Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 december 2008, nr. AT-EZ/6257480.JZ, houdende regels omtrent de vergoedingen voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2009)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, derde lid, 5, 6 en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor de kosten van de door of namens het agentschap te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot de categorieën en subcategorieën, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage I, zijn de in bijlage I genoemde vergoedingen voor het kalenderjaar 2009 verschuldigd.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing voor zover werkzaamheden worden verricht voor verlenging, wijziging tenaamstelling vergunning of overdracht van een vergunning.

 • 3 Indien een vergunning gedeeltelijk wordt overgedragen met gebruik van geografische splitsing, wordt in afwijking van categorie I.C van bijlage I de voor de vergunning verschuldigde vergoeding voor toezicht naar evenredigheid van de grootte van de geografische gebieden van de gesplitste vergunningen over de houders omgeslagen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

De jaarlijkse bijdrage maakt deel uit van het bedrag dat per categorie of subcategorie in bijlage I is genoemd voor het toezicht dan wel voor de uitvoering en het toezicht. De jaarlijkse bijdrage bedraagt het bij onderstaande categorieën genoemde percentage van de vergoeding voor de desbetreffende (sub)categorie:

 • I. categorieën met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte:

  • a. vaste verbindingen: 3 procent;

  • b. mobiele communicatie: 4 procent;

  • c. mobiele openbare telefonie en semafonie: 7 procent;

  • d. radiodeterminatie: 3 procent;

  • e. radiozendamateurs: 4 procent;

  • f. omroep: 4 procent.

 • II. categorieën met betrekking tot randapparaten en radioapparaten:

  • a. randapparaten: 8 procent.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

De jaarlijkse bijdrage en de vergoeding voor de kosten van de door het agentschap verrichte werkzaamheden of diensten met betrekking tot het toezicht op het gebruik van frequentieruimte bedraagt voor:

 • a. het ministerie van Defensie € 1.210.263;

 • b. het Korps Landelijke Politiediensten € 130.903;

 • c. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: € 43.146.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor de verlenging, wijziging tenaamstelling vergunning of overdracht van een vergunning, is een vergoeding verschuldigd van € 28 bij de categorieën en subcategorieën I.A.1, I.A.2, I.A.6, I.B, I.D, I.E en I.G, genoemd in bijlage I.

  Deze vergoeding is verschuldigd door de houder van de te verlengen of te wijzigen vergunning of, in het geval van overdracht van een vergunning, door de verkrijger van de vergunning.

 • 2 Voor de verlenging, wijziging of overdracht van een vergunning, is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage II, voor de categorieën en subcategorieën I.A.4, I.A.5, I.B.16, I.C, en I.F, genoemd in bijlage I.

  Deze vergoeding is verschuldigd door de houder van de te verlengen of te wijzigen vergunning of, in het geval van overdracht van een vergunning, door de verkrijger van de vergunning.

 • 3 In afwijking van het eerste lid en tweede lid is voor de wijziging van een vergunning die het wijzigen van een of meer individueel geplande frequenties inhoudt een vergoeding verschuldigd van € 590 bij de subcategorieën I.A.1, I.A.2, I.A.4, I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.14, I.B.15 en I.D.2 voor wat betreft baken voor helikopter.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is voor de wijziging van een vergunning die het wijzigen van een of meer algemeen geplande frequenties inhoudt een vergoeding verschuldigd van € 146 bij de subcategorieën: I.B.1; I.B.2; I.B.5; I.B.6; I.D.2 voor wat betreft radarsysteem landmobiel en I.E.2.

 • 5 In afwijking van het tweede lid, is voor wijziging van een vergunning in de subcategorie I.F.2, inhoudende het omzetten van een allotment in een assignment, een vergoeding verschuldigd van € 590 per opstelplaats.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de kosten van de door het agentschap te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte die niet vallen onder de artikelen 2 tot en met 5 is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

De vergoeding voor het afnemen van een bijzonder examen door de Minister als bedoeld in artikel 5 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008, wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage II.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de kosten van andere werkzaamheden of diensten die door het agentschap in het kader van de bij of krachtens de wet opgedragen wettelijke taak worden verricht en die niet genoemd worden in de artikelen 2 tot en met 6, kan een vergoeding worden vastgesteld op grond van de uurtarieven, indien vooraf is aangegeven dat voor de werkzaamheden of diensten een vergoeding in rekening zal worden gebracht.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De vergoeding voor de kosten van werkzaamheden of diensten ter uitvoering van de bij of krachtens de wet gestelde regels, behoeft door degene die deze vergoeding is verschuldigd niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 • 2 De vergoeding voor de kosten die verband houden met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde regels en de jaarlijkse bijdrage behoeft door degene die de vergoeding of de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan indien de vergoeding of jaarlijkse bijdrage wordt opgelegd binnen of na de laatste zes weken van het kalenderjaar waarover de vergoeding of jaarlijkse bijdrage verschuldigd is.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2010]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt bekendgemaakt door middel van ter inzagelegging ten kantore van het agentschap te Groningen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2010]

De Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2008 wordt ingetrokken, met dien verstande dat voor werkzaamheden of diensten die zijn verricht vóór het kalenderjaar 2009 het recht van toepassing blijft zoals dat ten tijde van verrichting van die werkzaamheden of diensten gold.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2009.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2008

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Bijlage I. , behorende bij artikel 2, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2010]

Over het kalenderjaar 2009 zijn de volgende bedragen verschuldigd:

I

(Sub)categorieën met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte

Verdeelsleutel voor de subcategorie

Vergoeding voor de uitvoering

Vergoeding voor het toezicht

Vergoeding voor de uitvoering en het toezicht

     

(I)

(II)

(III)

A.

Vaste verbindingen

       

1.

Zendende satellietgrondstations

Per vergunning

€ 590

   

Per radiozendapparaat met een bandbreedte:

   

– tot 2 MHz

 

€ 18

– 2 MHz - 18 MHz

 

€ 89

– vanaf 18 MHz

 

€ 445

2.

Satellite News Gathering (SNG)

Per vergunning

€ 590

   

Per radiozendapparaat

 

€ 371

3.

Standaard internationale frequentiecoördinatie satellietgrondstations

Per coördinatie ten behoeve van de verlening

€ 1.092

   

4.

Point-point straalverbindingen

Per vergunning

€ 590

1

 

5.

Point-multipoint straalverbindingen in de frequentieband WLL

Per vergunning

€ 7.152

   

Per internationale coördinatie/per opstelpunt

€ 146

 
   

Per vergunde MHz bandbreedte

   

3,5 GHz

 

€ 227

 
   

– 24,5 tot 26,5 GHz

 

€ 113

 

6.

Satellite Repeater System

per vergunning

   

€ 50

           

B.

Mobiele communicatie

       

1.

VHF/UHF-radiotelefonen voor (beperkt) landmobiel gebruik

Per vergunning met algemene planning

€ 146

   

Per vergunning met individuele planning

€ 590

 

Per vergunning

 

€ 53

Per vaste post

 

€ 271

2.

VHF/UHF-radiotelefonen met beperkt afstandsbereik voor landmobiel gebruik met een looptijd van minder dan één jaar (tijdelijk gesloten netten)

Per vergunning met algemene planning

€146

   

Per vergunning met individuele planning

€ 590

 

Per radiozendapparaat, per dag

 

€ 0,55

3.

VHF/UHF-radiotelefonen voor landmobiel gebruik met dynamische frequentietoewijzing (trunking)

Radiozendapparaten bestemd voor het verlenen van tele-informatiediensten (datamonitoring)

Per basisstation

€ 590

   

Per toegewezen frequentiekanaal als volgt :

   

-één frequentiekanaal toegepast op één opstelpunt

 

€ 665

-één frequentiekanaal toegepast op twee opstelpunten

 

€ 1.329

-één frequentiekanaal toegepast op drie of meer opstelpunten

 

€ 1.994

4.

Draadloze audioverbinding

Per vergunning

   

€ 53

Radio-alarmering

     

€ 53

Radiobeveiligingsinstallatie

     

€ 53

HF Radiotelefonen (27 MHz)

     

€ 53

Bijzonder gebruik maritieme frequenties

     

€ 28

5.

Marifoonwalstation

Per installatie

€ 146

€ 53

 

AIS-installatie voor maritiem gebruik vanaf land

6.

HF-oproepinrichting (OS-HF)

Per radiozendapparaat

€ 146

€ 191

 

Radio-afstandsbesturing

     

Telemetrie (TLA/ TLM/ TLMB)

     

7.

GSM-R

Per netwerk

€ 10.480

€ 18.992

 

8.

Portofoon/mobilofoon voor tijdelijk gebruik

Per vergunning

€ 146

€ 213

 

9.

Breedband volg- en opsporingssystemen

Per vergunning

€ 4.399

   

Per MHz

 

€ 2.434

10.

Recreatieve luchtvaartfrequenties

Per vergunning

   

€ 59

11.

Beperkte toegang luchtvaart- frequenties (hele VHF-band, ELT en SSR-transponder)

Per vergunning

   

€ 118

12.

Volledige toegang luchtvaartfrequenties

Per vergunning

   

€ 295

13.

Grondstation gedeeld gebruik communicatiefrequenties

Per frequentie per opstelpunt

   

€ 59

14

Grondstation gepland en gecoördineerd gebruik

Per frequentie per opstelpunt

€ 590

€ 318

 

15.

Grondstations luchtverkeersdienstverlening/ vitaal gebruik

Per frequentie per opstelpunt

€ 590

€ 1.430

 

16.

Openbare elektronische communicatie netwerken in de VHF/UHF-band

Per netwerk

€ 10.695

€ 37.214

 

Per MHz bandbreedte

 

€ 3.721

           

C.

(Openbare) elektronische mobiele communicatienetwerken

       

1.

SMF 3

Per netwerk

 

€ 10.770

 

2.

GSM, DCS-1800 (bandbreedte 2,4 MHz), DCS 1800 (bandbreedte 2,6 MHz), DCS-1800 (bandbreedte 4,4 MHz), IMT-2000 (bandbreedte 12,5 MHz), IMT-2000 (bandbreedte 17,3 MHz), 2010-2019,7 MHz/ 2,6 GHz

Per gepaarde MHz

Per ongepaarde MHz

 

€ 6.394

€ 3.197

3.

ERMES

Per netwerk

 

€ 20.014

 
           

D.

Radiodeterminatie

       

1.

Walradarstation

Per vergunning

   

€ 27

PLB

   

2.

Radarsysteem landmobiel

Per radiozendapparaat

€ 146

€ 153

 

Baken voor helikopter (helibeacon)

 

€ 590

€ 153

           

E.

Radiozendamateurs

       

1.

Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen van Nederland

Per vergunning

€ 28

   

2.

Aanvullende toestemming onbemand frequentiegebruik radiozendamateurs

Per toewijzing

€ 146

   

3.

Overig niet vrijgesteld gebruik amateurbanden

Per vergunning

   

€  52

           

F.

Omroep

       

1.

AM/FM

Per opstelplaats voor AM/DRM-frequenties en FM-frequenties lager dan 104,9 MHz

€ 590

   

Per opstelplaats voor FM-frequenties 104,9 MHz en hoger

€ 146

 

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen

 

€ 322

€ 533

2.

T-DAB/ DVB-T

Per opstelplaats

€ 590

   

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen

 

€ 383

€ 383

           

G.

Immuniteitsbeproevingen

       

1.

Immuniteitsbeproevingen

Per vergunning

€ 148

€ 264

 

1 Voor het toezicht op point-point-straalverbindingen gelden per bandbreedteen frequentieband de volgende bedragen:

 

Frequentieband

Bandbreedte

< 12 GHz

12 GHz – < 24,5 GHz

24,5 GHz – < 39,5 GHz

≥ 39, 5 GHz

< 10 MHz

€ 259

€ 130

€ 91

€ 52

10 MHz – < 25 MHz

€ 324

€ 155

€ 117

€ 58

25 MHz – < 50 MHz

€ 389

€ 181

€ 142

€ 65

50 MHz – < 150 MHz

€ 453

€ 207

€ 168

€ 71

≥ 150 MHz

n.v.t.

€ 233

€ 196

€ 78

II.

(Sub)categorieën met betrekking tot randapparaten en radioapparaten

Verdeelsleutel voor de subcategorie

Vergoeding voor de uitvoering (I)

A.

Examens, certificaten en aanwijzingen als examinerende instelling

   

1.

Examens ter verkrijging van een certificaat van bediening voor radiozendapparaten ten behoeve van de scheepvaart, met uitzondering van de examens die worden afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

Per examen/per module

 

– algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie MARCOM A;

 

€ 77

– beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie MARCOM B;

 

€ 77

– basiscertificaat marifonie;

 

€ 55

– module GMDSS-B.

 

€ 77

2.

Examens ter verkrijging van een registratie voor frequentieruimte voor het doen van onderzoekingen:

Per examen

 

– examen voor de categorie N;

 

€ 55

– examen voor de categorie F.

 

€ 55

3.

Erkenning als bedoeld in artikel 18 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

Per erkenning

€ 61

4.

Afgifte van een certificaat van bediening voor radiozendapparaten ten behoeve van de scheepvaart

Per certificaat

€ 26

Afgifte van een certificaat ter verkrijging van een vergunning van een buitenlandse administratie voor radiozendapparaten voor het doen van proeven

 

€ 26

5.

Aanwijzing van een examinerende instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

Per aanwijzing

€ 446

B.

Verklaringen en erkenningen

I

II

III

1.

Aanwijzen van een aangemelde instantie als bedoeld in artikel 17 van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007, aanwijzen van een aangemelde instantie als bedoeld in artikel 11 van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007, alsmede het toezicht op de naleving door eerdergenoemde instanties van de met betrekking tot de aanwijzing gestelde regels

Per aanwijzing

€ 1.375

€ 255

 

2.

Vergunning voor de aanleg van radiozendapparaten zonder gebruik van frequentieruimte

Per vergunning

   

€ 43

C.

RANDAPPARATEN

 

I

1.

Werkzaamheden die voor de overheid voortvloeien uit de toepassing van het bij of krachtens de Telecommunicatiewet terzake van randapparatuur bepaalde

Per op 1 november 2008 volgens het nummerregister telefoon en ISDN-diensten door de OPTA toegekend nummer

€ 0,020

Bijlage II. , behorende bij de artikelen 5, tweede lid, 6, 7, tweede lid, 8 en 9

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1. Tarieven personeel (in €):

  Salarisschaal BBRA 1984

  Vergoedingen per manuur *

  1 tot en met 5

  78

  6 tot en met 8

  82

  9 tot en met 11

  92

  12 tot en met 14

  109

  15 en hoger

  128

  * Bij onregelmatigheid of overwerk kunnen de tarieven voor functionarissen tot en met schaal 10 worden verhoogd met een toeslag van 30% voor onregelmatigheid en 50% voor overwerk.

 • 2. Vergoedingen dienstauto's, inclusief apparatuur:

  – preventief toezicht :

  € 37 per uur

  – correctief toezicht :

  € 49 per uur

  – preventief toezicht met peiler :

  € 77 per uur

Terug naar begin van de pagina