Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kandidaat-notaris

Geldend van 05-04-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 december 2008, nr. 5579196/08, houdende nadere regels ten aanzien van erkenning van EG-beroepskwalificaties voor de toegang tot en de uitoefening van het beroep van kandidaat-notaris (Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kandidaat-notaris)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 33 en 36 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

Besluit:

Artikel 2. KNB

De taken en bevoegdheden van de Minister van Veiligheid en Justitie, bedoeld in de artikelen 5, 6, 8, 11,12, 13, 17, 19, 32, 34, tweede lid, en 35 van de wet, met betrekking tot het beroep van kandidaat-notaris, worden uitgevoerd, respectievelijk uitgeoefend door de KNB.

Artikel 3. Documenten bij aanvraag

 • 1 Een aanvraag van een migrerende beroepsbeoefenaar tot verkrijging van een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de wet, voor de toegang tot en de uitoefening van het beroep van kandidaat-notaris, wordt ingediend bij de KNB.

 • 2 Bij de aanvraag worden de volgende bescheiden overgelegd:

  • a. de documenten betreffende nationaliteit en verblijf, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a van de wet;

  • b. een kopie van de opleidingstitel(s):

   • i. gewaarmerkt door het bevoegde gezag in de betrokken staat van oorsprong of herkomst op grond waarvan de aanvrager in die betrokken staat recht heeft op toegang tot en uitoefening van het beroep van kandidaat-notaris, notaris of een daarmee vergelijkbaar beroep en waaruit tevens de duur van de opleiding blijkt, of

   • ii. gewaarmerkt door het in een derde land bevoegde gezag dat de opleidingstitel heeft afgegeven en een bewijsstuk, gewaarmerkt door het bevoegde gezag in de betrokken staat van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat dit bevoegde gezag de opleidingstitel heeft erkend alsmede dat de aanvrager tenminste drie jaar ervaring in het beroep van kandidaat-notaris, notaris, of een daarmee vergelijkbaar beroep heeft opgedaan op het grondgebied van die betrokken staat en waaruit tevens de duur van de opleiding blijkt;

  • c. een overzicht van vakken die deel hebben uitgemaakt van de opleidingen, bedoeld in onderdeel b, en waarin de aanvrager met goed gevolg examen heeft afgelegd, alsmede een leerstofomschrijving van deze vakken en de daarbij behorende studietijd;

  • d. in voorkomend geval een bewijs van de beroepservaring, waaronder inzicht in de duur van deze beroepservaring en de onderdelen en inhoud waaruit de beroepswerkzaamheden hebben bestaan.

 • 3 De KNB kan ter vaststelling van wezenlijke verschillen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet, verlangen dat nadere informatie wordt verstrekt over de opleiding en beroepservaring.

 • 4 De KNB kan verlangen dat de gegevens en bescheiden, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b tot en met d, en het derde lid, die zijn gesteld in een andere dan de Nederlandse taal, vergezeld gaan van vertalingen in de Nederlandse taal, opgesteld door een beëdigd tolk of vertaler.

Artikel 4. Proeve van bekwaamheid

 • 1 Met inachtneming van artikel 11 van de wet stelt de KNB de aanvrager op de hoogte van de eis van het met goed gevolg afleggen van een proeve van bekwaamheid.

 • 2 De KNB informeert de aanvrager schriftelijk over:

  • a. op welke onderdelen van het Nederlands recht de proeve van bekwaamheid betrekking heeft;

  • b. de wijze waarop de proeve van bekwaamheid wordt afgenomen;

  • c. de termijn waarbinnen de proeve van bekwaamheid dient te geschieden; en

  • d. de kosten die aan het afleggen van de proeve van bekwaamheid of een examen zijn verbonden.

 • 3 De KNB draagt zorg voor de mogelijkheid tot het kunnen afleggen van een proeve van bekwaamheid bij een of meer hoogleraren van een universiteit of de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, of bij een commissie die het afnemen van een proeve van bekwaamheid (mede) tot doelstelling heeft.

 • 4 De KNB draagt ervoor zorg dat de aanvrager:

  • a. ten minste eenmaal per jaar de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de proeve van bekwaamheid;

  • b. inzicht verkrijgt in de normen die worden gehanteerd bij de beoordeling van de proeve van bekwaamheid;

  • c. wordt geïnformeerd over het vereiste studiemateriaal;

  • d. wordt geïnformeerd over degene aan wie de kosten van de proeve van bekwaamheid moeten worden voldaan; en

  • e. binnen vier weken schriftelijk wordt meegedeeld wat het resultaat van het afleggen van de proeve van bekwaamheid is.

 • 5 De aanvrager die voor een of meer onderdelen van de proeve van bekwaamheid het examen niet met goed gevolg heeft afgelegd, kan voor elk van die onderdelen opnieuw een examen afleggen. De met goed gevolg afgelegde examens behouden hun geldigheid gedurende vijf jaar.

 • 6 De proeve van bekwaamheid wordt in de Nederlandse taal afgelegd.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kandidaat-notaris.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina