Regeling Instructie DBC-registratie

[Regeling vervallen per 14-10-2009.]
Geldend van 31-12-2008 t/m 13-10-2009

Regeling Instructie DBC-registratie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Gelet op de artikelen 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 14-10-2009]

Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die wordt geleverd door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg die bieden.

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 14-10-2009]

In het vervolg van deze regeling wordt verstaan onder:

  • 2.1 Zorgaanbieder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

  • 2.2 DBC Diagnose behandeling combinatie: het geheel van activiteiten en verrichtingen van een zorgaanbieder voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een cliënt de zorgaanbieders consulteert.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 14-10-2009]

De Instructie DBC-registratie schrijft de zorgaanbieder voor welke gegevens op welke wijze moeten worden vastgelegd in het kader van de toepassing van de DBC's in de GGZ.

Artikel 4. Instructie

[Vervallen per 14-10-2009]

De instructie is neergeschreven in de ‘Spelregels DBC-registratie Versie 2009, F1.0’ uitgegeven door DBC GGZ (www.dbcggz.nl). Dit document is te downloaden van de website van de NZa www.nza.nl. Voorts ligt het document ter inzage ten kantore van de NZa en kan het op verzoek worden toegezonden (in beginsel niet kosteloos) naar belanghebbenden.

De DBC-registratie dient te worden gevoerd voor alle aan cliënten verleende op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg.

Artikel 5. Slotbepaling

[Vervallen per 14-10-2009]

De regeling kan worden aangehaald als 'Regeling Instructie DBC-registratie'.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling GG/NR-100.067 beëindigd.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Terug naar begin van de pagina