Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 december 2008, nr. TRCJZ/2008/3516, houdende regels voor het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur (Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet voorkomende soorten in de aquacultuur (PbEU L 168);

Gelet op verordening (EG) nr. 506/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 tot wijziging van bijlage IV bij verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van de Europese Unie inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur (PbEU L 149);

Gelet op verordening (EG) nr. 535/2008 van de Commissie van 13 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet voorkomende soorten in de aquacultuur (PbEU L 156);

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. verordening (EG) nr. 708/2007: verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet voorkomende soorten in de aquacultuur (PbEU L 168).

Artikel 3

  • 2 Een aanvraag als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van verordening (EG) nr. 708/2007 kan worden ingediend bij de Directeur Visserij van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 4

De minister houdt een register als bedoeld in artikel 23 van verordening (EG) nr. 708/2007 bij.

Artikel 5

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina