Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Inkomensverzekeringen en -voorzieningen 2009

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-04-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2008, nr. SV/2008/AB&C/35256, houdende de inrichting van de directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Inkomensverzekeringen en -voorzieningen 2009)

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder directie IVV: de directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

De directie IVV bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Leren, zorgen en werken;

 • b. de afdeling Inkomenswaarborg tijdens werk;

 • c. de afdeling Ouderen, Onderzoek en Grensoverschrijdende sociale zekerheid;

 • d. de afdeling Financieringsbeleid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Leren, zorgen en werken is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid ten aanzien van de inkomensregelingen ten behoeve van (ouders van) kinderen;

 • b. het beleid met betrekking tot rechten en plichten van de Wajong;

 • c. het beleid met betrekking tot rechten en plichten van de Participatiewet en de Wet investeren in jongeren gericht op jongeren en ouders van kinderen;

 • d. het beleid ten aanzien van de nabestaandenwetgeving.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Inkomenswaarborg tijdens werk is zowel ten aanzien van werknemers als niet werknemers die in de werkzame periode van hun leven zitten verantwoordelijk voor:

 • a. het integrale beleid ten aanzien van het stelsel van condities, rechten, plichten en prikkels in regelingen voor ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid;

 • b. het integrale beleid ten aanzien van het stelsel van condities, rechten, plichten en prikkels in het vangnet.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Ouderen, Onderzoek en Grensoverschrijdende sociale zekerheid is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid ten aanzien van minimum inkomensregelingen ten behoeve van ouderen

 • b. het mede vormgeven aan en vertalen van de Europese integratie in relatie tot de sociale zekerheid;

 • c. het beleid ten aanzien van bi- en multilaterale sociale verzekeringsverdragen en zetelovereenkomsten;

 • d. het beleid met betrekking tot grensoverschrijdende sociale verzekeringsposities

 • e. analyse, onderzoek en beleidsmonitoring van inkomensverzekeringen - en voorzieningen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Financieringsbeleid is verantwoordelijk voor:

 • a. een activerend financieringsbeleid ten aanzien van het terrein van inkomensverzekeringen en -voorzieningen;

 • b. de zorg voor een activerende financiering van de uitkeringsmiddelen van de gemeenten door middel van verdeling via het verdeelmodel daarbij inbegrepen het onderhoud ervan;

 • c. de zorg voor de verdeling van de middelen participatiebudget voor de directie Re-integratie en Participatie;

 • d. het integrale beleid ten aanzien van de prikkelwerking in de financiering van de sociale verzekeringen;

 • e. de fiscale aspecten verbonden aan de inkomensverzekeringen en -voorzieningen;

 • f. het beleid ten aanzien van de vaststelling van de minimumnormen van uitkeringen.

§ 3. Bevoegdheden

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen afdeling, onderscheidenlijk het eigen team, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven, die betrekking hebben op de taken van de eigen afdeling, onderscheidenlijk het eigen team;

 • b. het paraferen van stukken waar de directie IVV geen voortouw in heeft, met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur Inkomensverzekeringen en- voorzieningen afgedaan moeten worden.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Doorverlening van bevoegdheden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming van de directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat is aangewezen als de plaatsvervangend directeur.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Inkomensverzekeringen en -voorzieningen 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2008

De

Minister

van Sociale Zakenen Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen

,

I.D. Nijboer

Naar boven