Regeling ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 30-09-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr. WJZ/84032 (8236), houdende vaststelling van de gevallen, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 (Regeling ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Monumentenwet 1988;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Advisering over aanvragen om een monumentenvergunning

[Vervallen per 01-10-2010]

De gevallen, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, zijn:

  • a. het afbreken van een beschermd monument of een deel daarvan voor zover van ingrijpende aard,

  • b. het ingrijpend wijzigen van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, voor zover de gevolgen voor de waarde van het beschermde monument vergelijkbaar zijn met de gevolgen van het geval, bedoeld in onderdeel a,

  • c. het reconstrueren van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, waarbij de staat van het monument wordt teruggebracht naar een eerdere staat of een veronderstelde eerdere staat van dat monument, en

  • d. het geven van een nieuwe bestemming aan een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina