Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2009

[Regeling vervallen per 15-08-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015.]
Geldend van 01-12-2014 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2008, nr. WBJA/JA/08/35291, houdende de inrichting van de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2009)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, onderdeel k, en 11 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 15-08-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 15-08-2015]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. WBJA: de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het ministerie;

 • b. afdeling JA-BBS: de afdeling Juridische Aangelegenheden – Bijstand, Bedrijfsjuridisch en Subsidies;

 • c. afdeling JA-SVA: de afdeling Juridische Aangelegenheden – Sociale Verzekeringen en Arbeid;

 • d. afdeling JA-Wav: de afdeling Juridische Aangelegenheden – Wet arbeid vreemdelingen;

 • e. teamleider BO: de functionaris die rechtstreeks ressorteert onder het hoofd van het Bureau Ondersteuning;

 • f. teamleider Wav: de functionaris die rechtstreeks ressorteert onder het hoofd van afdeling JA-Wav.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 15-08-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 15-08-2015]

WBJA bestaat uit:

 • a. de afdeling Wetgeving;

 • b. de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden;

 • c. de afdeling JA-BBS;

 • d. de afdeling JA-SVA;

 • e. de afdeling JA-Wav;

 • f. het Bureau Ondersteuning.

Artikel 3

[Vervallen per 15-08-2015]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Wetgeving is verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • a. het bevorderen van de kwaliteit van de wet- en regelgeving van het ministerie;

  • b. het behandelen van wetgevende aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen;

  • c. het ontwerpen van de teksten van alle wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op het terrein van het ministerie, met uitzondering van de begrotingswetten en met uitzondering van de wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen waarvoor op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel f, het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden verantwoordelijk is;

  • d. het adviseren over het gebruik van het instrument regelgeving;

  • e. de implementatie van internationale verdragen en regelingen, onverminderd artikel 4, eerste lid, onderdeel g.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Wetgeving is voorts belast met bijzondere taken op het gebied van het wetgevingskwaliteitsbeleid.

Artikel 4

[Vervallen per 15-08-2015]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden is verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • a. het bevorderen van de kwaliteit van de wet- en regelgeving en van het bestuurlijk en internationaal-rechtelijk handelen van het ministerie;

  • b. het behandelen van wetgevende, bestuurlijke en internationaal-rechtelijke aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen;

  • c. het adviseren over en behandelen van bestuurlijke aangelegenheden, zoals het beleid inzake de zelfstandige bestuursorganen, het externe adviesstelsel, bestuursakkoorden, het decentralisatiebeleid, de verhouding publiek-privaat en bestuurlijke vernieuwing;

  • d. het adviseren over en behandelen van internationaal-rechtelijke aangelegenheden en procedures, waaronder het toetsen van nationale regelgeving aan het internationale recht;

  • e. het bijdragen aan de totstandkoming van internationale verdragen en regelingen;

  • f. het ontwerpen van de teksten van alle wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op het terrein van het ministerie met uitzondering van de begrotingswetten, die betrekking hebben op:

   • 1°. bestuurlijke aangelegenheden;

   • 2°. gegevensverkeer;

   • 3°. financieringsaangelegenheden;

   • 4°. subsidie-aangelegenheden;

   • 5°. handhavingsaangelegenheden;

  • g. het, in afwijking van artikel 3, eerste lid, onderdeel e, en na overleg met het hoofd van de afdeling Wetgeving, opstellen van regelgeving ter implementatie van internationale verdragen en regelingen, voor zover het daarbij gaat om regelgeving waarbij de inzet van de internationaal-rechtelijke expertise van de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden aangewezen is;

  • h. het, in afwijking van de artikelen 5, eerste lid, onderdeel c, 6, eerste lid, onderdeel c, en 7, onderdeel c, en na overleg met het hoofd van de verantwoordelijke juridische afdeling, behandelen van nationale juridische procedures, voor zover het daarbij gaat om procedures waarbij de inzet van internationaal-rechterlijke aangelegenheden aangewezen is.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden is voorts belast met algemene taken op het gebied van het wetgevingskwaliteitsbeleid.

Artikel 5

[Vervallen per 15-08-2015]

 • 1 Het hoofd van de afdeling JA-BBS is verantwoordelijk voor de volgende taken ten aanzien van subsidies, bijstand en bedrijfsjuridische aangelegenheden:

  • a. het bevorderen van de kwaliteit van het juridisch handelen van het ministerie;

  • b. het behandelen van nationale juridische aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen;

  • c. het adviseren over en behandelen van nationale juridische vraagstukken en procedures, waaronder bezwaar- en beroepsprocedures, met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdende met de dienstbetrekking.

 • 2 Het hoofd van de afdeling JA-BBS is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

  • a. het adviseren over en behandelen van nationale juridische vraagstukken en procedures met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur en de Regeling openbaarheid van bestuur Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • b. het adviseren en coördineren van aangelegenheden betreffende klachten tegen het ministerie ingediend bij de Nationale ombudsman, met uitzondering van klachten ingediend door (ex-)medewerkers van het ministerie verband houdende met de dienstbetrekking;

  • c. het adviseren over en behandelen van civiele aangelegenheden;

  • d. het onderhouden van de contacten met de Landsadvocaat.

