Regeling verhoging subsidieplafond 2008 (gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland)

[Regeling vervallen per 11-03-2009 met terugwerkende kracht tot 01-01-2009.]
Geldend van 31-12-2008 t/m 01-01-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2008, nr. WJZ/8186338, tot verhoging van een subsidieplafond 2008 (gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond, krachtens de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 vastgesteld voor het verlenen van subsidies voor het gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland, met uitzondering van actielijn 1.1, op aanvragen ingediend in de periode van 11 mei 2008 tot en met 30 juni 2008, wordt verhoogd tot € 4.800.000.

Artikel II

[Vervallen per 11-03-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina