Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering 2009

[Regeling vervallen per 22-07-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2010.]
Geldend van 06-01-2010 t/m 28-02-2010

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2008, nr. DGUHB/08/35787, houdende toedeling van taken en doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan onder de directeur-generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering 2009)

§ 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 22-07-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 22-07-2010]

In deze regeling en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. directie: een van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, onderdelen a tot en met e;

 • b. directeur: een functionaris die leiding geeft aan een directie;

 • c. directeur-generaal: de directeur-generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering;

 • d. teamleider stafbureau: de functionaris die leiding geeft een het stafbureau, genoemd in artikel 2, onderdeel i.

§ 2. Organisatie

[Vervallen per 22-07-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 22-07-2010]

Onder de directeur generaal ressorteren:

 • a. het Agentschap SZW;

 • b. de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;

 • c. de directie AI Arbeidsomstandigheden;

 • d. de directie AI Major Hazard Control;

 • e. de directie AI Arbeidsmarktfraude;

 • f. een Concernstaf AI;

 • g. de afdeling Personeelsontwikkeling AI;

 • h. de afdeling Informatievoorziening AI;

 • i. een stafbureau.

§ 3. Verantwoordelijkheden

[Vervallen per 22-07-2010]

Artikel 3

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 1 Elk van de directeuren is verantwoordelijk voor:

  • a. het leiding geven aan de eigen directie;

  • b. het door tussenkomst van de directeur-generaal adviseren van de bewindspersonen ten aanzien van het werkterrein van de eigen directie en het attenderen van hen op politiek of maatschappelijke gevoelige aspecten;

  • c. het coördineren van de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de eigen directie met de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de andere onderdelen van het ministerie en van andere ministeries;

  • d. het zorgdragen voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, met uitzondering van de vaststelling van de formatie, voor periodieke evaluatie daarvan en voor de planning en bewaking van de productie van de eigen directie;

  • e. personeelsaangelegenheden van de onder elk van hen ressorterende functionarissen, met inbegrip van de uitvoering van het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid, voor zover dit niet is voorbehouden aan de secretaris-generaal dan wel de directeur-generaal;

  • f. het zorgdragen voor de administratieve en financiële afhandeling van de uitvoering van de eigen personeelsaangelegenheden voor zover deze niet is opgedragen aan anderen zoals de directie Bedrijfsvoering en de Stichting Pensioenfonds ABP;

  • g. het op orde hebben van de administratieve organisatie en informatiebeveiliging;

  • h. het formuleren en uitvoeren van jaarplannen voor de eigen directie binnen de door de secretaris-generaal en directeur-generaal vastgestelde uitgangspunten;

  • i. het rapporteren aan de directeur-generaal over de uitvoering van de jaarplannen betreffende de eigen directie;

  • j. het, na overeenstemming daarover met de directeur-generaal aanwijzen van een plaatsvervangend directeur;

  • k. het zorgdragen voor de vastlegging van de organisatie van de eigen directie en de daarbinnen geldende mandaten, volmachten en machtigingen in een Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit voor de eigen directie;

  • l. de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht voor zover deze betrekking hebben op de gedragingen van de onder hen ressorterende functionarissen;

  • m. het dynamisch archiefbeheer van zijn directie, te weten postbehandeling, registratie, voortgang- en afdoeningsbewaking, dossierbeheer, informatievoorziening, selectie, vernietiging en overdracht aan de directie Bedrijfsvoering, alsmede het opstellen, vaststellen en onderhouden van het ordeningsplan van de directie;

  • n. het materieel beheer overeenkomstig de Regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006 en de Regeling materieelbeheer museale voorwerpen.

 • 2 Het eerste lid, met uitzondering van onderdeel k, is van overeenkomstige toepassing op de hoofden van de Concernstaf AI, de afdeling Personeelsontwikkeling AI en de afdeling Informatievoorziening AI, alsmede de teamleider stafbureau.

Artikel 4

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 1 Het Agentschap SZW is belast met de uitvoering van door de minister vastgestelde subsidieregelingen op het terrein van het Europees Sociaal Fonds.

 • 2 Het Agentschap SZW kan ook belast worden met de uitvoering van overige door de minister vastgestelde regelingen op het terrein van werk en inkomen.

 • 3 Het Agentschap SZW kan, na instemming van de directeur-generaal andere dan in dit artikel bedoelde diensten verrichten.

 • 4 Het Agentschap SZW kan, na instemming van de directeur-generaal, regelingen uitvoeren voor opdrachtgevers buiten het ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 1 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is – onder gezag van de officier van justitie – verantwoordelijk voor de opsporing van strafbare feiten op de beleidsterreinen waarvoor de minister verantwoordelijkheid draagt en de strafbare feiten, welke worden geconstateerd in het kader van genoemde opsporing en welke daarmee verband houden.

 • 2 In het kader van de opsporing van deze strafbare feiten is de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst verantwoordelijk voor het verzamelen van criminele inlichtingen en een juiste verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van de geldende privacywetgeving.

 • 3 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is mede in verband met de opsporing, bedoeld in het eerste lid belast met het toetsen van voorgenomen wet- en regelgeving op handhaafbaarheid en fraudegevoeligheid, het verzamelen van beleidsrelevante informatie, het opstellen van rapportages (criminaliteitsbeelden, risicoanalyses en onderzoeksevaluaties) en het adviseren van beleidsdirecties en andere betrokkenen daarover.

 • 4 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technisch beheer, de exploitatie en de beveiliging van de ICTinfrastructuur, voor zover dit betrekking heeft op digitaal bewijsmateriaal dat door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is opgeslagen en zich bevindt op de door de directie Bedrijfsvoering specifiek daartoe aangewezen computerapparatuur binnen het netwerkdomein van het ministerie.

 • 5 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is verantwoordelijk voor de beleidsvorming, de instrumentenontwikkeling en de controle op de naleving van het beveiligingsbeleid (ICT, gebouwen en personen) welke specifiek is voor een bijzondere opsporingsdienst.

 • 6 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is verantwoordelijk voor de inrichting, het onderhoud en het beheer van de archieven met opsporingsinformatie van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

 • 7 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van diverse financiële processen welke specifiek zijn voor een bijzondere opsporingsdienst.

 • 8 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het SZW-informatieknooppunt. Het SZW-informatieknooppunt verzamelt informatie, analyseert deze informatie en verstrekt deze vervolgens aan deelnemende partijden. De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst borgt een uitvoeringspraktijd van het SZW-informatieknooppunt, waarbij geheel onafhankelijk van het opsporingsproces van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst wordt geopereerd.

Artikel 6

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 1 De directie AI Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door werkgevers en werknemers door middel van controles, het opsporen van strafbare feiten, het hanteren van juridische instrumenten als eis tot naleving, stillegging van het werk, de verlening van vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen en bestuursdwang, op het gebied van arbeidsomstandigheden met inbegrip van stralingsbescherming, gewasbeschermingsmiddelen en biociden, gevaarlijke werktuigen en stoffen, arbeidstijden en milieubeheer.

 • 2 De directie AI Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor de totstandkoming van landelijke strategieën met betrekking tot het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

 • 3 De directie AI Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor het behandelen van klachten betreffende het niet naleven van wetgeving die ligt op zijn terrein.

Artikel 7

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 2 De directie AI Major Hazard Control is verantwoordelijk voor de totstandkoming van landelijke strategieën met betrekking tot de uitoefening van het toezicht, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De directie AI Major Hazard Control is verantwoordelijk voor het behandelen van klachten betreffende het niet naleven van wetgeving die ligt op het werkterrein van de directie AI Major Hazard Control.

 • 4 De directie AI Major Hazard Control is verantwoordelijk voor het onderhouden van de samenwerkingsverbanden met de instanties die mede betrokken zijn bij de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.

Artikel 8

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 2 De directie AI Arbeidsmarktfraude is verantwoordelijk voor de totstandkoming van landelijke strategieën en projecten met betrekking tot de aanpak van arbeidsmarktfraude.

 • 3 De directie AI Arbeidsmarktfraude is verantwoordelijk voor de participatie in multidisciplinaire- en interventieteams.

 • 4 De directie AI Arbeidsmarktfraude is verantwoordelijk voor het behandelen van klachten betreffende het niet naleven van wetgeving die ligt op het werkterrein van de directie AI Arbeidsmarktfraude.

 • 5 De directie AI Arbeidsmarktfraude is verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, onderdelen c tot en met i, met betrekking tot financiële-, materiële- en huisvestingszaken, alsmede het organiseren van het daaraan verbonden beheer.

 • 6 De directie AI Arbeidsmarktfraude is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het verbindingsbureau detacheringsarbeid, genoemd in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG.

Artikel 9

[Vervallen per 22-07-2010]

De Concernstaf AI is verantwoordelijk voor de advisering van de directeur-generaal in zijn functie als algemeen directeur van de Arbeidsinspectie omtrent strategische vraagstukken met betrekking tot de missie, positionering, taken, handhaving, presentatie en het functioneren van de Arbeidsinspectie.

Artikel 10

[Vervallen per 22-07-2010]

De afdeling Personeelsontwikkeling AI is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van voorstellen met betrekking tot het te voeren personeelsontwikkelingsbeleid van de Arbeidsinspectie en het organiseren van voor de Arbeidsinspectie specifieke opleidingen.

Artikel 11

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 1 De afdeling Informatievoorziening AI is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van voorstellen met betrekking tot het informatiebeleid van de Arbeidsinspectie.

 • 2 De afdeling Informatievoorziening AI is verantwoordelijk voor het implementeren van nieuwe informatiesystemen en het beheer van de binnen de Arbeidsinspectie gangbare informatiesystemen, voor zover dit niet de verantwoordelijkheid is van de directie Bedrijfsvoering van het ministerie.

Artikel 12

[Vervallen per 22-07-2010]

Het stafbureau is verantwoordelijk voor het beheersmatig en beleidsinhoudelijk adviseren van directeur-generaal bij de aansturing van de onder hem ressorterende directies.

§ 4. Bevoegdheden

[Vervallen per 22-07-2010]

Artikel 13

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 1 Elk van de directeuren, alsmede elk van de hoofden van de Concernstaf AI, de afdeling Personeelsontwikkeling AI en de afdeling Informatievoorziening AI en de teamleider stafbureau, is bevoegd om namens een bewindspersoon besluiten te nemen, overeenkomsten aan te gaan en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover zij verband houden met de taken en verantwoordelijkheden van zijn directie, tenzij deze zijn voorbehouden aan een bewindspersoon, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal of de directeur-generaal.

 • 2 Aan elke directeur, alsmede elk van de hoofden van de Concernstaf AI, de afdeling Personeelsontwikkeling AI en de afdeling Informatievoorziening AI en de teamleider stafbureau, wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op:

 • 3 De in het eerste lid genoemde bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen en vaststellen van subsidies en rijksvergoedingen, het aangaan van verbetertrajecten en het korten op bevoorschotting, voor zover het de uitvoering betreft van regelingen op zijn werkterrein.

 • 4 De in het eerste lid genoemde bevoegdheid omvat voorts de bevoegdheid tot het nemen van dwangsombesluiten die verband houden met het niet tijdig afdoen van een besluit, voor zover dit betrekking heeft op hun eigen verantwoordelijkheden.

 • 5 De in het eerste lid genoemde bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan is beperkt tot overeenkomsten met een waarde per overeenkomst onder de laagste drempel voor aanbesteding conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen, met dien verstande dat de volgende overeenkomsten mogen worden aangegaan tot een waarde van € 500.000,– per overeenkomst:

  • a. overeenkomsten welke gebaseerd zijn op een raamovereenkomst;

  • b. overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie;

  • c. overeenkomsten voor het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management worden verricht;

  • d. arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht;

  • e. overeenkomsten met betrekking tot raden en commissies;

  • f. overeenkomsten met betrekking tot onderzoek;

  • g. overeenkomsten met betrekking tot incidentele beleidsinformatie, met uitzondering van overeenkomsten met het Centraal bureau voor de statistiek.

 • 6 Van de in het eerste lid genoemde bevoegdheid is uitgezonderd het aangaan en ondertekenen van convenanten of samenwerkingsovereenkomsten die worden gesloten met een partij buiten het ministerie.

Artikel 14

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 1 De directeur van het Agentschap SZW is bevoegd om besluiten te nemen over en stukken vast te stellen en te ondertekenen met betrekking tot het uitvoeren van bekostigingsactiviteiten die verband houden met de toekenning en de verrekening van subsidies, voorschotten en budgetten aan uitvoerende instellingen in het kader van subsidieregelingen waarvan de uitvoering aan het Agentschap SZW is opgedragen.

 • 2 De directeur van het Agentschap SZW is bevoegd tot het afsluiten van:

  • a. overeenkomsten met betrekking tot meerjarige, structurele beleidsinformatievoorziening, na afstemming met de directeur Financieel-Economische Zaken;

  • b. overeenkomsten met betrekking tot systeemontwikkeling, licenties, functioneel beheer en onderhoud van applicaties van voorlichtings- en documentatiesystemen;

  • c. overeenkomsten met betrekking tot de productie en distributie van voorlichtingsmateriaal voor zover het betreft de voorlichting over de door het Agentschap SZW uit te voeren subsidieprogramma’s aan doelgroepen en publiek, na afstemming met de directeur Communicatie;

  • d. overeenkomsten met betrekking tot systeemontwikkeling, licenties, functioneel beheer en onderhoud van applicaties van geautomatiseerde informatie- en salarissystemen, systeemontwikkeling en licenties, mits er gebleven wordt binnen de door de secretaris-generaal en directeur-generaal te stellen kaders;

  • e. overeenkomsten met betrekking tot de technische infrastructuur, de hardware, de kantoorautomatiseringssoftware, de datacommunicatievoorzieningen, de huisvesting, facilitaire voorzieningen en het technisch beheer van geautomatiseerde systemen voor zover geen gebruik wordt gemaakt van de departementale infrastructuur en er geen sprake is van huisvesting in een gebouw waar tevens andere organisatieonderdelen van het ministerie, die niet ressorteren onder de inspecteur-generaal, zijn gehuisvest.

 • 3 In afwijking van artikel 13, vierde lid, geldt voor de directeur van het Agentschap SZW dat deze bevoegd is om overeenkomsten aan te gaan tot een waarde van ten hoogste € 500.000 per overeenkomst.

Artikel 15

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 1 De directeuren kunnen hun vertegenwoordigingsbevoegdheden in een door hen te bepalen omvang doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen, met dien verstande dat bevoegdheden met betrekking tot personeelsaangelegenheden slechts kunnen worden doorverleend aan rechtstreeks onder hen ressorterende functionarissen en slechts voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kunnen directeuren bevoegdheden met betrekking tot personeelsaangelegenheden doorverlenen aan functionarissen die rechtstreeks ressorteren onder rechtstreeks onder hen ressorterende functionarissen, voor zover dit noodzakelijk is vanwege de organisatiestructuur van de directie en voor zover de directeur-generaal daarmee schriftelijk instemt. Voorzover de doorverlening van bevoegdheden de beoordeling van medewerkers betreft, geldt dat de vaststelling van een beoordeling van een medewerker altijd dient te geschieden door de functionaris die leiding geeft aan de functionaris die de beoordeling heeft opgemaakt.

 • 3 Onverminderd het eerste lid kunnen directeuren, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur-generaal, hun vertegenwoordigingsbevoegdheden doorverlenen aan functionarissen van een ander organisatieonderdeel, mits de betreffende functionaris daarmee schriftelijk instemt.

 • 4 De (door)verlening van (onder-)mandaat, volmacht en machtiging kan uitsluitend bij een schriftelijk besluit geschieden.

Artikel 16

[Vervallen per 22-07-2010]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering

,

J.A. van den Bos

Terug naar begin van de pagina