Artikel 6

[Vervallen per 15-08-2015]

 • 1 Het hoofd van de afdeling JA-SVA is verantwoordelijk voor de volgende taken ten aanzien van de terreinen arbeidsverhoudingen, sociale verzekeringen en -voorzieningen en arbeidsomstandigheden:

  • a. het bevorderen van de kwaliteit van het juridisch handelen van het ministerie;

  • b. het behandelen van nationale juridische aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen;

  • c. het adviseren over en behandelen van nationale juridische vraagstukken en procedures, waaronder bezwaar- en beroepsprocedures, met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdende met de dienstbetrekking.

 • 2 Bij afwezigheid van het hoofd van de afdeling JA-BBS is het hoofd van de afdeling JA-SVA verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de Landsadvocaat.

Artikel 7

[Vervallen per 15-08-2015]

Het hoofd van de afdeling JA-Wav is verantwoordelijk voor de volgende taken ten aanzien van de Wet arbeid vreemdelingen:

 • a. het bevorderen van de kwaliteit van het juridisch handelen van het ministerie;

 • b. het behandelen van nationale juridische aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen;

 • c. het adviseren over en behandelen van nationale juridische vraagstukken en procedures, waaronder bezwaar- en beroepsprocedures, met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdende met de dienstbetrekking.

Artikel 8

[Vervallen per 15-08-2015]

Het hoofd van het Bureau Ondersteuning is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • a. het verlenen van ondersteuning bij de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures, met uitzondering van bezwaar- en beroepsprocedures die worden behandeld door de Inspectie Werk en Inkomen;

 • b. het verlenen van ondersteuning bij de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • c. het verlenen van ondersteuning bij gerechtelijke en internationaal-rechtelijke procedures waarbij het ministerie betrokken is;

 • d. alle interne bedrijfsvoeringsaangelegenheden van WBJA met betrekking tot personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting, de zogenoemde PIOFAH-taken;

 • e. het aanleveren van managementinformatie ten behoeve van het management van WBJA, de voorbereiding en bewaking van managementafspraken, het beheer van bedrijfsvoeringsprocessen die bij WBJA gevoerd worden en de zorg voor een goede afstemming met de bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie wordt gevoerd;

 • f. de leiding van de secretariaten van de directie en, in overleg met de overige hoofden en de directeur WBJA, de inrichting daarvan.

Artikel 9

[Vervallen per 15-08-2015]

Elk van de hoofden van de afdelingen is belast met het leiding geven aan de medewerkers van de eigen afdeling.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 15-08-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 15-08-2015]

De hoofden van de afdelingen worden gemachtigd tot het paraferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de eigen afdeling, een en ander met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur WBJA afgedaan moeten worden.

Artikel 11

[Vervallen per 15-08-2015]

Aan de hoofden van de afdelingen JA-BBS, JA-SVA en JA-Wav wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken voor zover zij verband houden met de taken en verantwoordelijkheden van zijn afdeling en die betrekking hebben op:

 • a. de behandeling van gerechtelijke procedures waarbij de Staat of de bewindspersonen partij zijn;

 • b. het ter ondertekening voorleggen aan een bewindspersoon, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, een directeur-generaal of de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid van stukken betreffende gerechtelijke procedures;

 • c. het machtigen van personen om een bewindspersoon in gerechtelijke procedures te vertegenwoordigen;

 • d. de afhandeling en ondertekening van stukken inzake bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures, met inbegrip van het nemen van de beslissing op een bezwaarschrift.

Artikel 12

[Vervallen per 15-08-2015]

Aan het hoofd van de afdeling JA-BBS wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op:

Artikel 13

[Vervallen per 15-08-2015]

Aan het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op:

 • a. procedures inzake uit internationale verdragen voortvloeiende notificatieverplichtingen;

 • b. de behandeling van gerechtelijke procedures waarbij de Staat of de bewindspersonen partij zijn;

 • c. het ter ondertekening voorleggen aan een bewindspersoon, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, een directeur-generaal of de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid van stukken betreffende gerechtelijke procedures.

Artikel 14

[Vervallen per 15-08-2015]

 • 1 Aan het hoofd van het Bureau Ondersteuning, alsmede aan de teamleiders BO wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de afhandeling van administratieve stukken inzake procedures van bezwaar en beroep alsmede daarmee verwante procedures, waaronder niet begrepen het machtigen van personen om een bewindspersoon in gerechtelijke procedures en in procedures bij de Nationale ombudsman te vertegenwoordigen.

 • 3 Het hoofd van het Bureau Ondersteuning is gevolmachtigd tot:

  • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Bedrijfsvoering afgesloten raamovereenkomst alsmede het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 20.000,– per overeenkomst;

  • b. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden die onder directe verantwoordelijkheid van het departementale management worden verricht;

  • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie.

Artikel 15

[Vervallen per 15-08-2015]

Aan de hoofden van de afdelingen, alsmede aan de teamleiders BO en de teamleider Wav wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerkergesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 15-08-2015]

Artikel 16

[Vervallen per 15-08-2015]

De hoofden van de afdelingen kunnen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur WBJA bevoegdheden doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

Artikel 17

[Vervallen per 15-08-2015]

Bij afwezigheid van de directeur WBJA worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken waargenomen door het afdelingshoofd dat is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Artikel 18

[Vervallen per 15-08-2015]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden

,

P.F. van Loo

Terug naar begin van de pagina