Tijdelijke subsidieregeling stagejobcoach

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 31-12-2008 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december, nr. SV/R&S/2008/34774, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie voor de inzet van een stagejobcoach in het onderwijs (Tijdelijke subsidieregeling stagejobcoach)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2, 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. UWV: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • c. school voor praktijkonderwijs: school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • d. school voor voortgezet speciaal onderwijs: uit ’s Rijks kas bekostigde school voor voortgezet speciaal onderwijs of een uit ’s Rijks kas bekostigde school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, met:

  • 1°. cluster 3 onderwijs: onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen, dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps, als bedoeld in artikel 2.4 van de Wet op de expertisecentra; of

  • 2°. cluster 4 onderwijs: onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten, als bedoeld in artikel 2.4 van de Wet op de expertisecentra;

 • e. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 1.1.1, aanhef en onder w, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

 • f. stagejobcoach: de jobcoach die een leerling begeleidt tijdens een stage in het laatste schooljaar van een school voor praktijkonderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs;

 • g. Protocol jobcoach: het ten tijde van de verlening van de subsidie geldende protocol met afspraken tussen UWV en jobcoachbedrijven over de inzet van jobcoaches.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging UWV

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Minister verleent aan het UWV het volgende mandaat:

  • a. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de Minister besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die een privaatrechtelijke rechtshandeling noch een besluit zijn;

  • b. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg;

  • c. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de Minister in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie.

 • 2 Het UWV is bevoegd in het kader van de uitvoering van deze regeling tot het verlenen van ondermandaat of het doorverlenen van zijn andere vertegenwoordigingsbevoegdheden aan bij het UWV werkzame functionarissen. Het UWV doet daarvan mededeling aan de Minister.

Artikel 3. Subsidie voor stagejobcoach

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het UWV kan namens de minister op aanvraag subsidie verlenen voor de noodzakelijke persoonlijke ondersteuning van een persoon met een structurele functionele beperking door middel van de inzet van een stagejobcoach tijdens een stage in het laatste schooljaar.

 • 2 Subsidie wordt slechts verleend ten behoeve van leerlingen van:

  • a. een school voor praktijkonderwijs, of

  • b. een school van voortgezet speciaal onderwijs, waaraan onderwijs wordt gegeven van de soorten die behoren tot cluster 3 of cluster 4 onderwijs.

 • 3 De subsidie wordt slechts verstrekt indien de ondersteuning van een stagejobcoach een compensatie vormt voor de structurele functionele beperking van de leerling.

Artikel 4. Aanvraag subsidie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De subsidie wordt aangevraagd door het bevoegd gezag van de school waar de leerling die ondersteuning nodig heeft onderwijs volgt.

 • 2 De aanvraag wordt bij het UWV ingediend door middel van het door het UWV beschikbaar gestelde aanvraagformulier. Het bevoegd gezag machtigt hierbij het UWV om de toegekende subsidie aan de stagejobcoach uit te betalen.

 • 3 De aanvraag wordt ingediend voor het schooljaar 2009–2010 in de periode vanaf 15 mei tot en met 15 juni 2009 en voor het schooljaar 2010–2011 in de periode vanaf 15 mei tot en met 15 juni 2010.

 • 4 Het bevoegd gezag van een school kan per schooljaar voor maximaal 20 leerlingen in het laatste schooljaar subsidie aanvragen.

 • 5 De leerling ten behoeve van wie subsidie wordt aangevraagd, ondertekent de aanvraag mede.

Artikel 5. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt voor het schooljaar 2009–2010 € 4 miljoen en voor het schooljaar 2010–2011 € 4 miljoen, waarvan telkens € 2 miljoen is bestemd voor scholen voor praktijkonderwijs en € 2 miljoen voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

 • 2 De aanvragen om subsidie worden behandeld in volgorde van de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Van een volledige aanvraag is sprake indien wordt voldaan aan de eisen gesteld in artikel 4, tweede en vijfde lid.

 • 3 Indien verlening van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, stelt het UWV de volgorde van behandeling van die aanvragen door middel van loting vast.

 • 4 Indien na het einde van de aanvraagtermijn als bedoeld in artikel 4, derde lid, blijkt dat een in het eerste lid van dit artikel genoemd deel van het maximaal beschikbare subsidiebudget voor een schooljaar met betrekking tot een type onderwijs niet volledig wordt benut, kan het resterende deel worden benut voor de verlening van subsidies aan het andere type onderwijs.

Artikel 6. Verlening en vaststelling van subsidie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het UWV beslist op de aanvraag binnen acht weken na de ontvangst daarvan.

 • 2 Per leerling wordt maximaal € 6.200,– subsidie verleend.

 • 3 Subsidie wordt slechts verleend indien de stagejobcoach is verbonden aan een door het UWV op grond van artikel 18 van het Reïntegratiebesluit erkende rechtspersoon die tot doel heeft diensten te verlenen die kunnen worden aangemerkt als persoonlijke ondersteuning.

 • 4 Indien subsidie wordt verleend, betaalt het UWV de kosten van de begeleidingsuren van de stagejobcoach tijdens de stage tot maximaal het bedrag, genoemd in de beschikking tot subsidieverlening. Hierbij wordt het uurtarief van de jobcoach gehanteerd dat is neergelegd in de Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2008.

 • 5 De stagejobcoach declareert binnen drie maanden na afloop van het betreffende schooljaar de kosten van de door hem daadwerkelijk verleende ondersteuning bij het UWV door middel van het door het UWV beschikbaar gestelde declaratieformulier, dat door het bevoegd gezag van de school mede wordt ondertekend.

 • 6 Het UWV stelt de subsidie vast uiterlijk acht weken na de ontvangst van de declaratie van de stagejobcoach.

Artikel 7. Uitvoering en verslaglegging

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor zover deze regeling niet anders bepaalt, past het UWV het Protocol jobcoach toe.

Artikel 8. Financiering en administratie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De subsidiebedragen en uitvoeringskosten van deze regeling worden gefinancierd uit een rijksbijdrage ten laste van de begroting van de Minister.

 • 3 Het UWV beheert en administreert afzonderlijk de middelen en uitgaven voor de subsidies en de uitvoeringskosten op grond van deze regeling.

Artikel 9. Evaluatiebepaling

[Vervallen per 01-01-2012]

Het UWV en de betrokken scholen verstrekken desgevraagd de informatie die nodig is voor de evaluatie van deze regeling ten behoeve van het voortgangsverslag dat de Minister uiterlijk 31 december 2010 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal stuurt over de werking van deze regeling in de praktijk.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2008 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft de regeling, zoals die luidde op 31 december 2011, van toepassing op de afwikkeling van de subsidie op grond van de regeling.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling stagejobcoach.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina