Mediaregeling 2008

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr. WJZ/84447 (8240), houdende uitvoeringsregels van de Mediawet 2008 (Mediaregeling 2008)

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Publieke mediadiensten

Afdeling 2.1. Landelijke publieke mediadienst

Artikel 2. Indiening concessiebeleidsplan

De NPO dient het concessiebeleidsplan in vóór 1 november van het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan een nieuwe erkenningperiode.

Artikel 3. Indiening aanvraag erkenning

 • 1 Omroeporganisaties dienen de aanvraag voor een erkenning of voorlopige erkenning, bedoeld in artikel 2.30 van de wet, vóór 1 februari van het kalenderjaar dat voorafgaat aan een nieuwe erkenningperiode in bij het Commissariaat.

 • 3 De minister besluit op de aanvragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, vóór 1 augustus van het kalenderjaar dat voorafgaat aan een nieuwe erkenningperiode.

Artikel 3a. Inrichting aanvraag erkenning

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, bevat voor zover beschikbaar de opgave van het door het Commissariaat vastgestelde aantal leden van de omroepvereniging.

 • 2 Een aanvraag gaat vergezeld van vier kopieën.

Artikel 4. Inrichting aanvraag erkenning

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, bevat:

  • a. voor zover beschikbaar de opgave van het door het Commissariaat vastgestelde aantal leden van de omroepverenigingen, bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de wet;

  • b. een beschrijving van de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, eerste lid, van de wet, van de omroeporganisatie, waarbij, indien van toepassing, specifiek wordt aangegeven op welke punten deze afwijkt van de gedragscode, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van de wet;

  • c. een beschrijving van de inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen en van de financiële en administratieve organisatie van de omroeporganisatie;

  • d. een overzicht van de financiën van de omroeporganisatie, wat voor de aanvraag voor een erkenning van een omroeporganisatie, niet zijnde een samenwerkingsomroep, in elk geval inhoudt: de jaarrekening over het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de indiening van de aanvraag van die omroeporganisatie of van de omroepverenigingen waaruit die organisatie gevormd is; en

  • e. in geval van een samenwerkingsomroep:

   • 1°. de statuten en reglementen van de omroepverenigingen die de samenwerkingsomroep vormen;

   • 2°. een beschrijving van de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, eerste lid, van de wet, van de omroepverenigingen die de samenwerkingsomroep vormen, gelet op artikel 2.142a, derde lid;

   • 3°. een beschrijving van de inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen en van administratieve organisatie van de omroepverenigingen die de samenwerkingsomroep vormen;

   • 4°. een overzicht van de financiën van de omroepverenigingen die de samenwerkingsomroep vormen, en in elk geval de jaarrekening over het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de indiening van de aanvraag van die omroepverenigingen; en

   • 5°. notariële akten en overeenkomsten, anders dan bedoeld onder 1° tot en met 4°, die betrekking hebben op de samenwerking binnen de samenwerkingsomroep.

 • 2 In geval van een aanvraag voor een voorlopige erkenning bevat de aanvraag de notariële akten en overeenkomsten die betrekking hebben op de samenwerking met de NTR of de omroeporganisatie waaraan de aanvrager de verzorging van haar media-aanbod heeft opgedragen.

 • 3 Een aanvraag gaat vergezeld van vier kopieën.

Afdeling 2.2. Regionale en lokale publieke mediadiensten

§ 2.2.1. Aanwijzing

Artikel 5. Indiening aanvraag aanwijzing

De aanvraag voor een aanwijzing, bedoeld in artikel 2.65 van de wet, gaat vergezeld van:

 • a. een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten;

 • b. een overzicht van de belangrijkste in de gemeente respectievelijk provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen van waaruit leden worden benoemd in het in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c, van de wet bedoelde orgaan;

 • c. een overzicht van de leden van het orgaan, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c, van de wet; en

 • d. een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid.

Artikel 6. Advisering door provinciale staten en gemeenteraad

 • 1 Het Commissariaat legt een aanvraag voor een aanwijzing van een regionale publieke media-instelling respectievelijk een lokale publieke media-instelling binnen vier weken na ontvangst daarvan ter advisering voor aan de desbetreffende provinciale staten respectievelijk gemeenteraad.

 • 2 Provinciale staten brengen respectievelijk de gemeenteraad brengt binnen achttien weken na ontvangst van de aanvraag advies uit aan het Commissariaat.

 • 3 Het Commissariaat beslist binnen vier weken na ontvangst van het advies, bedoeld in het tweede lid, op de aanvraag en bepaalt daarbij de ingangsdatum van de aanwijzing.

Artikel 7. Indiening aanvraag aanwijzing aansluitende periode

Als een aangewezen regionale of lokale publieke media-instelling voor een aansluitende periode van vijf jaar aangewezen wil worden, dient zij uiterlijk zes maanden voor het einde van de lopende aanwijzingsperiode de aanvraag voor een nieuwe aanwijzing in.

Artikel 8. Afwijken van adviseringsprocedure

Het Commissariaat kan in bijzondere gevallen afwijken van artikel 6.

§ 2.2.1a. Bekostiging regionale publieke mediadiensten

Artikel 9a. Aanvraag bekostiging

 • 1 Een regionale publieke media-instelling dient jaarlijks vóór 15 september een aanvraag in bij het Commissariaat voor een bijdrage als bedoeld in artikel 2.170, tweede lid, van de wet.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een begroting en een activiteitenplan.

 • 3 Het activiteitenplan bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

Artikel 9b. Begroting

 • 1 Een regionale publieke media-instelling volgt voor het opstellen van de begroting het model dat als bijlage II bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 De begroting bevat in elk geval:

  • a. een beschrijving van de wijze waarop door de regionale publieke media-instelling invulling wordt gegeven aan het voorgenomen media-aanbod met in achtneming van het bepaalde bij of krachtens de wet;

  • b. een raming van de financiële middelen die voor het volgend kalenderjaar nodig zijn om het voorgenomen media-aanbod te verwezenlijken en een raming voor de daarop volgende vier jaar;

  • c. een toelichting op de onderscheiden onderdelen en begrotingsposten;

  • d. een beschrijving van de samenwerking met landelijke en lokale publieke media-instellingen en anderen; en

  • e. een toelichting op voorgenomen investeringen, leningen of onttrekkingen van reserves.

§ 2.2.1b. Concessiebeleidsplan RPO

Artikel 9c. Concessiebeleidsplan RPO

De RPO dient het concessiebeleidsplan RPO in vóór 1 april van het laatste jaar waarop het lopende concessiebeleidsplan RPO betrekking heeft.

§ 2.2.2. Reclame- en telewinkelboodschappen

Artikel 10. Boekhouding

 • 1 Lokale en regionale publieke media-instellingen die reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod opnemen, voeren een behoorlijke boekhouding.

 • 2 De boekhouding bevat ten minste gegevens over de kosten en opbrengsten, verdeeld naar:

  • a. de kosten en opbrengsten van de exploitatie van reclame- en telewinkelboodschappen;

  • b. de kosten en opbrengsten van ander media-aanbod; en

  • c. de kosten en opbrengsten van alle andere activiteiten.

Artikel 11. Jaarrekening

 • 1 Lokale media-instellingen die reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod opnemen, zenden jaarlijks vóór 1 juni de jaarrekening aan het Commissariaat.

 • 2 De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring van een accountant-administratieconsulent of een registeraccountant omtrent de getrouwheid ervan.

 • 3 Het Commissariaat kan voor bepaalde categorieën lokale media-instellingen vrijstelling verlenen van het tweede lid.

Afdeling 2.3. Nadere voorschriften publieke mediadiensten

Artikel 11a. Experimentele nevenactiviteiten

 • 1 De NPO en de publieke media-instellingen melden een experimentele nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, vierde lid, van de wet voorafgaand aan de start daarvan bij het Commissariaat.

 • 2 De melding geschiedt op een door het Commissariaat vast te stellen wijze.

 • 3 De melding bevat in elk geval:

  • a. een precieze beschrijving van de nevenactiviteit;

  • b. de doelstellingen van de nevenactiviteit;

  • c. een onderbouwing van de wijze waarop de nevenactiviteit verband houdt met of ten dienste staat van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het media-aanbod van de publieke media-instelling;

  • d. de wijze waarop de nevenactiviteit wordt gefinancierd, met een onderbouwing van de marktconformiteit en kostendekkendheid;

  • e. de naam, vestigingsplaats, contactgegevens, alsmede de aard en omvang van de (bedrijfs)activiteiten van de mediabedrijven en culturele instellingen met wie in het kader van de nevenactiviteit wordt samengewerkt;

  • f. een onderbouwing van de keuze voor de mediabedrijven en culturele instellingen met wie in het kader van de nevenactiviteit wordt samengewerkt en de wijze waarop die keuze wordt herbeoordeeld; en

  • g. een beschrijving van de wijze waarop de nevenactiviteit wordt geëvalueerd.

Artikel 11b. Looptijd experimentele nevenactiviteiten

 • 1 Een experimentele nevenactiviteit is in duur beperkt tot een looptijd van ten hoogste een jaar.

 • 2 Eenmalige verlenging met ten hoogste een jaar is mogelijk, mits de nevenactiviteit zonder substantiële wijzigingen wordt voortgezet en de verlenging voor afloop van de oorspronkelijke looptijd wordt gemeld bij het Commissariaat. Artikel 11a, eerste en tweede lid, is van toepassing.

 • 3 Een nevenactiviteit die naar zijn aard nagenoeg identiek is aan een eerder bij wijze van experiment uitgevoerde nevenactiviteit kan niet opnieuw als experimentele nevenactiviteit verricht worden binnen een jaar na afloop van de eerder uitgevoerde nevenactiviteit.

Artikel 11c. Omvang experimentele nevenactiviteiten

Een experimentele nevenactiviteit is zodanig in omvang beperkt dat de totale inbreng van de NPO of een publieke media-instelling in de experimentele nevenactiviteit niet meer bedraagt dan 150.000 euro.

Artikel 11d. Voortzetting experimentele nevenactiviteiten gedurende aanvraag toestemming

Als binnen de maximale looptijd van een experimentele nevenactiviteit voor die nevenactiviteit een aanvraag voor toestemming als bedoeld in artikel 2.132, eerste lid, van de wet bij het Commissariaat is ingediend, kan de desbetreffende nevenactiviteit worden voortgezet totdat het Commissariaat op de aanvraag heeft beslist.

Artikel 11e. Verantwoording experimentele nevenactiviteiten

 • 1 In de begroting, bedoeld in artikel 2.147 van de wet, wordt een beschrijving gegeven van:

  • a. de experimentele nevenactiviteiten die door de NPO en de landelijke publieke media-instellingen worden verricht; en

  • b. de voorgenomen experimentele nevenactiviteiten in het komende kalenderjaar.

 • 2 De NPO vermeldt in het verslag, bedoeld in artikel 2.58 van de wet, de uitgevoerde experimentele nevenactiviteiten in het afgelopen kalenderjaar.

 • 3 Regionale en lokale publieke media-instellingen geven in hun jaarlijkse begroting een beschrijving van:

  • a. de experimentele nevenactiviteiten die door de desbetreffende regionale of lokale media-instelling worden verricht; en

  • b. de voorgenomen experimentele nevenactiviteiten in het komende kalenderjaar.

 • 4 Regionale en lokale publieke media-instellingen vermelden in hun jaarverslagen de uitgevoerde experimentele nevenactiviteiten in het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 12. Voorschotten landelijke publieke media-instellingen

 • 1 De landelijke publieke media-instellingen ontvangen voorschotten in twaalf maandelijkse termijnen. De raad van bestuur kan hiervan afwijken.

 • 2 De raad van bestuur bepaalt de hoogte van de voorschotten mede op basis van de begroting, bedoeld in artikel 2.147 van de wet, en zonodig een liquiditeitsprognose van de desbetreffende instelling.

 • 3 Indien de raad van bestuur hierom verzoekt, zenden de landelijke publieke media-instellingen voor 1 november van het jaar, voorafgaande aan het begrotingsjaar een liquiditeitsprognose ter kennisneming aan de raad van bestuur.

 • 4 Het totaal aan voorschotten in enig jaar is niet hoger dan het voor dat jaar vastgestelde totale budget.

Artikel 12a. Voorschotten regionale publieke media-instellingen

 • 1 De regionale publieke media-instellingen ontvangen voorschotten in twaalf maandelijkse termijnen. Het Commissariaat kan hiervan afwijken.

 • 2 Het Commissariaat bepaalt de hoogte van de voorschotten mede op basis van de begroting en zo nodig een liquiditeitsprognose van de desbetreffende instelling.

 • 3 De regionale publieke media-instellingen zenden voor 1 november van het jaar, voorafgaande aan het begrotingsjaar een liquiditeitsprognose ter kennisneming aan het Commissariaat.

 • 4 Het totaal aan voorschotten in enig jaar is niet hoger dan het voor dat jaar vastgestelde totale budget van de desbetreffende regionale publieke media-instelling.

Artikel 14. Tijdstip uitbrengen rapport evaluatiecommissie

De evaluatiecommissie, bedoeld in artikel 2.185 van de wet, brengt vóór 1 augustus van het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan een nieuwe erkenningperiode rapport uit als bedoeld in artikel 2.187, tweede lid, van de wet.

Hoofdstuk 3. Commerciële mediadiensten

§ 3.1. Aanvraag toestemming

Artikel 15. Aanvraag toestemming

De aanvraag voor toestemming, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de wet, gaat vergezeld van:

 • a. een exemplaar van de statuten van de aanvrager;

 • b. een opgave van de feitelijke vestigingsplaats als deze afwijkt van de statutaire zetel;

 • c. een aanduiding of de aanvraag voor toestemming betrekking heeft op televisieomroep of op radio-omroep; en

 • d. een overzicht van de organisatorische en juridische structuur van de aanvrager en een overzicht van zijn bestuurders en aandeelhouders.

Artikel 16. Indiening aanvraag aansluitende periode

Een commerciële media-instelling die een toestemming, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de wet, heeft verkregen, dient de aanvraag voor een toestemming voor een aansluitende periode uiterlijk vijf maanden voor het einde van de lopende toestemmingsperiode in.

§ 3.2. Toezichtskosten

Artikel 17

Een commerciële media-instelling is voor elke verkregen toestemming, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de wet, en voor elke van haar mediadiensten op aanvraag, bedoeld in artikel 3.29a van de wet, jaarlijks aan het Commissariaat toezichtskosten verschuldigd berekend volgens de bij deze regeling gevoegde bijlage.

Hoofdstuk 4. Overheid; omroepdistributie

Artikel 18. Aanvraag aanwijzing

 • 2 Het Commissariaat beslist uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 18a. Aanwijzing van te verspreiden diensten

 • 1 Als diensten als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, derde volzin, van de wet worden aangewezen:

  • a. ondertiteling van televisieprogramma’s voor personen met een auditieve beperking; en

  • b. gesproken ondertiteling bij televisieprogramma’s voor personen met een visuele beperking.

 • 2 Als in het kader van het programma-aanbod van een televisieprogrammakanaal signalen ten behoeve van de diensten, bedoeld in het eerste lid, worden aangeboden, geeft een pakketaanbieder als bedoeld in artikel 6.9a die signalen zodanig door dat deze diensten toegankelijk zijn voor de abonnees, bedoeld in artikel 6.9a.

 • 3 Het toegankelijk maken van de diensten, bedoeld in het tweede lid, vindt plaats door middel van:

  • a. een set-top-box, een insteekmodule of rechtstreekse ontvangst op een televisietoestel, of

  • b. een applicatie op een andere technische voorziening waaronder een computer of een mobiele telefoon.

 • 4 In dit artikel wordt verstaan onder een set-top-box of insteekmodule een ontvanger voor gecodeerde digitale televisie die toegang geeft tot lineaire en non-lineaire televisie.

Hoofdstuk 5. Stimuleringsfonds voor de pers

§ 5.1. Inkomsten uit reclame- en telewinkelboodschappen

Artikel 19. Percentage inkomsten voor Stimuleringsfonds

Het percentage, bedoeld in artikel 8.8, eerste lid, onderdeel a, van de wet, bedraagt nul. In afwijking van de eerste volzin wordt in het jaar 2009 ten hoogste vier procent van de inkomsten uit reclame- en telewinkelboodschappen van de landelijke publieke mediadienst in 2008 uitgekeerd ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de pers.

§ 5.2. Subsidieverstrekking

Artikel 20. Aanvraagvereisten

 • 1 Een aanvraag voor subsidie op grond van artikel 8.11, 8.12, 8.14 respectievelijk 8.13 van de wet, wordt ingediend door de uitgever van een persorgaan respectievelijk de uitgevers van de betrokken persorganen gezamenlijk en bevat in ieder geval:

  • a. gegevens over de financiële positie van het persorgaan respectievelijk de persorganen;

  • b. een omschrijving van de juridische structuur van de bij de aanvraag betrokken persorganen;

  • c. als een betrokken uitgever deel uit maakt van een groep, een omschrijving van de structuur van de groep en een omschrijving van de juridische en economische verhoudingen tussen de uitgever en de andere vennootschappen van de groep;

  • d. gegevens over oplage en verspreiding; en

  • e. een activiteitenplan als bedoeld in artikel 8.11, tweede lid, 8.12, tweede lid, dan wel 8.13, tweede lid, van de wet en voor wat betreft een aanvraag voor subsidie op grond van artikel 8.14 van de wet, een voorstel voor opzet en uitvoering van het beoogde organisatieonderzoek.

 • 2 Een aanvraag voor subsidie op grond van artikel 8.15 van de wet wordt ingediend door de voor het onderzoek verantwoordelijke natuurlijke persoon of personen, of de voor het onderzoek verantwoordelijke rechtspersoon of rechtspersonen en bevat in ieder geval:

  • a. als bij de aanvraag een of meerdere persorganen zijn betrokken, de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met d; en

  • b. een voorstel voor opzet en uitvoering van het beoogde onderzoek en een voorstel voor de wijze van bekendmaking van de resultaten.

Artikel 21. Behandeling aanvraag

 • 1 Het Stimuleringsfonds bevestigt de ontvangst van een aanvraag.

 • 2 Als bij de aanvraag gegevens als bedoeld in artikel 20 niet kunnen worden ingediend, blijkt uit de aanvraag waarom.

Artikel 22. Subsidieverlening

 • 1 Het Stimuleringsfonds beslist binnen dertien weken na ontvangst op een aanvraag.

 • 2 Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld, tenzij het Stimuleringsfonds een andere wijze van vaststellen heeft vastgesteld. Als het voor een jaar beschikbare bedrag voor subsidies volledig is verleend, worden volgende aanvragen afgewezen.

 • 3 Een besluit tot vaststelling van een andere wijze van behandeling wordt door het Stimuleringsfonds in de Staatscourant en op zijn website bekend gemaakt.

Artikel 23. Subsidieverplichtingen

Het Stimuleringsfonds kan aan de subsidie verplichtingen verbinden met betrekking tot:

 • a. de besteding van de subsidie overeenkomstig de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen;

 • b. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de gesubsidieerde activiteiten worden uitgevoerd;

 • c. verslaglegging over de activiteiten en de financiële verantwoording daarvan; en

 • d. wijzigingen in de financiële structuur van de aanvrager.

Artikel 24. Voorschotten

Het Stimuleringsfonds kan voorschotten verstrekken tot ten hoogste vijftig procent van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 25. Intrekken subsidieverlening

Het Stimuleringsfonds kan een subsidieverlening intrekken en verstrekte voorschotten terugvorderen als binnen een jaar na de subsidieverlening een surseance van betaling of een faillissement van de aanvrager is uitgesproken.

Artikel 25a. Indiening begroting

Het Stimuleringsfonds dient jaarlijks vóór 15 september een begroting in.

Hoofdstuk 6. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 25b. Aanvraag om bekostiging door regionale omroepen voor 2014

Voor de toepassing van de aanvraagprocedure, bedoeld in artikel 2.170, eerste lid, van de wet, worden voor het jaar 2014 als voorschriften als bedoeld in artikel 2.170, vijfde lid, onderdelen b en c, van de wet aangemerkt de desbetreffende provinciale voorschriften.

Artikel 26

In afwijking van artikel 9c dient de RPO het concessiebeleidsplan RPO in 2017 in vóór 1 juli.

Artikel 26a. Bijstelling percentage reclame- en telewinkelboodschappen 2024

Het percentage, genoemd in artikel 29c, eerste lid, onder c, van het Mediabesluit 2008, wordt bijgesteld naar acht procent.

Artikel 27. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage behorende bij artikel 17 bijdrage toezichtskosten commerciële mediadiensten

Artikel 1. Televisieomroepdiensten

Een commerciële media-instelling is per toestemming voor het verzorgen van een televisieomroepdienst jaarlijks aan het Commissariaat een bijdrage in de toezichtskosten verschuldigd volgens de onderstaande tabellen in euro’s:

Tabel 1. Toezichtskosten televisieomroepdiensten die zich uitsluitend of in overwegende mate op het binnenland richten

Tariefgroep

 

A

B

C

D

E

F

Aantal huishoudens*

 

<25.000

25.000–50.000

50.000–100.000

100.000–500.000

>500.000

 

Marktaandeel**

 

<0,3%

<0,3%

<0,3%

<0,3%

<0,3%

>=0,3%

Uitzenduren***

<12 uur

400

800

1600

3200

6400

12.800

 

>=12 uur

800

1600

3200

6400

12.800

25.600

* Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘aantal huishoudens’ verstaan: het aantal huishoudens dat een televisieomroepdienst technisch in Nederland kan ontvangen.

** Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘marktaandeel’ verstaan: het percentage kijkers naar de televisieomroepdienst, gepercenteerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep.

*** Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘uitzenduren’ verstaan: de gemiddelde duur van het verzorgde programma-aanbod per dag in het desbetreffende kalenderjaar.

Tabel 2. Toezichtskosten televisieomroepdiensten die zich uitsluitend of in overwegende mate op het buitenland richten

Tariefgroep

 

A

B

Marktaandeel*

 

<0,3%

>=0,3%

Uitzenduren**

< 12 uur

4200

8400

 

>= 12 uur

8400

8400

* Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘marktaandeel’ verstaan: het percentage kijkers naar de televisieomroepdienst, gepercenteerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. Als een televisieomroepdienst zich op meerdere landen richt, is het hoogste marktaandeel in één land van toepassing.

** Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘uitzenduren’ verstaan: de gemiddelde duur van het verzorgde programma-aanbod per dag in het desbetreffende kalenderjaar.

Artikel 2. Radio-omroepdiensten

Een commerciële media-instelling is per toestemming voor het verzorgen van een radio-omroepdienst jaarlijks aan het Commissariaat een bijdrage in de toezichtskosten verschuldigd volgens de onderstaande tabellen in euro’s:

Tabel 3. Toezichtskosten radio-omroepdiensten die zich uitsluitend of in overwegende mate op het binnenland richten

Tariefgroep

 

A

B

C

D

E

F

Aantal huishoudens*

 

<25.000

25.000–50.000

50.000–100.000

100.000–500.000

500.000–3.000.000

>3.000.000

Uitzenduren**

<12 uur

200

400

800

1600

3200

6400

 

>=12 uur

400

800

1600

3200

6400

12.800

* Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘aantal huishoudens’ verstaan: het aantal huishoudens dat een radio-omroepdienst technisch in Nederland kan ontvangen.

** Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘uitzenduren’ verstaan: de gemiddelde duur van het verzorgde programma-aanbod per dag in het desbetreffende kalenderjaar.

Tabel 4. Toezichtskosten radio-omroepdiensten die zich uitsluitend of in overwegende mate op het buitenland richten

Uitzenduren*

< 12 uur

2100

 

>= 12 uur

4200

* Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘uitzenduren’ verstaan: de gemiddelde duur van het verzorgde programma-aanbod per dag in het desbetreffende kalenderjaar.

Artikel 3. Kabelkranten

Een commerciële media-instelling is per toestemming voor het verzorgen van een televisieomroepdienst die bestaat uit het veelvuldig en aaneensluitend herhalen van programma-aanbod dat uitsluitend of vrijwel uitsluitend bestaat uit stilstaande beelden jaarlijks aan het Commissariaat een bijdrage in de toezichtskosten verschuldigd volgens de onderstaande tabellen in euro’s:

Tabel 5. Toezichtskosten kabelkranten die zich uitsluitend of in overwegende mate op het binnenland richten

Tariefgroep

 

A

B

C

D

E

F

Aantal huishoudens*

 

<25.000

25.000–50.000

50.000–100.000

100.000–500.000

500.000–3.000.000

>3.000.000

Uitzenduren**

<12 uur

200

200

400

800

1600

3200

 

>=12 uur

200

400

800

1600

3200

6400

* Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘aantal huishoudens’ verstaan: het aantal huishoudens dat een radio-omroepdienst technisch in Nederland kan ontvangen.

** Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘uitzenduren’ verstaan: de gemiddelde duur van het verzorgde programma-aanbod per dag in het desbetreffende kalenderjaar.

Tabel 6. Toezichtskosten kabelkranten die zich uitsluitend of in overwegende mate op het buitenland richten

Uitzenduren*

< 12 uur

2100

 

>= 12 uur

4200

* Voor de toepassing van de tabel wordt onder ‘uitzenduren’ verstaan: de gemiddelde duur van het verzorgde programma-aanbod per dag in het desbetreffende kalenderjaar.

Artikel 4. Edities

Een commerciële media-instelling die toestemmingen heeft voor het verzorgen van meerdere televisieomroepdiensten of meerdere radio-omroepdiensten waarbij:

 • a. deze televisieomroepdiensten respectievelijk deze radio-omroepdiensten wat betreft inhoud nagenoeg identiek zijn; en

 • b. deze televisieomroepdiensten respectievelijk deze radio-omroepdiensten onder dezelfde naam worden verspreid,

is voor deze televisieomroepdiensten respectievelijk deze radio-omroepdiensten tezamen niet meer verschuldigd dan éénmaal het desbetreffende hoogste bedrag uit de toepasselijke tabel.

Artikel 5. Evenredige vaststelling

Als een toestemming voor het verzorgen van een commeriële omroepdienst in de loop van een kalenderjaar is verleend, vervallen of ingetrokken, worden de bedragen in de tabellen van de artikelen 1 tot en 3 naar evenredigheid van de overgebleven maanden in het kalenderjaar vastgesteld, met een minimum van 200 euro voor radio-omroepdiensten en voor televisieomroepdiensten als bedoeld in tabel 5 van artikel 3 en een minimum van 400 euro voor overige televisie-omroepdiensten.

Artikel 6. Omroepdiensten uitsluitend via open internet

 • 1. In afwijking van de artikelen 1 tot en met 5 is een commerciële media-instelling per toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst die uitsluitend via het open internet wordt verspreid jaarlijks aan het Commissariaat een bedrag van 200 euro verschuldigd.

 • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder verspreiding via het open internet verstaan: technische verspreiding via het internetprotocol op zodanige wijze dat het publiek zonder extra betalingen ten behoeve van de verzorger van de omroepdienst of de aanschaf of gebruik van specifieke apparatuur de omroepdienst kan ontvangen.

Artikel 7. Mediadiensten op aanvraag

Een commerciële media-instelling is per mediadienst op aanvraag jaarlijks aan het Commissariaat een bedrag van 200 euro voor toezichtskosten verschuldigd.

Artikel 8. Indexering

De in deze bijlage genoemde bedragen worden jaarlijks bijgesteld met de door het Centraal Planbureau voor het desbetreffende jaar geraamde consumentenprijsindex.

Bijlage II. behorende bij artikel 9b

Model – Begroting
 

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

Baten

   

Media-aanbod

   

– OCW-bijdrage

   

– overige subsidies

   

– reclamebaten

   

Programmagebonden eigen bijdragen

   

– sponsorbijdragen

   

– bijdragen van overige derden

   

Opbrengst nevenactiviteiten

   

Opbrengst stichtingsactiviteiten

   

Overige bedrijfsopbrengsten

   

Barteringbaten

   

Som der bedrijfsopbrengsten

   
     

Lasten

   

Lonen en salarissen

   

Sociale lasten

   

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

   

Bijzondere waardevermindering van activa

   

Directe productiekosten

   

– facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)

   

– technische productiekosten media-aanbod (programmalasten)

   

– overige productiekosten media-aanbod

   

– sales en reclame

   

Overige bedrijfslasten

   

– PR en promotie

   

– huisvestingslasten

   

– overige algemene lasten

   

Barteringlasten

   

Som der bedrijfslasten

   
     

Bedrijfsresultaat

   

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren

   

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

   

Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren

   

Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen resp. effecten

   

Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen resp. effecten1

   

Ongerealiseerde waardeverandering van materiële vaste activa2

   

Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-)

   

Som der financiële baten en lasten

   
     

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

   

Over te dragen reserve voor media-aanbod

   

Exploitatieresultaat na overdracht

   

FTE gemiddeld

   

FTE ultimo3

   

1 Ongerealiseerde waardemutaties worden verwerkt via de exploitatierekening indien sprake is van onvoldoende Reserve Koersverschillen Beleggingen.

2 Ongerealiseerde waardemutaties worden verwerkt via de exploitatierekening indien sprake is van onvoldoende Herwaarderingsreserve Materiële Vaste Activa.

3 Opgave van feitelijk aanwezige bezetting (exclusief vacatures), voor zover in dienst van de regionale publieke media-instelling.

Model – Meerjarenbegroting
 

Begroting t+2

Begroting t+3

Begroting t+4

Begroting t+5

Baten

       

– Media aanbod

       

– Eigen bijdragen

       

– Overig

       

Lasten

       

Resultaat

       
Naar boven