Regeling ondersteuning uitwisseling Nederlandse Antillen en Aruba en Nederland en andere landen

[Regeling vervallen per 07-12-2016.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 06-12-2016

Regeling ondersteuning uitwisseling Nederlandse Antillen en Aruba en Nederland en andere landen

Het Bestuur van de Mondriaan Stichting,

Heeft op 24 september 2008 vastgesteld:

De Mondriaan Stichting, het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (verder: de fondsen) willen duurzaam bijdragen aan kunst en cultuur op de Nederlandse Antillen en Aruba, en aan het versterken van de Koninkrijksbanden op dit terrein.

Artikel 1. Doelstelling

[Vervallen per 07-12-2016]

Deze regeling beoogt de versterking van het culturele klimaat op de Nederlandse Antillen en Aruba, uitwisseling tussen een of meer eilanden en Nederland en andere landen.

Artikel 2. Ondersteuningsmogelijkheid

[Vervallen per 07-12-2016]

De fondsen ondersteunen binnen deze regeling

 • eenmalige investeringen in culturele infrastructuur: investeringen in roerende zaken, zoals bijvoorbeeld investeringen in ICT-apparatuur, inrichtings-, opleidings- of digitaliseringskosten.

 • projecten die zich richten op internationale uitwisseling met de eilanden en Nederland of met andere delen van de wereld. Versterking van de relaties binnen het Caribische gebied en omringende landen hebben daarbij nadrukkelijk de aandacht. Te denken valt bijvoorbeeld aan bijdragen in reis- en verblijfkosten en de kosten van netwerkvorming.

 • expertisebevordering: projecten gericht op het vergroten van de expertise bij de vakgemeenschap;

 • interdisciplinaire projecten met een algemeen belang: projecten die buiten de reguliere ondersteuningsmogelijkheden vallen doordat ze qua inhoud niet thuis horen bij een of meer traditionele disciplines.

Artikel 3. Ontvankelijkheid

[Vervallen per 07-12-2016]

Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten en gevestigd zijn op de Nederlandse Antillen en Aruba. Individuen kunnen alleen aanvragen in samenwerking met een organisatie.

Artikel 4. Beperkingen

[Vervallen per 07-12-2016]

Uitgesloten van ondersteuning zijn activiteiten:

 • a) waarvan de totale kosten minder dan € 5.000 bedragen;

 • b) waarvoor reeds rechtstreeks met Rijksmiddelen een cultuursubsidie is verstrekt;

 • c) waarvoor door één van de fondsen reeds een bijdrage is verstrekt, dan wel die vallen binnen de reguliere ondersteuningsmogelijkheden van de fondsen;

 • d) die de aanvrager (goed) kan realiseren uit zijn reguliere budget, of die met hulp van andere partijen kunnen worden gerealiseerd, of waarbij geen sprake is van een redelijke eigen bijdrage aan de activiteitskosten;

 • e) op het gebied van bouwkundige voorzieningen.

Artikel 5. Beoordelingscriteria

[Vervallen per 07-12-2016]

Aanvragen worden aan de volgende criteria getoetst, waarbij rekening wordt gehouden met de context van de betreffende discipline(s):

 • Meerwaarde: de structurele of duurzame verbetering van (en aansluiting met) de bestaande culturele infrastructuur op de Nederlandse Antillen en Aruba. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan projecten die in samenwerking tussen organisaties worden ontwikkeld.

 • Duurzaamheid: de activiteit heeft een bestendig karakter en een langdurig effect.

 • Publieksbenadering: de aanvraag geeft aan voor welke publieksgroepen of culturele organisaties de activiteit relevant is en hoe zij ermee worden bereikt.

 • Excellente uitvoering: de aanvraag overtuigt van de excellente uitvoering van de activiteit. De aanvraag en de betrokken instelling(en) wekken het vertrouwen dat de uitvoering en het resultaat van de activiteiten excellent zullen zijn.

Artikel 6. Hoogte van de bijdrage

[Vervallen per 07-12-2016]

Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage worden alleen kosten in aanmerking genomen die relevant zijn in het licht van de aangevraagde activiteit. De ondersteuning bedraagt maximaal 75% van de activiteitskosten. Bij materiële investeringen is een onderhoudsplan een voorwaarde.

Artikel 7. Overig

[Vervallen per 07-12-2016]

Wanneer de middelen die voor deze regeling zijn gereserveerd zijn uitgeput, kan een aanvraag zonder nader onderzoek worden afgewezen. Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting en treedt in werking op 1 januari 2009. Op dit reglement is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. De Mondriaan Stichting kan nadere regels stellen ter uitwerking van hetgeen in dit reglement is bepaald.

Het

Bestuur van de Mondriaan Stichting.

Terug naar begin van de pagina