Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Re-integratie en Participatie 2009

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 20-12-2013 t/m 30-04-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2008, nr. AM/SBO/08/34261, houdende de inrichting van de directie Re-integratie en Participatie; alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Re-integratie en Participatie (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Re-integratie en Participatie)

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder directie Re-integratie en Participatie: de directie Re-integratie en Participatie van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

De directie Re-integratie en Participatie bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Analyse en Visieontwikkeling;

 • b. de afdeling Re-integratie Algemeen;

 • c. de afdeling Re-integratie Specifiek en Activering;

 • d. de afdeling Re-integratie personen met arbeidsbeperking.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Analyse en Visieontwikkeling is verantwoordelijk voor:

 • a. het coördineren van onderzoek;

 • b. het opstellen van strategische onderzoeksagenda en het analyseren van beleidsinformatie;

 • c. het uitvoeren van strategische verkenningen re-integratie- en participatiebeleid;

 • d. het ontwikkelen en onderhouden van de visie op re-integratie (helikopterview);

 • e. het verbeteren van het functioneren van de keten en transparantie van de re-integratiemarkt;

 • f. de accounthouder samenhangend re-integratie- en participatiebeleid;

 • g. het optimaliseren van de inrichting en presentatie SZW;

 • h. de begroting en het jaarverslag;

 • i. het ontwikkelen en meten van prestatie-indicatoren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Re-integratie Algemeen is verantwoordelijk voor:

 • a. het ontwikkelen en onderhouden van het samenhangend re-integratie instrumentarium gemeenten en UWV;

 • b. de beleidsontwikkeling bemiddeling integrale benadering in LWI's;

 • c. de beleidsontwikkeling en totstandkoming werkgeversbenadering, regionaal arbeidsmarktbeleid, participatiebudget, maatwerk.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Re-integratie Specifiek en Activering is verantwoordelijk voor:

 • a. de beleidsontwikkeling gericht op het vergroten van de arbeids- en maatschappelijke participatie van voornamelijk de zogenaamde – naar aard en omstandigheden – kwetsbare groepen;

 • b. hiertoe in het bijzonder te rekenen de beleidsontwikkeling gericht op armoedebestrijding, de beleidsontwikkeling gericht op het reduceren van huishoudens met problematische schulden, de beleidsontwikkeling gericht op participatie van ouderen, de beleidsontwikkeling gericht op participatie van (probleem)jongeren, de beleidsontwikkeling gericht op participatie van etnische minderheden, waaronder vluchtelingen, de beleidsontwikkeling gericht op bevordering van ondernemerschap vanuit een uitkeringssituatie;

 • c. de beleidsontwikkeling gericht op het bevorderen van een meer integrale en samenhangende dienstverlening aan de burger;

 • d. de uitvoering van de met de beschreven beleidsontwikkeling verband houdende projecten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Het hoofd van de afdeling Re-integratie personen met arbeidsbeperking is verantwoordelijk voor:

 • a. alle beleidsontwikkeling gericht op het vergroten van de participatie van personen met arbeidsbeperking;

 • b. ontwikkelen en onderhouden van een samenhangend en effectief pakket aan instrumenten gericht op de participatie van bovengenoemde doelgroep.

§ 3. Bevoegdheden

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. het afdoen van reisdeclaraties;

 • e. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur Re-integratie en Participatie.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven, die betrekking hebben op de taken van de eigen organisatorische eenheid;

 • b. het paraferen van stukken waar de directie Re-integratie en Participatie geen voortouw in heeft, met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur Re-integratie en Participatie afgedaan moeten worden.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Doorverlening van bevoegdheden door afdelingshoofden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Re-integratie en Participatie.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Bij afwezigheid van de directeur Re-integratie en Participatie worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat is aangewezen als de plaatsvervangende directeur.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Re-integratie en Participatie 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Re-integratie en Participatie

,

P.G. Lugtenburg

Naar boven