Regeling instemming destructietarieven 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 december 2008, nr. TRCJZ/2008/3316, houdende instemming met de tarieven voor transport en verwerking van categorie 1 en 2 materiaal 2009 (Regeling instemming destructietarieven 2009)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 6 van het Besluit dierlijke bijproducten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EG) nr. 1774/2002: Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor het ophalen en verwerken van categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, respectievelijk artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002 wordt ingestemd met de volgende tarieven:

  • a. voor bij de veehouder gestorven dieren de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

  • b. voor bloed: € 61,29 exclusief BTW per ton aangevoerd bloed;

  • c. voor broederijafval, zijnde categorie 2-materiaal, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling;

  • d. voor ander categorie 1-materiaal dan als bedoeld in de onderdelen a en b, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling;

  • e. voor ander categorie 2-materiaal dan als bedoeld in de onderdelen a, b en c, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde tarieven gelden voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instemming destructietarieven 2009.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a

[Vervallen per 01-01-2010]

Bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, respectievelijk artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Ophaaltarief

[Vervallen per 01-01-2010]

Per stop: € 10,11 (excl. BTW)

Per stop voor categorie ‘overig per dier’: € 19,29 (excl. BTW)

Verwerkingstarieven (in € excl. BTW)

Diersoort

Eenheid

Tarief veehouders

Slachtvarken

Per dier

0,94

Big

Per vat max. 200 l.

2,94

Zeug

Per dier

3,53

Rund > 1 jaar

Per dier

11,76

Kalf

Per dier

1,65

Nuka

Per dier

0,94

Schaap

Per dier

0,94

Geit

Per dier

0,49

Lam

Per vat max. 200 l.

2,94

Paard

Per dier

8,23

Veulen

Per dier

1,65

Pony

Per dier

3,76

Pluimvee

Per vat max. 200 l.

2,94

Overig

Per vat max. 200 l.

2,94

Overig

Per dier

8,11

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c

[Vervallen per 01-01-2010]

Broederijafval van categorie 2.

Transport- en verwerkingskosten (€ excl. BTW)

Categorie

Kg per stop

Transport

Verwerking

Totaal

Kleine leveranciers

 

Per stop

Per stop

Per stop

Klasse 1

0–100

33,00

4,57

37,57

Klasse 2

101–200

33,00

10,66

43,66

Klasse 3

201–300

33,00

16,75

49,75

Klasse 4

301–400

33,00

22,85

55,85

Klasse 5

401–500

33,00

28,94

61,94

         

Grote leveranciers

 

Per ton

Per ton

Per ton

Klasse 6

501–5.000

32,00

60,92

92,92

Klasse 7

> 5.000

23,00

60,92

83,92

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d

[Vervallen per 01-01-2010]

Ander materiaal dan bloed of bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Transport- en verwerkingstarieven (€ excl. BTW)

Categorie

Kg per stop

Transport

Verwerking

Totaal

Kleine leveranciers

 

Per stop

Per stop

Per stop

Klasse 1

0–100

33,00

3,31

36,31

Klasse 2

101–200

33,00

7,72

40,72

Klasse 3

201–300

33,00

12,13

45,13

Klasse 4

301–400

33,00

16,55

49,55

Klasse 5

401–500

33,00

20,96

53,96

         

Grote leveranciers

 

Per ton

Per ton

Per ton

Klasse 6

501–5.000

32,00

44,12

76,12

Klasse 7

> 5.000

23,00

44,12

67,12

Bijlage 4. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e

[Vervallen per 01-01-2010]

Ander materiaal dan bloed of bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Transport- en verwerkingskosten (in € excl. BTW)

Categorie

Kg per stop

Transport

Verwerking

Totaal

Kleine leveranciers

 

Per stop

Per stop

Per stop

Klasse 1

0–100

33,00

3,44

36,44

Klasse 2

101–200

33,00

8,02

41,02

Klasse 3

201–300

33,00

12,60

45,60

Klasse 4

301–400

33,00

17,18

50,18

Klasse 5

401–500

33,00

21,76

54,76

         

Grote leveranciers

 

Per ton

Per ton

Per ton

Klasse 6

501–5.000

32,00

45,80

77,80

Klasse 7

> 5.000

23,00

45,80

68,80

Terug naar begin van de pagina