Regeling vergoedingen OPTA 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 23-12-2009 t/m 31-12-2009

Regeling vergoedingen van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 december 2008, nr. WJZ/8195108, houdende regels inzake de vaststelling van de vergoedingen voor werkzaamheden en diensten van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit voor 2009 (Regeling vergoedingen OPTA 2009)

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de kosten van het door het college verrichten van werkzaamheden of diensten zijn met betrekking tot de categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage, voor het kalenderjaar 2009 de in de bijlage genoemde vergoedingen verschuldigd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Indien sprake is van een overdracht van activiteiten als bedoeld in artikel 5b, derde lid, van het besluit, en indien de overdracht van activiteiten heeft plaatsgevonden na het jaar dat op grond van artikel 5c, eerste lid, van het besluit als referentiejaar geldt, wordt de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder gebaseerd op:

  • a. bij een splitsing in de zin van artikel 334a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: het relevante deel van de omzet van de aanbieder waaruit de vergoedingsplichtige aanbieder is ontstaan;

  • b. bij een overdracht van activiteiten op een andere wijze dan bedoeld in onderdeel a: de omzet van de aanbieder of de aanbieders wiens respectievelijk wier activiteiten zijn overgedragen aan de vergoedingsplichtige aanbieder.

 • 2 Indien sprake is van een overdracht van activiteiten als bedoeld in artikel 5b, derde lid, van het besluit, en indien de overdracht van activiteiten heeft plaatsgevonden in het jaar dat op grond van artikel 5c, eerste lid, van het besluit als referentiejaar geldt, wordt de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder gebaseerd op:

  • a. de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder; en

  • b. de in het eerste lid bedoelde omzet.

 • 3 Als relevant deel van de omzet, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt in aanmerking genomen het gedeelte van de omzet dat betrekking heeft op activiteiten die bij de splitsing zijn overgedragen aan de vergoedingsplichtige aanbieder, voor zover deze activiteiten betrekking hebben op het in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Indien het bij Koninklijke boodschap van 26 april 2006 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..) (Kamerstukken I 2006/07, 30536, nr. A) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt gedurende het jaar 2009 of per 1 januari 2010, vindt voor de vergoeding voor het toezicht op de concessie post een verrekening plaats aan de hand van de volgende formule:

  Vp09 – GKp09 + (Vp08 – GKp08),

  waarbij

  • Vp09 voorstelt: de voor 2009 in rekening gebrachte en door de concessiehouder betaalde vergoeding voor het toezicht op de postconcessie;

  • GKp09 voorstelt: de voor 2009 tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van de eerder genoemde wet gerealiseerde kosten voor het toezicht op de postconcessie;

  • Vp08 voorstelt: de voor 2008 in rekening gebrachte en door de concessiehouder betaalde vergoeding voor het toezicht op de postconcessie;

  • GKp08: de voor 2008 gerealiseerde kosten voor het toezicht op de postconcessie.

 • 2 Het college stelt het te verrekenen bedrag vast en draagt zorg voor de verrekening met de houder van de concessie.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-01-2010]

De vergoeding die de verlener van de universele postdienst voor de kosten van het door het college verrichten van werkzaamheden of diensten aan het college is verschuldigd voor de periode van 1 april 2009 tot en met 31 december 2009 bedraagt € 417.436,–.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

De jaarlijkse vergoeding voor het toezicht genoemd in de bijlage voor het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek wordt over het eerste jaar van registratie berekend over het aantal aan het publiek afgegeven certificaten per datum van registratie bij het college. Indien registratie heeft plaatsgevonden vóór 2009 geldt 1 januari 2009 als de peildatum voor het vaststellen van het aantal aan het publiek afgegeven certificaten waarover de jaarlijkse vergoeding voor het toezicht wordt berekend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

Degene die de vergoeding verschuldigd is, behoeft de vergoeding voor werkzaamheden of diensten voor registratie, genoemd in de bijlage onder de categorieën 1 en 3, niet bij vooruitbetaling te voldoen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het besluit, wordt door het college bekend gemaakt door middel van ter inzage legging ten kantore van het college.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

De Regeling vergoedingen OPTA 2008 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2008 zijn verricht.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen OPTA 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2008

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Bijlage , behorende bij artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor het kalenderjaar 2009 zijn de volgende vergoedingen verschuldigd:

 

Categorie

Vergoeding voor registratie

Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht

1

Het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten:

   
 

– als is aangetoond dat de omzet1 in 2007 minder dan € 2.000.000,– bedraagt

€ 250

nihil2

 

– bij een omzet in 2007 van ten minste € 2.000.000,– en ten hoogste € 20.000.000,–

€ 250

€ 8.081

 

– bij een omzet in 2007 van meer dan € 20.000.000,–

€ 250

0,073% van de omzet3

2

Concessie post

 

€ 911.000

3

Het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek (TTP-diensten):

   
 

• met een geldig bewijs van toetsing4:

   
 

– per certificatiedienstverlener

€ 250

 
 

– per aan het publiek afgegeven certificaat

 

€ 0,20

 

• zonder een geldig bewijs van toetsing

   
 

– per certificatiedienstverlener

€ 3.000

 
 

– per aan het publiek afgegeven certificaat

 

€ 0,40

4. Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten’ beginnend met de cijfers:

Omschrijving

Tariefklasse5

01 (m.u.v. 014)

Geografisch

Tariefklasse 2

02

   

03

   

04 (m.u.v. 044)

   

05

   

07

   

014, uitgezonderd 01400 voor zover dit nummer wordt verstrekt ten behoeve van het routeren van oproepen naar nummers in de 14-reeks

Netwerktechnische netwerkinterne diensten en routeringsdiensten

Tariefklasse 7

044

Europese telefoonnummerruimte

Tariefklasse 1

061

Mobiele telefonie

Tariefklasse 2

062

   

063

   

064

   

065

   

068

   

066

Semafonie

Tariefklasse 2

067

Toegang tot datanetwerken

Tariefklasse 1

0800 kort (8 cijfers)

Gratis informatie kort

Tariefklasse 3

0800 lang (11 cijfers)

Gratis informatie lang

Tariefklasse 4

082

Virtual Private Network (VPN)

Tariefklasse 1

084

087

Persoonlijke assistentdienst

Tariefklasse 2

085

Elektronische communicatie algemeen

Tariefklasse 2

088

Bedrijfsnummers

Tariefklasse 7

090X kort (8 cijfers)

Betaalde informatie kort

Tariefklasse 5

090X lang (11 cijfers)

Betaalde informatie lang

Tariefklasse 6

091

Elektronische communicatie algemeen

Tariefklasse 2

10

Bijzondere korte nummers

Tariefklasse 1

11

   

12

   

13

   

14

   

16

   

18

   

Overige, hierboven niet genoemde nummers van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (uitgezonderd 01400)

 

Tariefklasse 1

5. Overige nummerplannen:

Omschrijving

Tariefklasse

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan internationale signaleringspuntcodes’

ISPC (internationale puntcode)

Tariefklasse 1

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes”

TSPC (nationale puntcode)

Tariefklasse 1, per octet

(IMSI-nummers)’

MNC (mobiele netwerkcode)

Tariefklasse 1

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan telexdiensten’

Telex

Tariefklasse 2

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan voor pakket en circuitgeschakelde datadiensten’

DNIC

Tariefklasse 1, per 1/10 DNIC

6. Overige diensten

Vergoeding

Spoedbehandeling van een nummeraanvraag6

€ 550

Entreegeld loting

€ 200

Entreegeld veiling

€ 200

Verstrekking van gewaarmerkt kopie

€ 25

Tariefklassentabel7

Tarief-klassen

Per aantal nummers

Vergoeding voor het toekennen van nummers

Vergoeding voor het omzetten van een reservering in een toekenning

Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht op toegekende nummers

Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht op gereserveerde nummers

Tarief klasse 1

1

€ 500

€ 40

€ 80

€ 40

Tarief klasse 2

1000

€ 15 met minimum-bedrag van € 150

€ 2 met minimum-bedrag van € 20

€ 4 met minimum-bedrag van € 40

€ 2 met minimum-bedrag van € 20

Tarief klasse 3

1

€ 75

 

€ 30

 

Tarief klasse 4

1

€ 25

€ 5

€ 10

€ 5

Tarief klasse 5

1

€ 81

 

€ 36

 

Tarief klasse 6

1

€ 27

€ 6

€ 12

€ 6

Tarief klasse 78

100

€ 35

 

€ 4

 
 1. De in onderdeel 1 bedoelde omzet betreft op grond van artikel 1, onderdeel d, van het besluit de omzet uit het in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten.

  ^ [1]
 2. Indien de aanbieder kan aantonen dat zijn omzet minder bedraagt dan € 2.000.000,– wordt de hoogte van de door hem verschuldigde toezichtsvergoeding op nihil gesteld op grond van artikel 5a, tweede lid, van het besluit.

  ^ [2]
 3. Dat wil zeggen 0,073% van de omzet die de aanbieder in 2007 uit het in Nederland leveren van openbare elektronisch communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten heeft gerealiseerd.

  ^ [3]
 4. Het betreft het bewijs van toetsing dat wordt afgegeven aan de certificatiedienstverlener door een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet.

  ^ [4]
 5. In de tariefklassentabel onder categorie 6 is per tariefklasse aangeduid welke vergoedingen voor het toekennen van nummers en voor het toezicht op het gebruik van nummers is verschuldigd.

  ^ [5]
 6. Het betreft een behandeling van een nummeraanvraag binnen 24 uur. Spoedbehandeling van een nummeraanvraag is niet in alle gevallen mogelijk.

  ^ [6]
 7. Het reserveren van nummers is vanaf 15 oktober 2008 niet meer mogelijk ingevolge de inwerkingtreding per die datum van onderdeel C van de Wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de consument (Stb. 2007, 158). Bestaande reserveringen blijven in stand tot drie jaar na de reservering.

  ^ [7]
 8. De in tariefklasse 7 genoemde bedragen zijn tevens minimumbedragen indien OPTA besluit nummers in blokken kleiner dan 100 nummers toe te kennen.

  ^ [8]
Terug naar begin van de pagina