Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]
Geldend van 05-06-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2008, nr. WJZ/8184558, houdende vaststelling van subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies, artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies, artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, artikel 17, tweede lid, onderdeel g, van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling en de bepalingen in de EZ-subsidieregelingen die betrekking hebben op de openstelling van de subsidie en de vaststelling van subsidieplafonds;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Als perioden in 2009, waarin subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; deze perioden eindigen op de genoemde datum om 17.00 uur.

  • 2 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij in kolom 6 genoemde bedrag.

Artikel 1a

  • 1 Als perioden in 2009 en 2010, waarin subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; deze perioden eindigen op de genoemde datum om 17.00 uur.

Artikel 2

De percentages, bedoeld in artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, bedragen voor de in 2009 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

  • a. het basispercentage: 3,4 procent per jaar;

  • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

  • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

  • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 8 december 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina