Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2008, nr. MC-U-2897556, houdende voorschriften met betrekking tot de verslaggeving over kwaliteit door zorginstellingen (Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 De Minister stelt jaarlijks vóór 1 oktober na overleg met betrokken partijen het in de tweede volzin van het eerste lid bedoelde model voor het eerstvolgende verslagjaar vast.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Het kwaliteitsjaarverslag wordt digitaal ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

De kosten van het opstellen en indienen van het kwaliteitsjaarverslag komen ten laste van de desbetreffende zorginstelling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2010]

Zorgaanbieders die niet vallen onder artikel 15 van de Wet toelating zorginstellingen maken, voor zover zij behoren tot een van de onderstaande categorieën, voor het kwaliteitsjaarverslag gebruik van het model-kwaliteitsjaarverslag, te verkrijgen via de website www.zichtbarezorg.nl

Categorieën:

[Vervallen per 01-01-2010]

VV&T

[Vervallen per 01-01-2010]

Instellingen die intramurale verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg bieden voor de functies:

 • Huishoudelijke verzorging

 • Persoonlijke verzorging

 • Verpleging

 • Ondersteunende begeleiding

 • Activerende begeleiding

 • Behandeling

 • Verblijf

GGZ

[Vervallen per 01-01-2010]

Instellingen die behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en stoornissen bieden voor de functies:

 • Geestelijke gezondheidszorg

 • Verslavingszorg

 • Forensische Psychiatrie

Ziekenhuiszorg

[Vervallen per 01-01-2010]

Instellingen die medisch specialistische zorg bieden voor de aandoeningen:

 • Blaascarcinoom

 • Cataract

 • Diabetes

 • Heup- en knievervangingen

 • Incontinentie bij de vrouw

 • Liesbreuk

 • Lubosacraal radiculair syndroom

 • Mammacarcinoom

 • Varices

 • Ziekten van het adenoïd en tonsillen

Terug naar begin van de pagina