Reparatiebesluit Wft

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Besluit van 18 december 2008, houdende herstel van technische gebreken in algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet op het financieel toezicht, het Besluit fondsen en spaarregelingen, het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 en het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Reparatiebesluit Wft)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 8 oktober 2008, nr. FM 2008-2324 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 1:1, 1:10, aanhef en onderdelen a en b, 1:40, vijfde lid, 1:81, eerste en tweede lid,1:102, eerste lid, 2:45, tweede lid, 2:54f, tweede lid, 3:5, vierde lid, 3:36, vierde lid, 3:53, eerste lid, 3:54, eerste en vierde lid, 3:57, eerste en tweede lid, 3:59, tweede lid, 3:61, eerste en tweede lid, 3:62, tweede lid, 3:67, vierde lid, onderdeel a, 3:259, derde en vierde lid, 3:266, vijfde lid, 5:56, zesde lid, 5:59, vierde lid, 5:76, tweede lid, 5:80a, derde en vierde lid, 5:80b, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 5 november 2008, nr. W06.08.0431/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 11 december 2008, nr. FM 2008-2815 U, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Hebben goed gevonden en verstaan:

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]

Artikel XIV

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel V, onderdeel O, werkt terug tot en met 1 januari 2008. Artikel XI werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2008

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de negenentwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina