Wet stimulering arbeidsparticipatie

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 29-09-2022.
Geldend van 01-04-2009 t/m heden

Wet van 29 december 2008 houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidie om zo de inschakeling in de arbeid te bevorderen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met re-integratie-instrumenten UWV

Hoofdstuk 2. Wijzigingen in verband met participatieplaatsen

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 29 december 2008

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

,

J. P. H. Donner

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

,

J. Klijnsma

Uitgegeven de dertigste december 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven