Collectieregeling 2009

[Regeling vervallen per 31-12-2009.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 30-12-2009

Collectieregeling 2009

Het Bestuur van de Mondriaan Stichting,

Heeft op 24 september 2008 vastgesteld:

De Mondriaan Stichting wil de belangstelling voor en afname van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed stimuleren en vergroten. Kwalitatief hoogwaardige collecties, excellent samengesteld en ontsloten, zijn daarvoor een voorwaarde. Daarom ondersteunt de Mondriaan Stichting erfgoedinstellingen bij het voeren van een excellent collectiebeleid. Deze regeling is vastgesteld om het beleid op dit punt, zoals dat is vastgelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting, te operationaliseren.

Artikel 1. doelstelling

[Vervallen per 31-12-2009]

Deze regeling beoogt de kwaliteit van voor het Koninkrijk der Nederland belangrijke collecties van cultureel erfgoed te bevorderen en te ondersteunen.

Artikel 2. ondersteuningsmogelijkheden

[Vervallen per 31-12-2009]

De Mondriaan Stichting ondersteunt binnen deze regeling een aantal activiteiten met betrekking tot collecties:

 • a. aankopen:

  • incidentele aankopen: aankopen van objecten of deelcollecties op alle verzamelgebieden;

  • structurele aankopen: meerdere aankopen van beeldende kunst of vormgeving van na 1945 en/of opdrachten aan kunstenaars gericht op de verwerving van een of meerdere werken voor de collectie, over een periode van 2 jaar.

 • b. voorwaardenscheppende activiteiten

  • restauratie van objecten op de lijst behorende bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit (WBC);

  • collectiemobiliteit: het afstoten en overdragen van collecties;

  • inventarisatie, afstemming en behoud van specifieke collectiegebieden;

 • c. veiligheidszorg

  De Mondriaan Stichting ondersteunt activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidszorg van niet-rijksmusea, archieven, bibliotheken en andere collectiebeherende instellingen. Deze ondersteuningsmogelijkheid heeft een beperkte duur en vervalt automatisch op 31 december 2009.

  De ondersteuning heeft betrekking op:

  • risicoanalyses: analyses van acute bedreigingen voor collectie, gebouw en mensen. De Mondriaan Stichting kan maximaal 100% van de variabele activiteitskosten bijdragen, op voorwaarde dat de instelling binnen 18 maanden een integraal beveiligingsplan opstelt met (preventieve) maatregelen tegen beschadiging, vernieling, diefstal, vandalisme, brand en waterschade. Het gaat daarbij niet om insectenplagen en lichtoverlast.

  • regionale netwerken: in regionaal verband opstellen van integrale beveiligingsplannen. De Mondriaan Stichting kan maximaal 40% van de variabele activiteitskosten, die verband houden met de coördinatie van de activiteiten, bijdragen.

  De beperkingen uit artikel 4 lid 1 sub a, c, d en e zijn niet van toepassing. Aanvragen worden niet getoetst op publieksbereik.

 • d. overig:

  naast bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden kunnen ook andere activiteiten worden ondersteund, wanneer zij bijdragen aan de doelstelling.

Artikel 3. wie kan aanvragen? (ontvankelijkheid)

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten en gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Aanvragen voor restauratie van WBC-objecten kunnen ook door een particuliere eigenaar worden ingediend die geen rechtspersoon is.

 • 2 Aanvragen voor incidentele aankopen kunnen worden ingediend door publiekstoegankelijke instellingen, niet zijnde particuliere musea, die collecties van landelijk belang beheren.

 • 3 Aanvragen voor structurele aankopen en opdrachten kunnen worden ingediend door kunstmusea, niet zijnde particuliere musea, die over een structureel aankoopbudget van minimaal € 50.000 per jaar beschikken en een substantiële collectie op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving beheren.

 • 4 Voor organisaties die een aanvraag doen in het kader van incidentele en structurele aankopen is coulant en actief bruikleenverkeer ten opzichte van Nederlandse collectiebeherende instellingen een voorwaarde van ondersteuning.

Artikel 4. beperkingen

[Vervallen per 31-12-2009]

Uitgesloten van ondersteuning zijn activiteiten:

 • a waarvan de totale kosten minder dan € 25.000 bedragen (dit geldt niet voor restauratie van objecten op de WBC-lijst), of waarvoor reeds rechtstreeks met Rijksmiddelen een cultuursubsidie is verstrekt;

 • b die de aanvrager (goed) kan realiseren uit zijn reguliere budget, of die met hulp van andere partijen kan worden gerealiseerd;

 • c waarbij geen sprake is van een redelijke eigen bijdrage aan de activiteitskosten;

 • d waarvan de resultaten grotendeels of alleen aan de aanvragende organisatie ten goede komen, zoals projecten op het gebied bouwkundige voorzieningen;

 • e die betrekking hebben op het behoud van gemeentelijke en Rijksmonumenten of het opgraven van archeologische objecten;

 • f waarbij geen sprake is van digitale duurzaamheid;

 • g die betrekking hebben op passieve conservering of documentatie van de collectie.

Daarnaast zijn uitgesloten van ondersteuning:

 • h aankopen van objecten, geplaatst op de lijst behorende bij de WBC, waarvan de aankoopprijs meer dan € 1.000.000 bedraagt;

 • i incidentele aankopen waarvan de aankoopprijs minder dan € 50.000 bedraagt.

Artikel 5. beoordelingscriteria

[Vervallen per 31-12-2009]

Aanvragen worden aan de volgende criteria getoetst:

 • Publieksbereik: de mate waarin de activiteit relevant is voor (een) publiek;

 • Belang: de activiteit vertegenwoordigt een bijzonder belang voor voor het Koninkrijk der Nederlanden belangrijke collecties;

 • Kwaliteit: de activiteit getuigt in al haar aspecten van kwaliteit;

 • Relatie met de collectie: de wijze waarop de activiteit zich verhoudt tot de collectie van de aanvragende organisatie.

Artikel 6. hoogte van de bijdrage

[Vervallen per 31-12-2009]

Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage worden alleen variabele activiteitskosten in aanmerking genomen die relevant zijn voor de doelstelling. Lasten die op enigerlei wijze tot de normale exploitatiekosten kunnen worden gerekend en investeringen die niet direct op de realisatie van de activiteit gericht zijn, worden niet als variabele activiteitskosten beschouwd.

Voor restauratie van WBC-objecten bedraagt de bijdrage maximaal 60% van de totale projectkosten. Voor structurele aankopen is de kwaliteit van het collectieplan bepalend voor de hoogte van de bijdrage. Een inhoudelijk samenhangend plan dat door meerdere instellingen gezamenlijk wordt ingediend, kan in aanmerking komen voor een extra bijdrage.

Artikel 7. overig

[Vervallen per 31-12-2009]

Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Van toepassing op dit reglement is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Als de middelen die de Mondriaan Stichting heeft bestemd voor specifieke activiteiten zijn uitgeput, kan een aanvraag zonder nader onderzoek worden afgewezen. De Mondriaan Stichting kan nadere regels stellen ter uitwerking van hetgeen in dit reglement is bepaald.

Artikel 8. overgangsregeling

[Vervallen per 31-12-2009]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009, en vervangt de eerdere Collectieregeling. Deze wordt per 31 december 2008 beëindigd.

Alle subsidieverzoeken die voor het moment van inwerkingtreding van deze regeling zijn ontvangen, worden afgehandeld volgens de op het moment van ontvangst geldende bepalingen, tenzij toepassing van onderhavige regeling gunstiger is.

Het

Bestuur van de Mondriaan Stichting

Terug naar begin van de pagina