Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 december 2008, nr. LOK 2008.119864, houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

Het tijdvak voor de subsidieverstrekking ten behoeve van sanering van verkeerslawaai als bedoeld in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai wordt vastgesteld voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.

Artikel 2

Het subsidieplafond voor het in artikel 1 vastgestelde tijdvak ten behoeve van de sanering van verkeerslawaai wordt vastgesteld op: € 19.100.000,00.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina