Beleidsregel uitleg technisch nieuwe programmatuur

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2008, nr. WJZ/8179284, houdende beleidsregels inzake de uitleg technisch nieuwe programmatuur

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de daarop gebaseerde regelgeving wordt het in artikel 1, eerste lid, onder p, van die wet gehanteerde begrip ‘voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur’ zo uitgelegd dat daaronder ook kan worden verstaan programmatuur die bestaande programmatuur op een voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken.

Artikel 2

Deze beleidsregel wordt toegepast op aanvragen voor een S&O-verklaring die betrekking hebben op tijdvakken die aanvangen na 31 december 2008.

Artikel 3

Deze beleidsregel wordt aangeduid met ‘Beleidsregel uitleg technisch nieuwe programmatuur’.

Deze beleidsregel wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst en treedt 2 dagen na publicatie in werking.

Den Haag, 8 december 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina