Regeling praktijkleren en versterking primaire opleidingen groen onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2010.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-07-2010

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 december 2008, nr. TRCJZ/2008/3445, houdende bepalingen ten aanzien van de aanvullende bijdrage voor praktijkleren en versterking van primaire opleidingen in de land- en tuinbouw (Regeling praktijkleren en versterking primaire opleidingen groen onderwijs)

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Aanvullende bijdragen voor praktijkleren

[Vervallen per 01-08-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2010]

De minister stelt jaarlijks aan het bevoegd gezag van de afdelingen, de agrarische opleidingscentra, de hogescholen, Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht aanvullende bijdragen ter beschikking voor de bekostiging van praktijkleren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De aanvullende bijdragen, bedoeld in artikel 2, bedragen:

  • a. voor de afdelingen voor het jaar 2009 € 210.000,–, voor het jaar 2010 € 290.000,–, voor het jaar 2011 € 420.000,– en voor het jaar 2012 en verdere jaren € 600.000,–;

  • b. voor de agrarische opleidingscentra jaarlijks € 8.500.000,–;

  • c. voor de hogescholen voor het jaar 2009 € 1.980.000,–, voor het jaar 2010 € 2.180.000,–, voor het jaar 2011 € 2.340.000,– en voor het jaar 2012 en verdere jaren € 2.500.000,–;

  • d. voor Wageningen Universiteit voor het jaar 2009 € 140.000,–, voor het jaar 2010 € 200.000,–, voor het jaar 2011 € 280.000,– en voor het jaar 2012 en verdere jaren € 460.000,–;

  • e. voor de Universiteit Utrecht, voor wat betreft de faculteit diergeneeskunde, voor het jaar 2010 € 22.500,−, voor het jaar 2011 € 45.000,−, en voor het jaar 2012 en verdere jaren € 75.000,−.

 • 2 De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden ieder jaar verhoogd met het voor dat kalenderjaar geldende hoge BTW-tarief.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2010]

De scholen en scholengemeenschappen waaraan een afdeling is verbonden, ontvangen de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 2, jaarlijks als aanvullende bekostiging van de personeels- en exploitatiekosten specifiek ten behoeve van deze afdeling. De aanvullende bijdrage is het aandeel in het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, berekend op basis van het aantal leerlingen in het derde en het vierde leerjaar van de afdeling op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvullende bekostiging wordt verstrekt, waarbij de leerlingen worden meegeteld die ingeschreven waren in een aan de afdeling verbonden experimentele leergang VMBO-MBO2 als bedoeld in de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2 2008–2013, voor zover het bevoegd gezag van deze afdeling de aanvrager is in de zin van artikel 4, onderdeel a, van deze Tijdelijke regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2010]

De agrarische opleidingscentra ontvangen de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 2, jaarlijks als aanvullende rijksbijdrage. De aanvullende rijksbijdrage is het aandeel in het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, overeenkomend met het aandeel van ieder agrarisch opleidingscentrum in het landelijk beschikbaar budget, bedoeld in artikel 2.2.1 van het Uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs, berekend op basis van artikel 2.2.2 van dit besluit, waarbij leerlingen die op 1 oktober van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvullende bekostiging wordt verstrekt, waren ingeschreven aan een aan het agrarisch opleidingscentrum verbonden experimentele leergang VMBO-MBO2, worden meegeteld als deelnemer van dit agrarisch opleidingscentrum, voor zover het bevoegd gezag van dit agrarisch opleidingscentrum de aanvrager is in de zin van artikel 4, onderdeel c, van deze Tijdelijke regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2010]

De hogescholen ontvangen de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 2, jaarlijks als onderwijsopslag, bedoeld in artikel 4.19, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. De onderwijsopslag is het aandeel in het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, overeenkomend met het aandeel van iedere hogeschool in de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 4.2, vierde lid, onderdeel b, van dit besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2010]

Wageningen Universiteit ontvangt de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 2, jaarlijks als onderwijsopslag als bedoeld in artikel 4.10, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, welke voor praktijkleren gelijk is aan het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d.

Artikel 7a

[Vervallen per 01-08-2010]

De Universiteit Utrecht ontvangt de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 2, jaarlijks als onderwijsopslag als bedoeld in artikel 4.10, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, welke voor praktijkleren gelijk is aan het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel e.

Paragraaf 3. Aanvullende bijdragen voor de primaire opleidingen

[Vervallen per 01-08-2010]

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2010]

De minister stelt jaarlijks aan het bevoegd gezag van de agrarische opleidingscentra en aan de hogescholen aanvullende bijdragen ter beschikking voor de exploitatie van primaire opleidingen en voor praktijkleren in het kader van deze opleidingen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De aanvullende bijdragen, bedoeld in artikel 8, bedragen

  • a. voor de agrarische opleidingscentra jaarlijks € 4.000.000,–;

  • b. voor de hogescholen voor het jaar 2009 € 310.000,– voor het jaar 2010 € 450.000,–, voor het jaar 2011 € 590.000,– en voor het jaar 2012 en verdere jaren € 1.000.000,–.

 • 2 De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden ieder jaar verhoogd met de helft van het voor dat kalenderjaar geldende hoge BTW-tarief.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel b, en artikel 11, verstrekt de Minister aan STOAS Hogeschool in 2009 eenmalig een aanvullende bijdrage, op basis van artikel 8.

Artikel 10

[Vervallen per 01-08-2010]

De agrarische opleidingscentra ontvangen de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 8, jaarlijks als aanvullende rijksbijdrage. De aanvullende rijksbijdrage is het aandeel in het bedrag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, overeenkomend met het aandeel van ieder agrarisch opleidingscentrum in het landelijk beschikbaar budget, bedoeld in artikel 2.2.1 van het Uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs, berekend op basis van artikel 2.2.2 van dit besluit, met dien verstande dat dit aandeel uitsluitend wordt bepaald op basis van de maatstaf ingeschreven deelnemers, bedoeld in artikel 2.2.3 van dit besluit, waarbij alleen deelnemers aan de opleidingen, genoemd in de bijlage bij deze regeling, worden meegeteld.

Artikel 11

[Vervallen per 01-08-2010]

De hogescholen ontvangen de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 8, jaarlijks als onderwijsopslag. De onderwijsopslag is het aandeel in het bedrag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, overeenkomend met het aandeel van iedere hogeschool in de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 4.2, vierde lid, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, met dien verstande dat dit aandeel uitsluitend wordt bepaald op basis van de maatstaf onderwijsvraag, als bedoeld in artikel 4.12 van dit besluit, waarbij alleen studenten aan de opleidingen, genoemd in de bijlage bij deze regeling, worden meegeteld.

Paragraaf 4. Verplichtingen voor de ontvanger van aanvullende bijdragen

[Vervallen per 01-08-2010]

Artikel 12

[Vervallen per 01-08-2010]

De school of scholengemeenschap waaraan een afdeling is verbonden, het agrarisch opleidingscentrum, de hogeschool, Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht die de aanvullende bijdragen, bedoeld in artikel 2 en 8, ontvangt, besteedt die bijdragen uitsluitend ten behoeve van het doel, genoemd in die artikelen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De school of scholengemeenschap waaraan een afdeling is verbonden, het agrarisch opleidingscentrum, de hogeschool, Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht verantwoorden de bestemming en besteding van de aanvullende bijdragen, gespecificeerd naar het doel, bedoeld in de artikelen 2 en 8, in en bij de jaarrekening. De minister kan nadere aanwijzingen geven voor deze verantwoording.

 • 2 Indien een deel van de ontvangen aanvullende bijdrage in enig jaar niet is besteed aan het doel, bedoeld in de artikel 2 dan wel artikel 8, mag dit deel binnen dat doel worden besteed in navolgende jaren.

Paragraaf 5. Subsidie voor regionale arrangementen voor praktijkleren

[Vervallen per 01-08-2010]

Artikel 14

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan een agrarisch opleidingscentrum, een hogeschool of aan Wageningen Universiteit voor het, in samenwerking met ten minste één bedrijf, tot stand brengen van een voorziening voor praktijkleren.

 • 2 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor investering in een voorziening die aanvullend is ten opzichte van reeds bestaande voorzieningen.

 • 3 Een voorziening die met inzet van subsidie uit deze regeling tot stand komt biedt diensten voor praktijkleren aan tegen marktconforme tarieven aan alle afdelingen, agrarische opleidingscentra, hogescholen en Wageningen Universiteit.

Artikel 15

[Vervallen per 01-08-2010]

Het subsidieplafond bedraagt:

 • 1 in het jaar 2009 € 3.690.000,–;

 • 2 in het jaar 2010 € 4.130.000,–;

 • 3 in het jaar 2011 € 4.430.000,–;

 • 4 in het jaar 2012 en de daaropvolgende jaren € 4.440.000,–.

Artikel 16

[Vervallen per 01-08-2010]

Aanvragen tot subsidieverlening kunnen jaarlijks tot 1 mei van elk jaar worden gedaan.

Artikel 17

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Een aanvraag tot verlening van subsidie wordt ingediend bij Dienst Regelingen, in de vorm van een investeringsplan volgens een daartoe door deze Dienst vastgesteld formulier.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend door het bevoegd gezag van een agrarisch opleidingscentrum, een hogeschool of Wageningen Universiteit.

 • 3 Bij de aanvraag wordt een samenwerkingsovereenkomst gevoegd die mede is ondertekend door ten minste één bedrijf. Onder bedrijf kan mede worden verstaan een praktijkbedrijf voor landbouwkundig onderzoek. De samenwerkingsovereenkomst omvat tenminste de informatie overeenkomstig een daartoe door Dienst Regelingen vastgesteld model.

 • 4 De samenwerkingsovereenkomst kan zijn ondertekend door meer dan één agrarisch opleidingscentrum of hogeschool, of door een combinatie van een agrarisch opleidingscentrum, een hogeschool en, onderscheidenlijk of, Wageningen Universiteit. In dat geval treedt de aanvrager, bedoeld in het tweede lid, op als penvoerder en ontvanger van de subsidie.

 • 5 Het investeringsplan, bedoeld in het eerste lid, omvat tenminste de volgende onderdelen:

  • a. gegevens waaruit blijkt dat de voorziening aanvullend is op bestaande voorzieningen voor praktijkleren, gebaseerd op een analyse van het aanbod en de regionale spreiding van bestaande voorzieningen voor praktijkleren die overeenkomen met de aangevraagde voorziening en van het gebruik van die voorzieningen;

  • b. gegevens waaruit de vraag naar de voorziening blijkt, gebaseerd op een analyse van de aantallen potentiële gebruikers, in relatie tot het mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen;

  • c. het doel van de voorziening, waaronder het soort opleiding waarvoor deze is bedoeld en de verbeteringen ten opzichte van de bestaande voorzieningen voor praktijkleren die door de aangevraagde voorziening worden gerealiseerd;

  • d. de vorm waarin praktijkleren in deze voorziening wordt gerealiseerd en de overwegingen daartoe, ondermeer in relatie tot ontwikkelingen en vernieuwingen in de bedrijven waar het te oefenen beroep wordt uitgeoefend;

  • e. de beoogde organisatie van de voorziening en de rol die de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst in deze organisatie zullen hebben;

  • f. een begroting voor het tot stand brengen van de voorziening en voor de exploitatie van de voorziening, waaruit het aangevraagde subsidiebedrag en het aandeel van de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst in de financiering van de investering en in de exploitatie blijken; het aandeel van het bedrijf of van de bedrijven in de begroting kan geheel of ten dele bestaan uit de kapitalisatie van inzet van bedrijfsmiddelen of inzet van arbeid; de begroting wordt opgesteld overeenkomstig een door Dienst Regelingen vastgesteld model;

  • g. een analyse van de verhouding tussen kosten en baten van investering en exploitatie van de aangevraagde voorziening, in vergelijking met de kosten en baten van het gebruik van overeenkomstige bestaande voorzieningen;

  • h. in voorkomende gevallen toont de aanvrager de meerwaarde van de voorziening, bedoeld in artikel 14, eerste lid, aan voor een programma of project waarvoor op basis van de Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs subsidie is ontvangen;

  • i. een verklaring dat de voorziening beschikbaar zal zijn voor de afdelingen en voor agrarische opleidingscentra, hogescholen en Wageningen Universiteit, voor zover deze de samenwerkingsovereenkomst niet hebben ondertekend, en het gaat om opleidingen waarvoor de aangevraagde voorziening is bedoeld, en gegevens waaruit blijkt dat het gebruik van de voorziening door deze instellingen ook feitelijk mogelijk zal zijn.

 • 6 In de begroting zijn geen kosten opgenomen die uit andere hoofde zijn of worden gefinancierd van overheidswege.

 • 7 In de begroting is geen debetrente opgenomen.

 • 8 In de begroting voor het tot stand brengen van de voorziening, bedoeld in het vijfde lid, onderdeel f, is naast het gevraagde subsidiebedrag een aandeel in de financiering van iedere ondertekenaar van de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in het derde lid, opgenomen. Dit aandeel kan voor iedere ondertekenaar verschillend zijn. De aanvraag wordt alleen goedgekeurd als de Minister het aangevraagde subsidiebedrag redelijk acht in verhouding tot het gezamenlijke aandeel van de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 18

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De Minister rangschikt aanvragen tot subsidieverlening die in een zelfde aanvraagperiode zijn ingediend, waarbij een aanvraag hoger wordt gerangschikt naarmate

  • a. de lacune in de mogelijkheden voor praktijkleren die de voorziening opvult, in relatie tot de aangetoonde vraag, ernstiger is, blijkend uit de analyses in het investeringsplan, bedoeld in artikel 17, vijfde lid, onderdeel a en b;

  • b. de voorziening meer een innovatief karakter heeft in relatie tot innovaties van bedrijven waar het te oefenen beroep wordt uitgeoefend, blijkend uit het onderdeel van het investeringsplan, bedoeld in artikel 17, vijfde lid, onderdeel d;

  • c. de verhouding tussen kosten en baten gunstiger is, blijkend uit de analyse in het investeringsplan, bedoeld in artikel 17, vijfde lid, onderdeel g;

  • d. de mate waarin de voorziening meerwaarde oplevert bij een goedgekeurd project in het kader van een programma als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs, blijkend uit het onderdeel van het investeringsplan, bedoeld in artikel 17, vijfde lid, onderdeel h;

  • e. het aantal agrarische opleidingscentra, hogescholen en, onderscheidenlijk of, Wageningen Universiteit in de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in artikel 17, derde lid, groter is;

  • f. de samenwerkingsovereenkomst zowel is getekend door één of meer agrarische opleidingscentra als door één of meer hogescholen en, onderscheidenlijk of, Wageningen Universiteit;

  • g. het aandeel cofinanciering door het bedrijf of de bedrijven die de samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, in de begroting voor het tot stand brengen van de voorziening, bedoeld in artikel 17, vijfde lid, onderdeel f, groter is.

 • 2 Volgens de rangschikking, bedoeld in het eerste lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

 • 3 Indien het totaal van de aanvragen, die naar het oordeel van de minister passen in het doel van de subsidie en voldoen aan de voorwaarden in artikel 14 en 17, in enig jaar het subsidieplafond, bedoeld in artikel 15, overschrijdt wijst de minister op basis van de rangschikking, bedoeld in het eerste lid, één of meer aanvragen af.

Artikel 19

[Vervallen per 01-08-2010]

De minister beslist uiterlijk op 1 september van elk jaar op de aanvraag. De minister kan zijn besluit mede baseren op het oordeel van door hem aan te wijzen onafhankelijke deskundigen.

Artikel 19a

[Vervallen per 01-08-2010]

Als subsidiabele kosten worden uitsluitend in aanmerking genomen:

 • a. de kosten van het personeel van de instelling of van de instellingen in de samenwerkingsovereenkomst dat voor het realiseren van de voorziening is ingezet;

 • b. de kosten die aantoonbaar noodzakelijk zijn en daadwerkelijk zijn betaald voor het realiseren van de voorziening en die gemaakt zijn voor het bouwen en, onderscheidenlijk of, het inhuren van bedrijven voor ontwerp, bouwbegeleiding en controle van uitgevoerde werken;

 • c. andere materiële kosten die aantoonbaar noodzakelijk zijn en daadwerkelijk door de instelling of instellingen in de samenwerkingsovereenkomst zijn betaald voor het tot stand brengen van de voorziening voor praktijkleren.

Artikel 19b

[Vervallen per 01-08-2010]

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten.

Artikel 20

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Het verleende subsidiebedrag mag door de subsidieontvanger worden besteed gedurende een periode van één of meerdere jaren. Deze periode wordt in de beschikking bepaald op basis van het jaar of de jaren waarvoor in de begroting uitgaven zijn voorzien.

 • 2 De minister verstrekt bij goedkeuring van de aanvraag een eerste voorschot op de subsidie van 20% van het te verstrekken subsidiebedrag. Volgende voorschotten worden verstrekt op basis van een aanvraag, vergezeld van een korte voortgangsrapportage en een overzicht van de liquiditeitsbehoefte. Aanvragen kunnen worden gedaan gedurende de periode, bedoeld in het eerste lid. Indien aan het eind van deze periode de voorziening overeenkomstig de aanvraag nog niet is voltooid, kan de aanvrager een gemotiveerd en onderbouwd verzoek tot verlenging van de periode en verdere voorschotverstrekking indienen.

 • 3 Het totaal aan voorschotten is ten hoogste 80% van het te verstrekken subsidiebedrag.

Artikel 21

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De ontvanger van de subsidie brengt de voorziening voor praktijkleren tot stand overeenkomstig het investeringsplan, bedoeld in artikel 17. De Minister kan goedkeuring verlenen aan een tussentijdse, gemotiveerde en onderbouwde wijziging van het investeringsplan, tenzij de wijziging verhoging van het bedrag van de subsidie of het bedrag waarop de subsidie overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening ten hoogste kan worden vastgesteld, tot gevolg heeft.

 • 2 De ontvanger van de subsidie, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en in voorkomende gevallen artikel 17, vierde lid, dient binnen vier maanden na afronding van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, of, indien de activiteiten niet zijn uitgevoerd of niet zijn afgerond, binnen vier maanden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 20, eerste en tweede lid, de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie met een financieel verslag, vergezeld van een rapportage omtrent de bestemming en besteding van de subsidie, in bij Dienst Regelingen.

 • 3 De rapportage, bedoeld in het tweede lid, omvat ten minste:

  • a. de bestemming en besteding van het subsidiebedrag in relatie tot de cofinanciering;

  • b. de mate van realisatie van de voorziening waarvoor de subsidie is aangevraagd;

  • c. de mate van realisatie van de beoogde samenwerking tussen de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in artikel 17, derde lid;

  • d. een evaluatie van de mate waarin de realisatie heeft bijgedragen aan het doel van de investering;

  • e. de verwachtingen ten aanzien van de exploitatie van de voorziening.

 • 4 Bij goedkeuring van de rapportage wordt de subsidie vastgesteld op de werkelijk gemaakte en betaalde kosten tot ten hoogste het verleende subsidiebedrag.

 • 5 Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht, worden terug te vorderen bedragen vermeerderd met de wettelijke rente die wordt berekend over de periode die verstrijkt tussen de kennisgeving van de terugvorderingsverplichting aan de subsidieontvanger en de terugbetaling door de subsidieontvanger.

Paragraaf 6. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-08-2010]

Artikel 22

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 2 In het in het eerste lid bedoelde geval kan de minister tevens besluiten één of meer van de in artikel 14 bedoelde subsidies niet te verlenen.

Artikel 23

[Vervallen per 01-08-2010]

Uiterlijk op 1 juni 2013 evalueert de minister de werking van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage bij artikel 1, onderdeel h, van de Regeling praktijkleren en versterking primaire opleidingen groen onderwijs

[Vervallen per 01-08-2010]

De primaire opleidingen voor wat betreft het middelbaar beroepsonderwijs

Crebo

Omschrijving

Niveau

10722

Medewerker Gemechaniseerd Loonbedrijf

2

11014

Dierenartsassistent paraveterinair

4

11016

Vakbekwaam medewerker plantenteelt

3

11017

Vakbekwaam medewerker BD bedrijf

3

11018

Vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonwerk

3

11022

Vakbekwaam medewerker veehouderij

3

11026

Bedrijfsleider/manager plantenteelt

4

11027

Bedrijfsleider/manager BD bedrijf

4

11028

Bedrijfsleider/manager gemechaniseerd loonwerk

4

11031

Bedrijfsleider/manager veehouderij

4

11040

Assistent medewerker plantenteelt

1

11044

Medewerker plantenteelt

2

11046

Medewerker gemechaniseerd loonwerk

2

11048

Medewerker veehouderij

2

11059

Expert vruchtbaarheid en voortplanting

4

11066

Medewerker BD bedrijf

2

11068

Bedrijfsleider/manager BD bedrijf

4

11070

Vakbekwaam medewerker BD bedrijf

3

12001

Assistent medewerker voedsel en groen (plantenteelt)

1

70000

Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf 2

2

70001

Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf 3

3

70008

Medewerker open teelt

3

70009

Medewerker bedekte teelt

3

70014

Assistent bedrijfsleider plantenteelt-bedrijf

4

70015

Dierenhouder

4

97030

Teelt en ondernemerschap

4

97031

Bedrijfsleider biologisch-dynamisch bedrijf

4

97032

Bedrijfsleider gemechaniseerd loonbedrijf

4

97033

Bedrijfsleider binnenteelt

4

97034

Bedrijfsleider buitenteelt

4

97040

Dierenartsassistent paraveterinair

4

97051

Dierenhouder graasdieren

4

97052

Dierenhouder hokdieren

4

97054

Melkveehouder

4

97073

Rundveepedicure

3

97100

Medewerker binnenteelt

2

97110

Vakbekwaam medewerker binnenteelt

3

97120

Medewerker biologisch-dynamisch bedrijf

2

97130

Vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf

3

97140

Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf

2

97150

Vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonbedrijf

3

97190

Medewerker buitenteelt

2

97200

Vakbekwaam medewerker buitenteelt

3

97270

Werkbegeleider agrarisch zorgbedrijf

4

97330

Medewerker dierverzorging

2

97361

Dierverzorger graasdieren

3

97362

Dierverzorger hokdieren

3

97363

Dierverzorger melkvee

3

97471

Assistent dierverzorging

1

97474

Assistent plantenteelt

1

97550

Zorg, natuur en gezondheid

3

97551

Werkbegeleider zorgbedrijf dieren

3

97552

Werkbegeleider zorgbedrijf plant

3

97560

Zorg, natuur en gezondheid

4

97561

Ondernemer zorgbedrijf dier

4

97562

Ondernemer zorgbedrijf plant

4

97570

Rundveepedicure

3

97640

Manager biologisch-dynamisch bedrijf

4

97650

Manager gemechaniseerd loonbedrijf

4

97590

Dierenartsassistent paraveterinair

4

De primaire opleidingen zijn voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs de opleidingen die geheel of in overwegende mate opleiden voor de volgende beroepen:

Primaire opleidingen hoger beroepsonderwijs (CROHO-nrs.)

Opleiding

Bachelor degree

Associate degree

Tuinbouw en akkerbouw

34868

80012

Dier- en veehouderij

34869

80006

Melkveehouderij

80044

Tropische landbouw

34203

Tevens worden als studenten in primaire opleidingen geteld de bij STOAS Hogeschool ingeschreven studenten op CROHO-nrs. 34899 (bachelor) en 80015 (associate degree) Educatie en kennismanagement groene sector, voor zover deze studenten worden opgeleid voor het lerarenberoep binnen een primaire opleiding. STOAS hogeschool verschaft jaarlijks een opgave van het aantal van deze studenten, gespecificeerd naar de studierichtingen

 • 1. Akkerbouw, tuinbouw, plantenteelt

 • 2. Veehouderij

 • 3. Agrarische techniek

 • 4. Internationaal (veehouderij en agrarische techniek)

Terug naar begin van de pagina