Regeling declaratiebepalingen DBC GGZ

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 31-12-2008 t/m 31-12-2010

Regeling Declaratiebepalingen DBC GGZ

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die wordt geleverd door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg die bieden.

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

In het vervolg van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2.1 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

 • 2.2 DBC Diagnose behandeling combinatie: het geheel van prestaties van zorgaanbieders voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor een cliënt de zorgaanbieders consulteert.

 • 2.3 DBC-traject Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Wanneer het zorgtraject van een DBC langer dan 365 dagen duurt of een andere fase of status in de behandeling aanbreekt (bijvoorbeeld langdurige periodieke controle), wordt dit vervolgtraject getypeerd met een zogenoemde vervolg-DBC. Voor klinische DBC's geldt dat de bekostiging na 365 opnamedagen ten laste van de AWBZ komt. Derhalve is een DBC altijd gerelateerd aan een bepaalde periode binnen een zorgtraject, het zogenoemde DBC-traject. Binnen deze periode wordt de DBC-dataset opgebouwd die gebruikt wordt voor de typering van de DBC als declarabel product.

 • 2.4 DBC-dataset De dataset bevat de gegevens waarmee een DBC getypeerd kan worden. De onderdelen van de DBC-dataset zijn: startdatum, medisch inhoudelijke informatie (zorgtype, diagnoseclassificatie en productgroepcodes voor verblijf en behandeling) en einddatum. Aan een DBC-dataset is de hoeveelheid ingezette activiteiten en verrichtingen gekoppeld op basis waarvan door de validatiemodule de productgroep(code) wordt bepaald. Vanuit de productgroepcode wordt de bijbehorende prestatiecode afgeleid, waaraan een declaratiecode wordt toegevoegd.

 • 2.5 DBC-prestatiecode De twaalfcijferige code, die het afgesloten en gevalideerde DBC-traject beschrijft. De code bestaat uit het samenstelsel van de codes van het zorgtype, de diagnoseclassificatie en de productgroepen voor verblijf en behandeling.

 • 2.6 DBC Validatie Zorgaanbieders zijn ten behoeve van de registratie en declaratie van DBC's gehouden in hun software een validatie-module op te nemen. Deze dient als instrument om de betrouwbaarheid van DBC's te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren.

 • 2.7 Productstructuur en productgroepen verblijf en behandeling De productstructuur bestaat uit productgroepen voor verblijf (71) en productgroepen voor behandeling (145). Aan de productgroepen zijn bedragen en codes (3 posities)_gekoppeld.

 • 2.8 DBC-tarief Het DBC-tarief bestaat uit de combinatie van het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling en het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor verblijf volgens de productstructuur DBC GGZ. Indien geen sprake is van verblijf, bestaat het DBC-tarief uitsluitend uit het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling. Het tarief is gebaseerd op de volledige kostprijs van de verleende zorg inclusief kapitaalslasten.

 • 2.9 Declaratiecode De zescijferige code waaraan het bedrag van het DBC-tarief is gekoppeld.

 • 2.10 AGB-code Algemeen GegevensBeheer-Zorverleners is een database waarin gegevens van zorgverleners in Nederland zijn geregistreerd. Het bestand bevat ook gegevens die van belang zijn voor het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.

 • 2.11 Lekenomschrijving Een voor cliënten in niet medische terminologie verklarende omschrijving van het in rekening gebrachte DBC tarief, zoals vastgesteld door de Projectgroep DBC GGZ.

 • 2.12 Overige producten Dit zijn door zorgaanbieders geleverde zorgproducten die op zich zelf staan en geen onderdeel uitmaken van zorgverlening in het DBC-traject van een cliënt.

 • 2.13 A-segment, B-segment Indien er sprake is van prijsregulering voor bepaalde DBC tarieven dan worden deze tarieven aangeduid als vallend onder het A-segment. Indien er geen sprake is van prijsregulering voor bepaalde DBC tarieven dan worden deze DBC tarieven aangeduid als vallend onder het B-segment.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 01-01-2011]

Het doel van de regeling is regels te stellen die in acht moeten worden genomen bij het declareren van DBC tarieven en verrekenbedragen. Ook wordt geregeld welke gegevens de factuur inzake de geleverde zorg minimaal moet bevatten.

Artikel 4. Declaratiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 4.1 Algemene toelichting

  Voor de DBC-tarieven gelden prestatiebeschrijvingen met landelijke tarieven (A-segment) voorzien van een declaratiecode zoals vastgelegd in de Beleidsregel Productstructuur DBC GGZ. De zorgaanbieder declareert het DBC-tarief of voorzover van toepassing het met de zorgverzekeraar overeengekomen DBC-tarief. Voor een algemene toelichting op de DBC-registratie wordt verwezen naar de Regeling instructie DBC-registratie GGZ, die van toepassing was op het moment van openen van de DBC. Alleen afgesloten DBC’s die volgens deze regeling zijn getypeerd en zijn gevalideerd conform de Regeling DBC GGZ validatie kunnen worden gedeclareerd.

  De zorginstelling declareert het totale DBC-tarief, inclusief het honorarium voor de in de instelling werkzame vrijgevestigde psychiaters. Intramurale vrijgevestigde psychiaters declareren, bij wijze van onderlinge dienstverlening, de honorariumbedragen aan of via de zorginstelling.

 • 4.2.1 Moment van declaratie

  Declaratie van een DBC tarief vindt plaats wanneer de DBC is afgesloten en gevalideerd. In de Regeling instructie DBC-registratie GGZ worden de voorwaarden genoemd om een DBC af te sluiten.

 • 4.2.2 Te declareren DBC-tarief

  Het DBC-tarief kan in rekening worden gebracht voor alle afgesloten DBC’s en zijn gevalideerd door de zorgaanbieder door middel van de validatiemodule.

  Het DBC-tarief dat wordt gedeclareerd is het tarief dat van toepassing was op het moment van openen van de DBC.

 • 4.2.3 Aan wie wordt het DBC-tarief gedeclareerd?

  Het DBC-tarief wordt gedeclareerd bij de cliënt of bij de ziektekostenverzekeraar. Wanneer de cliënt gedurende het DBC-traject is veranderd van ziektekostenverzekeraar, dient het DBC-tarief te worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar bij wie de patiënt verzekerd was op de startdatum van de DBC.

 • 4.2.4 Onderlinge dienstverlening

  Indien sprake is van onderlinge dienstverlening mag er alleen door de zorgaanbieder waar de cliënt als eigen cliënt onder behandeling is een DBC in rekening worden gebracht. De dienstverlenende zorgaanbieder mag noch een DBC noch een overig of ondersteunend product behorend bij het DBC traject bij de cliënt of verzekeraar in rekening brengen.

 • 4.3 Parallelle DBC's

  Binnen de GGZ kunnen meerdere DBC's voor dezelfde cliënt voorkomen (maximaal 3). Voor de wijze waarop dient te worden omgegaan met parallelle DBC's, wordt verwezen naar de Regeling instructie DBC-registratie GGZ.

Artikel 5. Overige bedragen

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 5.1 Overige producten

  De overige producten hebben geen relatie met het DBC-traject van een cliënt. De integrale tarieven voor de overige producten kunnen daarom afzonderlijk gedeclareerd worden aan de cliënt, ziektekostenverzekeraar of aan de opdrachtgever.

 • 5.2 Verrekenpercentage/bedrag gebudgetteerde instellingen

  Voor de verrekening van opbrengstverschillen in het lopende jaar tussen budget en opbrengsten van de DBC-tarieven (A-segment) geldt een per zorgaanbieder (instelling) variërende procentuele opslag of aftrek (verrekenpercentage) op de DBC-tarieven. Per zorgaanbieder wordt onderscheid gemaakt in verrekenpercentages voor DBC-tarieven inclusief verblijf en exclusief verblijf. Zorgaanbieders die zowel klinische als ambulante zorg verlenen passen het verrekenpercentage uitsluitend toe op de klinische DBC-tarieven.

  Als verrekenpercentage wordt toegepast het percentage dat gold op de dag waarop de DBC werd geopend.

  Na afloop van het kalenderjaar vindt definitieve vaststelling plaats van het opbrengstverschil tussen budget op basis van de werkelijke productie en de gefactureerde DBC’s inclusief verrekenpercentage en het onderhanden werk. Het alsdan berekende verschil wordt verrekend volgens de Beleidsregel Opbrengstverrekening 2008 DBC’s GGZ.

  De gebudgetteerde aanbieder verstrekt aan de NZa een opgave van de DBC-opbrengsten (omzet) 2008. De NZa stelt hiervoor een model beschikbaar inclusief protocol.

Artikel 6. Gegevens op de factuur

[Vervallen per 01-01-2011]

Elke factuur dient naast de gebruikelijke informatie de volgende gegevens te bevatten:

 • 6.1 DBC-traject startdatum

  Bij initiële DBC's is dit de datum waarop het eerste patiëntgebonden contact plaatsvindt. Bij vervolg DBC's is dit de startdatum van het vervolg DBC-traject.

 • 6.2 DBC-traject einddatum

  De DBC wordt afgesloten zodra de laatste activiteit (direct of indirect cliëntgebonden) voor een cliënt is geleverd.

 • 6.3 Declaratiecode

  In het A-segment begint de 6 cijferige declaratiecode uit de NZa-tariefgroep met het getal 25 of 10 als sprake is van verzekerde zorg en met het getal 27 als sprake is van niet verzekerde zorg. In het B-segment begint de declaratiecode uit de NZa-tariefgroep met het getal 26 als sprake is van verzekerde zorg en met het getal 28 als sprake is van niet verzekerde zorg.

 • 6.4 Kostenbedrag

  Op de factuur wordt het DBC-tarief en het verrekenpercentage (bij papieren facturatie ook het bedrag) afzonderlijk vermeld. Het te betalen bedrag wordt rekenkundig afgerond op twee decimalen.

 • 6.5 AGB-code

  De AGB-code wordt weergegeven conform de AGB subberoepsgroep indeling (de AGB-code van het specialisme is hierbij leidend) en bestaat uit 4 posities.

 • 6.6 DBC-prestatiecode

  De specificatie van het geleverde zorgproduct. De DBC-prestatiecode wordt afgeleid van de gevalideerde DBC-dataset. Deze code bestaat uit 12 alfanumerieke posities, gevuld volgens de DBC-componenten: zorgtype, diagnoseclassificatie, productgroep voor verblijf en productgroep voor behandeling van de DBC-dataset (in deze volgorde).

  De diagnose-informatie op de factuur dient zich te beperken tot de 14 diagnose hoofdgroepen in uitsluitend de langdurende of intensieve behandelgroepen overeenkomstig de productstructuur. Voor de behandelgroepen: indirecte tijd, diagnostiek, crisisopvang en kortdurend is vermelding van diagnose-informatie op de factuur niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan dat uit de factuur blijkt of er ten aanzien van het zorgtype sprake is van een rechterlijke uitspraak.

 • 6.7 Lekenomschrijving

  Op de factuur van de zorgaanbieder aan de cliënt wordt aan het DBC-tarief de lekenomschrijving van de geleverde zorg toegevoegd.

  Het in dit artikel bepaalde is op grond van artikel 44 Wmg mede van toepassing ten aanzien van degene die voor een zorgaanbieder, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling, een administratie voert alsmede ten aanzien van degene die een administratie voert ten behoeve van of in verband met het aanbieden, overeenkomen, leveren, in rekening brengen, betalen of vergoeden aan derden van een prestatie of een tarief of het ontvangen van een betaling.

Artikel 7. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2011]

De regeling kan worden aangehaald als 'Regeling declaratiebepalingen DBC GGZ'.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en is van toepassing op de declaraties van (vervolg)DBC’s die op of na 1 januari 2009 worden geopend.

Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling GG/NR-100.066 beëindigd, met dien verstande dat de regeling 100.066 van toepassing blijft op DBC’s geopend in 2007 en 2008.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Terug naar begin van de pagina