Wijzigingsregeling Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997

Geldend van 26-12-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2008, nr. WJZ/8171682, tot wijziging van de Afbakeningsregeling 1997 (Stcrt. 196, 248)

Artikel II

Het ingevolge deze regeling gewijzigde artikel 1 van de Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997 vindt toepassing op aanvragen voor een S&O-verklaring die betrekking hebben op tijdvakken die na 31 december 2008 aanvangen.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina