0,04 per kenteken indien de aanvraag door een zakelijke klant op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en niet-gevoelige gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt.

Artikel 2.6.12. Kennisneming gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2010]

De in het kentekenregister geregistreerde natuurlijke persoon die een verzoek om kennisneming en afschrift als bedoeld in hoofdstuk 6 van het Privacyreglement kentekenregister 2000 indient, is het hierna verschuldigde tarief verschuldigd:

 • a. € 4,90 per afzonderlijke bevraging;

 • b. € 52,95 per abonnement voor de levering van één overzicht per maand van de voertuigen in bedrijfsvoorraad gedurende 12 maanden.

Artikel 2.6.13. Schorsing

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvrager van een schorsing van de geldigheid van een kentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag € 68,00 verschuldigd. De aanvrager is evenwel € 113,50 verschuldigd, indien de aanvraag wordt ingediend binnen één jaar na de aanvraag van een schorsing, welke ingevolge artikel 68, eerste lid, onderdeel a of c, van de wet is geëindigd, en de tenaamstelling van het kentekenbewijs na het eindigen van de schorsing niet is gewijzigd.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 22,70 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • a. een motorfiets,

  • b. een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, of

  • c. een ander motorrijtuig dan de in de onderdelen a en b genoemde, voor zover het motorrijtuig vijftien jaar of ouder is.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en tweede lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 10,00 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • a. een bromfiets, of

  • b. een snorfiets.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 22,70 verschuldigd, indien de aanvraag voor een schorsing wordt ingediend op of vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de geldigheid van hetzelfde kentekenbewijs van kracht is.

 • 5 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, en het tweede lid, aanhef en onderdeel c, is de aanvrager van een schorsing € 0,00 verschuldigd, indien de aanvraag een voertuig van vijftien jaar en ouder betreft en de geldigheid van reeds vijf voor dergelijke voertuigen aan de aanvrager afgegeven kentekenbewijzen is geschorst tegen vergoeding van het in het tweede lid, dan wel in het derde lid, bedoelde tarief.

Artikel 2.6.14. Aanvraag rijbewijs

[Vervallen per 01-01-2010]

Degene die de aanvraag voor een rijbewijs bij de RDW indient, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 28,40.

Artikel 2.6.15. Gegevens centraal rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister

[Vervallen per 01-01-2010]

De kosten van verstrekking van gegevens, bedoeld in de artikelen 128, eerste lid, en 144, eerste lid, van de wet bedragen:

 • a. € 4,90 per informatie, indien de aanvraag schriftelijk wordt ingediend en de gegevens schriftelijk, op andere wijze dan in de vorm van afdruk op kettingformulieren worden verstrekt;

 • b. € 0,13 per informatie, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt teruggemeld.

Artikel 2.6.16. Kennisneming gegevens centraal rijbewijzen- en bromfiets-certificatenregister

[Vervallen per 01-01-2010]

De kosten van kennisneming van gegevens door degenen omtrent wie gegevens in het register, bedoeld in de artikelen 126, eerste lid, en 142, eerste lid, van de wet, zijn opgenomen, worden vastgesteld op € 4,90 per kennisneming.

Artikel 2.6.17. Registratie tenaamstelling leasemaatschappijen

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De leasemaatschappij, die in aanmerking wil komen voor een registratie ten behoeve van het als eigenaar van het voertuig ontvangen van vervangende kentekenbewijzen, als bedoeld in artikel 36, derde lid, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

 • 2 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht per jaar verschuldigd: € 90,00.

 • 3 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag van een overzicht van de voertuigen, waarvoor een registratie als daar bedoeld heeft plaatsgehad, verschuldigd: € 90,30.

Artikel 2.6.18. Tarief centrale servicenummer RDW

[Vervallen per 01-01-2010]

Degene, die gebruik maakt van het centrale servicenummer 0900-0739 is hiervoor € 0,10 per minuut verschuldigd.

Afdeling Tarieven Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigenbelasting (wam)

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.6.19. Aansprakelijkheid motorrijtuigen

[Vervallen per 01-01-2010]

De aanvrager van inlichtingen omtrent nakoming van de verplichting tot verzekering, als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 4,60 per informatie, indien informatie wordt gevraagd over de verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig;

 • b. € 0,36 per informatie, per motorrijtuig, ingeval van massale informatieverstrekking, op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze;

 • c. € 1.050,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • d. € 1.650,00 per aanvraag, indien een uittreksel wordt gevraagd van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij.

Afdeling Tarieven Wet registratie snelle motorboten

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.6.20. Registratiebewijs snelle motorboot

[Vervallen per 01-01-2010]

De aanvrager van een registratiebewijs voor een snelle motorboot is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een registratiebewijs: € 29,80;

 • b. een vervangend registratiebewijs: € 29,50;

 • c. een gemodificeerd registratiebewijs: € 14,90.

Afdeling Tarieven Regeling dierenvervoer

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2.6.21. Keuring en certificering diervervoermiddelen

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor het keuren van een wegvoertuig of een vaartuig voor het vervoer van levende dieren is ter vergoeding van de kosten het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren: € 75,00;

 • b. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing: € 25,00;

 • c. een controlekeuring van een vervoermiddel voor het vervoer van levende dieren: € 25,00;

 • d. een vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren: € 15,00;

 • e. voor het keuren van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren geldt een uurtarief van € 100,00.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3.1. Overgangsbepaling Type GoedKeuring

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.4.7 van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2008 in rekening gebracht.

Artikel 3.2. Overgangsbepaling Toezicht, Kentekenonderzoek en Periodieke Keuringen

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.2.2, artikel 2.3.1 en artikel 2.3.3 (met uitzondering van de eerste keuring ADR-voertuigen) van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de keuring wordt uitgevoerd.

Artikel 3.3. Overgangsbepaling eerste keuring ADR-voertuigen en Koelvoertuigen

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.3.3 (met uitzondering van de periodieke keuring ADR-voertuigen) en artikel 2.3.6 van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2008 in rekening gebracht.

Artikel 3.4. Overgangsbepaling Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.5.2 van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de ontheffing wordt verleend.

Artikel 3.5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 3.6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2009.

Artikel 3.8. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2010]

Het Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2008 (Stcrt. 2007, nr. 245), de 1e Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2008 (Stcrt. 2008, nr. 25), de 2e Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2008 (Stcrt. 2008 nr. 69), de 3e Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2008 (Stcrt. 2008, nr. 130) en de 4e Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2008 (Stcrt. 2008, nr. 175), worden hierbij ingetrokken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Directie van de Rdw

,

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2010]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2009 in (€)

Aanvragen LPG-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning LPG

STK

300,00

Toezicht LPG

   

Instandhouding erkenning LPG

STK

450,00

Afmelding LPG

STK

4,50

Afmelding LPG (via internet)

STK

5,00

Aanvragen APK-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning APK

STK

350,00

Eerste aanvraag erkenning APK -inrichting

STK

100,00

Toezicht APK

   

Klacht

STK

45,00

Herkeuring in beroep

STK

45,00

Afmelding APK 1 bij afkeuring

STK

0,00

Afmelding APK 2 bij afkeuring

STK

0,00

Instandhouding erkenning APK

STK

175,00

Aanvraag APK-keurmeesterexamen

STK

55,00

Afmelding APK 2 bij goedkeuring

STK

3,25

Afmelding APK 2 bij goedkeuring (via internet)

STK

3,75

Afmelding APK 1 bij goedkeuring

STK

3,25

Afmelding APK 1 bij goedkeuring (via internet)

STK

3,75

Oproepbrief APK-mailing

STK

0,45

Tarief gecommiteerde (dagdeel)

STK

460,00

Aanvraag SB/TA-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning SB

STK

250,00

Eerste aanvraag erkenning TA

STK

250,00

Toezicht SB/TA

   

Instandhouding erkenning SB

STK

100,00

Instandhouding erkenning TA

STK

100,00

Afmelding SB

STK

4,50

Afmelding TA

STK

4,50

Afmelding SB (via internet)

STK

5,00

Afmelding TA (via internet)

STK

5,00

Algemeen

   

Aanvraag inschrijving erkenning

STK

50,00

Bezoekkosten

STK

100,00

Aanvraag overname erkenningen

STK

60,00

Wijziging erkenning

STK

50,00

Instandhouding beveiliging online-aansluiting (certificaten tbv derden)

STK

18,00

Boekwerk APK-milieukeuringseisen

STK

35,00

Abonnement APK-handboek/CD-rom

STK

15,00

Verstrekking APK-handboek/CD-rom

STK

37,50

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2010]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2009 in (€)

Kentekenonderzoeken

   

Voorrijkosten keuren aan huis

STK

100,00

Identiteitsonderzoek VIN

STK

42,00

(her) inslag VIN

STK

42,00

COP/CEMT Document

STK

15,00

Voorlopig kentekenbewijs

STK

15,00

Voorlopig kentekenbewijs aan huis

STK

25,00

Vervangende taxibijlage

STK

15,00

Individuele keuring speciaal (ITS) – personenauto of lichte bedrijfsauto

STK

970,00

Individuele keuring speciaal (ITS) – motorfiets

STK

572,00

Individuele keuring speciaal (ITS) – zware bedrijfsauto t/m 12T (hydr.)

STK

1.088,00

Controlekeuring

STK

25,00

Eerste Keuring Taxi

STK

31,50

Identificatie voertuig licht

STK

50,00

Identificatie voertuig zwaar

STK

75,00

Beoordeling individuele goedkeuring KS < 10 en > 4 aspecten

STK

50,00

Beoordeling individuele goedkeuring KS > 9 aspecten

STK

75,00

Beoordeling gebruiksdoel licht

STK

50,00

Beoordeling gebruiksdoel zwaar

STK

75,00

Herafgifte/activering KB voertuig licht

STK

58,00

Herafgifte/activering KB voertuig zwaar

STK

108,00

Schadekeuring voertuig licht

STK

42,00

Schadekeuring voertuig zwaar

STK

92,00

Legimatiecontrole t.b.v. conversie bromfiets

STK

22,50

Initieel keuringsadvies

STK

35,00

Periodieke keuring (excl. ADR)

   

Vervangend keuringsbewijs

STK

15,00

Periodieke keuring voertuig licht

STK

50,00

Vrijwillige APK voertuig licht

STK

29,50

Periodieke keuring voertuig zwaar

STK

100,00

Periodieke keuring bus licht

STK

62,00

Periodieke keuring bus zwaar

STK

120,00

Controlekeuring

STK

25,00

Voorrijkosten keuren aan huis

STK

100,00

Vermelding bus tempo 100

STK

70,00

Uitbouw LPG en CNG valt onder controlekeuring

   

Beoordeling individuele goedkeuring KS < 5 aspecten

STK

25,00

Bijlage III

[Vervallen per 01-01-2010]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2009 in (€)

ADR Voertuigen IKS

   

Beoordeling individueel ADR ontwerp tank

STK

468,00

Beoordeling individueel ADR ontwerp t.b.v. het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen klasse 1

STK

264,00

Beoordeling individueel ADR ontwerp van trekker of motorvoertuig voor vervoer van tankcontainers

STK

108,50

Typegoedkeuring ADR tank of voertuig

STK

297,00

Typegoedkeuring ADR appendage

STK

305,00

Keuring individueel ADR fabrikage-onderzoek en proefpersing tank

STK

372,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van tank

STK

306,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van tankcontainer

STK

263,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van een tankvoertuig of tankcontainer waarvan de tank onderzocht is door een erkende keuringsinstantie

STK

193,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal ADR-voertuig

STK

113,50

Keuring individueel speciaal ADR bepaling ledige massa met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg

STK

36,50

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating voor vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen klasse 1

STK

184,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van speciale trekker of motorvoertuig voor tankcontainers

STK

148,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van speciale aanhangwagen of oplegger voor vervoer van tankcontainers

STK

108,50

Herkeuring ADR individueel

STK

98,00

ADR-keuringsdocument voor trekkers en containerchassis

STK

123,00

ADR-certificaat t.b.v. nieuwbouw tankvoertuigen

STK

123,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

126,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument

STK

15,00

Omwisseling ADR-document door wijziging regelgeving ADR

STK

57,00

Keuring individueel ADR periodieke dichtheid van tank met lucht

STK

190,00

Keuring individueel ADR periodieke dichtheid van tank met water

STK

260,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke dichtheid van tank

STK

209,00

Afgifte individueel ADR Keuringsrapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

100,00

Keuring individueel ADR periodieke proefpersing van tank met lucht

STK

247,00

Keuring individueel ADR periodieke proefpersing van tank met water

STK

314,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke proefpersing van tank met lucht

STK

247,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke proefpersing van tank met water

STK

327,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

15,00

Beoordeling individueel ADR vooronderzoek van een ADR-voertuig met schade

STK

163,00

Beoordeling individueel ADR ontwerp na wijziging of herstel

STK

201,00

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling van een tank

STK

204,00

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling inclusief periodieke dichtheid van een tank

STK

277,00

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling inclusief periodieke proefpersing van een tank

STK

358,00

Wijziging van VLG/ADR typegoedkeuring

STK

186,00

Typegoedkeuring ADR appendage aanvulling

STK

182,00

Typegoedkeuring ADR tank of voertuig aanvulling

STK

182,00

Wijziging ADR-document

ADR<=5

86,00

Wijziging ADR-document

ADR>5

42,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig

STK

109,50

Keuren ADR voertuigen (IK)

   

ADR-document

STK

15,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig licht

STK

62,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar

STK

120,00

Controlekeuring

STK

25,00

Toeslag dieselroetmeting

STK

15,00

Bijlage IV

[Vervallen per 01-01-2010]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2009 in (€)

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP koelvoertuig nieuw

STK

123,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

14,00

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

ADR<=5

88,00

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

ADR>5

43,00

Afgifte certificaat ATP gewaarmerkte kopie

STK

28,00

Keuring individueel koelvoertuig ATP

STK

207,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A 1–4

117,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A >=20

76,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A 5–9

97,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A10–19

85,00

Keuring individueel koelvoertuig ATP of VWS gecombineerd

STK

117,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP of VWS gecombineerd administratief

STK

73,00

Keuring individueel koelvoertuig VWS

STK

205,00

Beoordeling individueel koelvoertuig VWS administratief

STK

126,00

Bijlage V

[Vervallen per 01-01-2010]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2009 in (€)

Toezicht typekeuringen

   

Opname restantvoorraden voertuigen

UUR

118,00

Waarmerken van documenten

STK

11,00

Aanleveren copie van chassis typegoedkeuring

STK

51,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat

W1

115,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat

W>1

58,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat (klantspecifiek)

STK

58,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

230,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

230,00

Document beoordeling nieuwe fabrikant

STK

325,00

Beoordeling door TD uitgevoerd COP bezoek

STK

325,00

Eerste aanvraag deelname COP bezoeken door technische dienst

STK

3.000,00

Instandhouding aanvraag deelname COP bezoeken door technische dienst (jaarlijks)

STK

2.000,00

Typegoedkeuringen

   

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) nieuw aangeleverd

WEL V

230,00

Direkte/Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT nieuw aangeleverd

WEL V

1.150,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) aanvulling/correctie aangeleverd

W1/WEL

185,00

Direkte/Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT aanvulling/correctie aangeleverd

W1/WEL

925,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) aanvulling/correctie aangeleverd >1

W>1

137,00

Direkte/Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT aanvulling/correctie aangeleverd > 1

W>1

685,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring nieuw

STK

93,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring aanvulling/correctie

STK

50,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) last minute bij TST nieuw aangeleverd

WEL V

460,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) last minute bij TST aanvulling/correctie aangeleverd

W1/WEL

370,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) last minute bij TST aanvulling/correctie aangeleverd >1

W>1

274,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring last minute bij TST nieuw

STK

186,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring last minute bij TST aanvulling/correctie

STK

100,00

Certificaten R90 (1e ref. identiek frictie materiaal) nieuw aangeleverd

W1

230,00

Certificaten R90 (>1 ref. identiek frictie materiaal) nieuw aangeleverd

W>1

72,00

Certificaten R90 (1e ref. identiek frictie materiaal) aanvulling/correctie aangeleverd

W1

185,00

Certificaten R90 (>1 ref. identiek frictie materiaal) aanvulling/correctie aangeleverd

W>1

72,00

Certificaten verlichting combi unit 1e certificaat nieuw aangeleverd

W1

230,00

Certificaten verlichting combi unit >1e certificaat nieuw aangeleverd

W>1

72,00

Certificaten verlichting combi unit 1e certificaat aanvulling/correctie aangeleverd

W1

185,00

Certificaten verlichting combi unit >1e certificaat aanvulling/correctie aangeleverd

W>1

72,00

Goedkeuring volgens Wet Pers.verv. of Wet Ambul.verv. (Bus, Wegtrein, Taxi en Ambulance)

STK

123,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

142,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

35,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

47,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

15,00

Verklaring van overeenstemming

STK

132,00

Verklaring met technische gegevens van een personenauto, lichte bedrijfsauto of motorfiets bestemd voor export

STK

86,00

Verklaring met technische gegevens van een aanhangwagen/oplegger, bedrijfsautochassis of kraanwagen bestemd voor export

STK

32,00

CEMT verklaring

STK

16,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig

STK

508,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie

STK

254,00

Typegoedkeuringen

   

Aanhangwagen/oplegger testen

   

aanhangwagen/oplegger compleet voertuig basistype

STK

377,00

aanhangwagen/oplegger compleet voertuig per variant

STK

140,00

aanhangwagen/oplegger voorgeschreven platen

STK

148,00

aanhangwagen/oplegger rijdend chassis basistype

STK

377,00

aanhangwagen/oplegger rijdend chassis variant

STK

140,00

aanhangwagen/oplegger typegoedkeuring administratief

STK

140,00

aanhangwagen/oplegger banden montage

STK

311,00

aanhangwagen/oplegger zijdelingse afscherming

STK

380,00

aanhangwagen/oplegger verlichting + lichtsignalen

STK

562,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht verenigbaarheid

STK

237,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht verenigbaarheid

STF>1

97,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht statische meting

STK

231,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 0

STK

505,00

aanhangwagen/oplegger druklucht parkeerrem

STK

242,00

aanhangwagen/oplegger remmen administratief

STK

113,00

aanhangwagen/oplegger oplooprem verenigbaarheid

STK

243,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting verenigbaarheid administratief

STK

134,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting compleet

STK

1.128,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

NIET V

257,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

WEL V

139,00

aanhangwagen/oplegger plaats kentekenplaat

STK

166,00

aanhangwagen/oplegger bescherminrichting achterzijde technische eenheid

STK

142,00

aanhangwagen/oplegger montage bescherminrichting achterzijde

STK

500,00

aanhangwagen/oplegger bescherminrichting achterzijde administratief

STK

263,00

Typegoedkeuringen

   

Bedrijfsautotesten

   

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg compleet

STK

645,00

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg administratief

STK

313,00

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg administratief per variant, aanvulling of nieuw

STK

183,00

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg administratief

COMBI2

42,00

bedrijfsauto chassis lichter dan 3500 kg compleet

STK

389,00

bedrijfsauto compleet lichter dan 3500 kg

STK

389,00

bedrijfsauto compleet deelaspect lichter dan 3500 kg

STK

145,00

bedrijfsauto snelheidsbegrenzer met goedgekeurde technische eenheid

STK

458,00

bedrijfsauto naar buiten uitstekende delen

STK

744,00

bedrijfsauto montage banden N2/N3/M2/M3

STK

352,00

bedrijfsauto montage veiligheidsglas

STK

352,00

bedrijfsauto zijdelingse afscherming

STK

424,00

bedrijfsauto motorvermogen

STK

1.233,00

bedrijfsauto hoofdsteunen voor en of achter

STK

616,00

bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

441,00

bedrijfsauto veiligheidsgordels

STK

333,00

bedrijfsauto sleepinrichting

STK

518,00

bedrijfsauto verlichting en lichtsignalen excl. lampleveling

STK

767,00

bedrijfsauto verlichting en lichtsignalen lampleveling

STK

577,00

bedrijfsauto bevestigingspunt gordels eerste test

STK

982,00

bedrijfsauto bevestigingspunt gordel volgende test

STK

721,00

bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

162,00

bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting compleet

STK

395,00

bedrijfsauto sterkte zitplaats eerste test (N2/N3/M2/M3 statisch annex 4)

STK

732,00

bedrijfsauto sterkte zitplaats volgende test (N2/N3/M2/M3 statisch annex 4)

STK

625,00

bedrijfsauto verontreiniging diesel compleet

STK

937,00

bedrijfsauto verontreiniging diesel vrije acceleratie

STK

379,00

bedrijfsauto ABS-systeem t.b.v. drukluchtremmen

STK

2.604,00

bedrijfsauto druklucht remmen compleet (excl. ABS)

STK

1.928,00

bedrijfsauto druklucht remmen onbeladen

STK

501,00

bedrijfsauto statische testen

STK

510,00

bedrijfsauto hydraulische remmen compleet (excl. ABS)

STK

921,00

bedrijfsauto ABS-systeem t.b.v. hydraulische remmen

STK

2.142,00

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel

STK

569,00

bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht N2/N3/M2/M3

STK

726,00

bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht N1

STK

653,00

bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

164,00

bedrijfsauto hang- en sluitwerk deuren

STK

547,00

bedrijfsauto stuurinrichting N1/N2/N3/M2/M3

STK

867,00

bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

495,00

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting achterzijde

STK

495,00

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting voorzijde

STK

495,00

bedrijfsauto beschermingsinrichting achterzijde administratief

STK

263,00

bedrijfsauto geluidsniveau N1 of automaat

STK

409,00

bedrijfsauto geluid passeergeluid N1 of automaat Oostenrijk

STK

386,00

bedrijfsauto geluid rondom Oostenrijk

STK

79,00

bedrijfsauto geluid volgens ISO norm 534

STK

416,00

bedrijfsauto geluidsniveau N2/N3/M2/M3

STK

439,00

bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

164,00

Typegoedkeuringen

   

Onderdelen testen

   

trekbomen/dissels

STK

150,00

Typegoedkeuringen

   

Personenvervoer testen

   

bus carrosseriebouw openbaar vervoer compleet

STK

257,00

openbaar vervoer bus carrosseriebouw administratief

STK

144,00

toerbus carrosseriebouw administratief

STK

144,00

bus carrosseriebouw ontwerpbeoordeling

STK

123,00

bus carrosseriebouw herkeuring van inrichting

STK

144,00

personenauto compleet

STK

307,00

personenauto een deelaspect

STK

145,00

personenauto of lichte bedrijfsauto bumpers

STK

279,00

personenauto of lichte bedrijfsauto voetpedalen

STK

217,00

personenauto of lichte bedrijfsauto koplampwissers

STK

698,00

personenauto of lichte bedrijfsauto botsveiligheid weerstand tegen frontale botsing

STK

1.191,00

personenauto of lichte bedrijfsauto botsveiligheid weerstand tegen zijdelingse botsing

STK

1.191,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage banden en reservewiel

STK

300,00

personenauto of lichte bedrijfsauto afmetingen en massa

STK

697,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage veiligheidsglas

STK

176,00

personenauto of lichte bedrijfsauto netto motorvermogen

STK

1.064,00

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstofverbruik

STK

598,00

personenauto of lichte bedrijfsauto hoofdsteunen voor en achter

STK

624,00

personenauto of lichte bedrijfsauto wielafscherming

STK

289,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers en sproeiers compleet

STK

1.307,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ontdooi- en ontwasemingsinrichting

STK

904,00

personenauto of lichte bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

351,00

personenauto of lichte bedrijfsauto zichtveld bestuurder

STK

750,00

personenauto of lichte bedrijfsauto veiligheidsgordels

STK

417,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sleepinrichtingen

STK

399,00

personenauto of lichte bedrijfsauto koppeling

STK

327,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage verlichting

STK

731,00

personenauto of lichte bedrijfsauto bevestigingspunten gordels eerste test

STK

908,00

personenauto of lichte bedrijfsauto bevestigingspunten gordels elke volgende test

STK

574,00

personenauto of lichte bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

162,00

personenauto of lichte bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

404,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sterkte zitplaats één zitrij

STK

933,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sterkte zitplaats elke volgende zitrij

STK

660,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing gedrag stuurinrichting

STK

785,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing bodyblok per stuurwiel

STK

399,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing kopopslag per stuurwiel

STK

399,00

personenauto of lichte bedrijfsauto verontreiniging diesel

STK

732,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen ABS-systeem

STK

3.014,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch compleet (ex ABS)

STK

921,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen R13H

STK

2.419,00

personenauto of lichte bedrijfsauto achteruitkijkspiegels compleet

STK

527,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht

STK

527,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

164,00

personenauto of lichte bedrijfsauto hang – sluitwerk deuren personenauto 2 deuren

STK

731,00

personenauto of lichte bedrijfsauto hang – sluitwerk deuren personenauto 4 deuren

STK

852,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting

STK

596,00

personenauto of lichte bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

164,00

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

437,00

personenauto of lichte bedrijfsauto beschermingsinrichting achterzijde

STK

210,00

personenauto of lichte bedrijfsauto R17.07 beveiliging bagage

STK

511,00

personenauto of lichte bedrijfsauto uitlaatemissie (type I)

STK

822,00

personenauto of lichte bedrijfsauto verdampingsemissie type IV test

STK

717,00

personenauto of lichte bedrijfsauto emissie, Coast-Down

STK

1.064,00

personenauto of lichte bedrijfsauto OBD

STK

3.025,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau

STK

417,00

Keuring t.b.v. taxi typegoedkeuring o.b.v. wet op personenvervoer

STK

174,00

Typegoedkeuringen

   

2- of 3 wielig motorvoertuig testen

   

2- of 3 wielig motorvoertuig compleet voertuig 92/61

STK

374,00

2- of 3 wielig motorvoertuig compleet voertuig 2002/24

STK

374,00

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum snelheid

STK

307,00

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum koppel en vermogen

STK

400,00

2- of 3 wielig motorvoertuig snelheidsmeter

STK

265,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen afmetingen en massa (witness)

STK

279,00

2- of 3 wielig motorvoertuig identificatie bedieningsorganen (witness)

STK

275,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

319,00

2- of 3-wielig motorvoertuig bromfiets verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

319,00

2- of 3 wielig motorvoertuig voorgeschreven platen

STK

162,00

2- of 3 wielig motorvoertuig beveiliging diefstal

STK

343,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis

STK

400,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 1 schijf

STK

535,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 2 schijven

STK

672,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 2 schijven + ABS

STK

811,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis

STK

400,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis + 1 schijf

STK

535,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis + 2 schijven

STK

672,00

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidssignaalinrichting

STK

164,00

2- of 3 wielig motorvoertuig plaats kentekenplaat

STK

164,00

2- of 3 wielig motorvoertuig handgrepen passagier (witness)

STK

275,00

2- of 3 wielig motorvoertuig standaard (witness)

STK

275,00

2- of 3 wielig motorvoertuig montage banden

STK

265,00

2- of 3 wielig motorvoertuig uitstekende delen

STK

397,00

2- of 3 wielig motorvoertuig achteruitkijkspiegel

STK

205,00

2- of 3 wielig motorvoertuig emissie

STK

458,00

2- of 3 wielig motorvoertuig montage brandstoftank metaal

STK

242,00

2- of 3 wielig motorvoertuig EMC

STK

730,00

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidsniveau motorfiets (witness)

STK

296,00

Typegoedkeuringen

   

Landbouwvoertuigen

   

landbouwvoertuigen montage verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen

STK

768,00

landbouwvoertuigen sleepinrichting en achteruitrij-inrichting

STK

194,00

landbouwvoertuigen reservoirs voor vloeibare brandstof

STK

377,00

landbouwvoertuigen aftakassen en hun beveiliging

STK

248,00

landbouwvoertuigen achteruitkijkspiegels

STK

247,00

landbouwvoertuigen bedieningsorganen

STK

334,00

landbouwvoertuigen laadplatform

STK

130,00

landbouwvoertuigen bedieningsruimte, cabine, deuren en ramen

STK

324,00

landbouwvoertuigen toegestaan maximummassa

STK

130,00

landbouwvoertuigen achterste kentekenplaat

STK

164,00

landbouwvoertuigen extra gewichten

STK

130,00

landbouwvoertuigen geluidssignaal inrichting

STK

151,00

landbouwvoertuigen toegestane geluidsniveau

STK

611,00

landbouwvoertuigen maten en maximaal getrokken massa's

STK

130,00

landbouwvoertuigen bestuurderszitplaats voor meerijders

STK

130,00

landbouwvoertuigen bestuurderszitplaats installatie o.b.v. goedgekeurde component

STK

151,00

landbouwvoertuigen mechanische koppelinrichting installatie o.b.v. goedgekeurde component

STK

151,00

landbouwvoertuigen koppeling component statisch

STK

484,00

landbouwvoertuigen voorgeschreven platen

STK

151,00

landbouwvoertuigen bedieningsorganen reminrichting getrokken voertuig

STK

130,00

landbouwvoertuigen geluidsniveau op oorhoogte bestuurder annex II

STK

611,00

Abonnementen

   

Abonnement CD-ROM OIL

STK

1.642,00

Abonnement CD-ROM OIL

AANVUL

245,00

Abonnement Typegoedkeuring opleggers

STK

156,00

Abonnement typegoedkeuring caravans en aanhangwagens

STK

156,00

Abonnement typegoedkeuring bedrijfsauto chassis

STK

156,00

Abonnement typegoedkeuring bedrijfsauto compleet

STK

156,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (maandelijks)

STK

716,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (wekelijks)

STK

1.385,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

2.713,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (providers)

STK

2.697,00

Typekeuringen TCL

   

Aanhangwagen/oplegger testen

   

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht statische meting

STK

231,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 1

STK

497,00

aanhangwagen/oplegger druklucht parkeerrem

STK

347,00

aanhangwagen/oplegger ABS-systeem

STK

2.591,00

aanhangwagen/oplegger druklucht parkeerrem

STK

347,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 0

STK

497,00

aanhangwagen/oplegger bescherminrichting achterzijde montage

STK

613,00

Typekeuringen TCL

   

Bedrijfsauto testen

   

bedrijfsauto weggedrag volgens AVTP

STK

1.399,00

bedrijfsauto opname voertuig

STK

178,00

bedrijfsauto naar buiten uitstekende delen

STK

904,00

bedrijfsauto sleepinrichting

STK

670,00

bedrijfsauto verlichting en lichtsignalen excl. lampleveling

STK

828,00

bedrijfsauto bevestigingspunten gordels volgende test

STK

954,00

bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

194,00

bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

701,00

bedrijfsauto ABS-systeem compleet

STK

9.272,00

bedrijfsauto ABS-systeem beladen

STK

5.279,00

bedrijfsauto ABS-systeem onbeladen

STK

3.910,00

bedrijfsauto druklucht remmen compleet excl. ABS

STK

2.419,00

bedrijfsauto druklucht remmen onbeladen

STK

758,00

bedrijfsauto reminrichting beladen

STK

1.000,00

bedrijfsauto reminrichting proef II of retarder

STK

503,00

bedrijfsauto reminrichting parkeerrem

STK

445,00

bedrijfsauto reminrichting reactietijd

STK

292,00

bedrijfsauto reminrichting vultijden

STK

124,00

bedrijfsauto reminrichting aftraprem

STK

124,00

bedrijfsauto reminrichting veerrem lossen

STK

124,00

bedrijfsauto hydraulische remmen compleet

STK

1.410,00

bedrijfsauto hydraulische remmen beladen

STK

848,00

bedrijfsauto hydraulische remmen onbeladen

STK

600,00

bedrijfsauto ABS systeem hydraulische remmen

STK

7.944,00

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel per uitvoering

STK

795,00

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel H-punt bepaling

STK

292,00

bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht N2/N3/M2/M3

STK

793,00

bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

212,00

bedrijfsauto stuurinrichting N2/N3/M2/M3

STK

1.337,00

bedrijfsauto stuurinrichting extra test bijlage III van de richtlijn voor hulpstuursystemen

STK

333,00

bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

1.243,00

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting achterzijde

STK

613,00

bedrijfsauto bescherminrichting voorzijde

STK

625,00

bedrijfsauto passeergeluid N1 of automaat inclusief referentiemeting

STK

691,00

bedrijfsauto geluidsniveau N1 of automaat

STK

789,00

bedrijfsauto passeergeluid N2/N3/M2/M3 inclusief referentiemeting

STK

793,00

bedrijfsauto geluidsniveau N2/N3/M2/M3

STK

886,00

bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

190,00

Typekeuringen TCL

   

Onderdelen testen

   

personenauto of lichte bedrijfsauto bandengeluid volgens 92/23 C1 + C2

STK

661,00

bedrijfsauto bandengeluid 92/23 C3

STK

1.612,00

bedrijfsauto bandengeluid 92/23 C3 staffel

2–10

1.289,00

aanhangwagenkoppeling < 3500 kg

STK

1.539,00

Administratieve test koppeling onderdeel

STK

238,00

kogelkoppeling < 3500 kg via teletesten

STK

744,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) 2e referentie, zelfde as op zelfde voertuig

STK

1.250,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) 2e referentie, 2e as op zelfde voertuig

STK

1.480,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) 1-15 tests

STK

2.314,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) 16-40 tests

STK

2.259,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) >40 tests

STK

2.204,00

personenauto of lichte bedrijfsauto vervangingsuitlaat geluidsniveau wel referentiemeting

STK

623,00

personenauto of lichte bedrijfsauto vervangingsuitlaat conditioneren

STK

411,00

2- of 3 wielig motorvoertuig onderdeel vervangingsuitlaat conditioneren

STK

411,00

Typekeuringen TCL

   

Personenauto of lichte bedrijfsauto testen

   

personenauto of lichte bedrijfsauto opname voertuig

STK

120,00

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie voertuig weggedrag t.b.v. gehandicapten

STK

597,00

personenauto of lichte bedrijfsauto incidenteel modificatie weggedrag

STK

297,00

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie geluid incidenteel

STK

375,00

personenauto of lichte bedrijfsauto weggedrag

STK

297,00

personenauto of lichte bedrijfsauto torsie t.b.v. carrosserie/chassis

STK

766,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage banden en reservewiel

STK

600,00

personenauto of lichte bedrijfsauto wielafscherming

STK

289,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers + sproeiers compleet

STK

1.307,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers en sproeiers vloeistofcontainer

STK

674,00

personenauto of lichte bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

351,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sleepinrichtingen

STK

737,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage verlichting

STK

839,00

personenauto of lichte bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

194,00

personenauto of lichte bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

711,00

personenauto of lichte bedrijfsauto uitstekende delen

STK

964,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen ABS-systeem

STK

7.862,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch compleet

STK

1.363,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch beladen

STK

934,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch onbeladen

STK

577,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen R13H

STK

1.363,00

personenauto of lichte bedrijfsauto achteruitkijkspiegel

STK

690,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht

STK

527,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

212,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting

STK

1.025,00

personenauto of lichte bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

190,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau

STK

538,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau conditioneren

STK

478,00

Typekeuringen TCL

   

2- of 3 wielig motorvoertuig testen

   

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw eerste keuring

STK

227,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw herkeuring

STK

119,00

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum snelheid <= 150 km/h

STK

473,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen afmetingen en massa

STK

541,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

490,00

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidssignaalinrichting

STK

208,00

2- of 3 wielig motorvoertuig plaats kentekenplaat

STK

190,00

2- of 3 wielig motorvoertuig incidenteel stationaire geluidsmeting met referentie

STK

124,00

2- of 3 wielig motorvoertuig vervangingsuitlaat motorfiets geluidsniveau geen

STK

533,00

2- of 3 wielig motorvoertuig standaard

STK

515,00

2- of 3 wielig motorvoertuig uitstekende delen

STK

397,00

2- of 3 wielig motorvoertuig conditioneren geluidsniveau

STK

495,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets geluidsniveau

STK

538,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw weging

STK

19,00

TestCentrum Lelystad (TCL)

   

Gebruik testbaan (BTW)

UUR

106,00

Gebruik baan parkeerremhelling (BTW)

UUR

106,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan (BTW)

UUR

106,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur

UUR

50,00

Gebruik dynamische vlakte (BTW)

UUR

317,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte (BTW)

UUR

83,00

Gebruik stabiliteitsvlakte (BTW)

UUR

144,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook (BTW)

UUR

144,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte (BTW)

UUR

144,00

Gebruik TCL baan aqua-planing (BTW)

UUR

147,00

Gebruik ABS-baan (BTW)

UUR

277,00

Gebruik hal TCL

UUR

50,00

Gebruik TCL hal unit 1

DAG

148,00

Gebruik TCL hal unit 2

DAG

148,00

Gebruik TCL hal unit 3

DAG

160,00

Gebruik TCL hal unit 4

DAG

171,00

Gebruik TCL hal unit 5

DAG

181,00

Gebruik kantoorruimte

DAG

60,00

Gebruik TCL huurauto

DAG

41,00

Gebruik TCL voertuigen

DAG

44,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

UUR

58,00

Administratieve wijzigingskosten

STK

36,00

Calibratie testbank

STK

493,00

Calibratie manometer

STK

72,00

Calibratie tijdmeetset

STK

493,00

Verschroten band

STK

12,00

Gebruik apparatuur

UUR

50,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

UUR

126,00

Individuele keuringen

   

Verklaring individueel getrokken voertuig draagvermogen

STK

80,00

SERT document nieuw

STK

55,00

SERT Nederlands document aanvulling

STK

28,00

SERT aanhangsel

STK

28,00

SERT aanhangsel aanvulling

STK

28,00

SERT Engelstalig document

STK

28,00

Verklaring individueel zwaar transport per kenteken

STK

113,50

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp speciaal

STK

128,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp standaard

STK

86,00

Keuring individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting dynamische meting

STK

493,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

NIET V

233,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

WEL V

119,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp beschermingsinrichting achterzijde

STK

66,50

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp beschermingsinrichting achterzijde berekening

STK

160,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp remmen

STK

190,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp oplooprem

STK

157,00

Beoordeling individueel ontwerp koppelinrichting

STK

143,00

Beoordeling individueel ontwerp koppelinrichting o.b.v. testrapport

STK

58,00

Keuring individueel bedrijfsauto montage brandstoftank

STK

153,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal ambulance

STK

115,50

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal personenauto of lichte bedrijfsauto

STK

92,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto wijziging kentekenaanvraagkaart

STK

164,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal motorfiets

STK

73,50

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal gehandicapten aanpassing zonder ontwerpbeoordeling

STK

181,00

Keuring Individueel Bus Administratief

STK

168,00

Beoordeling Individueel Bus Tekening

STK

127,00

Herkeuring Individueel Bus Inrichting

STK

141,00

Keuring individueel ambulance

STK

172,00

Keuring Individueel Bus Inrichting compleet

STK

260,00

Keuring t.b.v. individueel taxi o.b.v. wet op personenvervoer

STK

172,00

Keuring individueel 2- of 3 wielig motorvoertuig afzonderlijk voertuig (eigenbouw)

STK

492,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp bescherminrichting achterzijde

STK

160,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp op basis van testrapport bescherminrichting achterzijde

STK

66,50

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp vrijstelling bescherminrichting achterzijde

STK

113,50

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp vrijstelling zij-afscherming

STK

63,50

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling beschermingsinrichting achterzijde

STK

113,50

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling zij-afscherming

STK

63,50

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling beschermingsinrichting voorzijde

STK

113,50

Keuring individueel bus transport ondernemers Tempo 100

STK

122,00

Kentekenbewijs voorlopige afgifte

STK

15,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal getrokken voertuig

STK

121,00

Keuring t.b.v. kenteken Individueel speciaal Gehandicapte aanpassing met Ontwerpbeoordeling aan huis

STK

121,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal taxi standaard

STK

75,50

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal taxi speciaal

STK

110,50

Erkenning GWC nieuw aangeleverd

WEL V

230,00

Erkenning GWC aanvulling/correctie aangeleverd

W1/WEL

185,00

Erkenning GWC aanvulling/correctie aangeleverd

W>1

137,00

Voorbereiding voor erkenning GWC nieuw

STK

93,00

Voorbereiding voor erkenning GWC

STK

50,00

Bijlage VI

[Vervallen per 01-01-2010]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2009 in (€)

Ontheffingen

   

Incidentele ontheffingen

   

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerder incl. 1 route

STK

79,00

Afdracht wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

Verlenging met 2 weken

STK

50,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

300,00

Aantal routes (extra)

STK

50,00

Toepassingsgerelateerde ontheffing

STK

119,00

Langlopende ontheffingen

   

Basisdocument per kenteken

STK

15,00

Supplement rijkswegen

STK

15,00

Supplement provincie (1–6)

STK

20,00

Supplement provincie (1–12)

STK

35,00

Supplement gemeente (1–5)

STK

25,00

Supplement gemeente (1–20)

STK

40,00

Supplement gemeente (1–40)

STK

75,00

Afdracht wegbeheerder langlopende ontheffing

STK

2,00

LZV

   

Basisontheffing LZV incl. basisnet

STK

36,00

Kerngebied LZV

STK

18,00

Aansluitroute LZV

STK

99,00

Algemeen

   

Attest

STK

60,00

Annulering

STK

16,00

Voertuig beperkte snelheid

STK

27,00

Legenda tariefseenheidomschrijving

[Vervallen per 01-01-2010]

Eenheid

Omschrijving eenheid

A >=20

Administratieve test >=20

A 10–19

Administratieve test 10 t/m 19

A 1–4

Administratieve test 1t/m4

A 5–9

Administratieve test 5 t/m 9

AANVUL

Aanvulling

ADR<=5

Wijziging ADR document kleiner dan 5

ADR>5

Wijziging ADR document groter dan 5

COMBI2

Combi met stuks

DAG

Dag

NIET V

Niet voorbereid

STF>1

1 test aanvulling groter dan 1

STK

stuks

UUR

Uur 100%

W1

1e aanvulling

W1/WEL

1e aanvulling wel voorbereid

W>1

>1 aanvulling wel voorbereid

2-10

2e-10e aanvulling

WEL V

Wel voorbereid

Terug naar begin van de pagina