Besluit mandaat en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte [...] op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2008, nr. WJZ 8192315, houdende regels inzake mandaat en machtiging aan dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland betreffende subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten in Noord-Nederland op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio (Besluit mandaat en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten in Noord-Nederland op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Economische Zaken;

  • b. SNN: het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Artikel 2

Aan SNN wordt mandaat en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten met betrekking tot subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten die passen in één van de actielijnen van het gebiedsgericht programma van het gebied Noord-Nederland als bedoeld in de Subsidieregeling sterktes in de regio.

Artikel 3

  • 1 Aan SNN wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

  • 2 Aan SNN wordt tevens machtiging verleend voor het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift die SNN heeft genomen.

Artikel 4

In het geval de minister een mededeling aan SNN doet dat een besluit als bedoeld in artikel 2 niet door SNN zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat en machtiging verleend aan de directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 5

  • 1 SNN kan voor de in artikelen 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het tweede lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 6

Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten in Noord-Nederland op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina