Subsidieregeling KDC

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 10-12-2022.
Geldend van 25-12-2008 t/m 31-12-2009

Regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat van 10 december 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/1674 sector LUV, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidie aan het Knowledge and Development Centre mainport Schiphol (Subsidieregeling KDC)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, 3, 4 en 6, eerste lid, van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. KDC: Stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol;

 • c. plan van aanpak: Plan van aanpak Beheer KDC van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en dat aangemerkt wordt als activiteitenplan als bedoeld in artikel 4:62 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De minister kan op aanvraag per boekjaar subsidie verstrekken aan het KDC voor het efficiënte beheer en de administratieve ondersteuning van het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelprogramma’s en projecten, in het kader van de uitvoering van het Kabinetsstandpunt Schiphol.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde subsidie bedraagt voor de jaren 2007, 2008 en 2009 in totaal niet meer dan € 200.000,–.

 • 2 Indien de ontvangen aanvragen, voor zover zij voldoen aan de voorschriften in artikel 5, betrekking hebben op een totaalbedrag dat aan subsidie toegekend zou kunnen worden dat hoger is dan het subsidieplafond, dan wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid over die aanvragen verdeeld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het KDC richt de aanvraag tot subsidieverlening aan de minister ter attentie van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend uiterlijk voor 31 maart van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 4 Het tweede lid geldt niet voor de jaren 2007 en 2008.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten die de deelnemende partijen in het KDC ten behoeve van de bedrijfsvoering van het KDC maken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren indien:

 • a. het plan van aanpak naar het oordeel van de Minister niet in overeenstemming is met artikel 2 en artikel 6, of

 • b. door het KDC vermogen is gevormd met de door de subsidie verstrekte gelden.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden dat:

 • a. er op de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het desbetreffende jaar voldoende gelden ter beschikking worden gesteld; en

 • b. voor het resterende gedeelte van de begrote kosten van het KDC jaarlijks door derden voldoende gelden worden verstrekt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Op aanvraag van het KDC kan de minister voorschotten verlenen met betrekking tot de verleende subsidie gedurende het boekjaar.

 • 2 De aanvraag tot voorschotverlening gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a. een opgave van eerder ontvangen voorschotten over het boekjaar; en

  • b. relevante declaraties.

 • 3 De voorschotverlening bedraagt ten hoogste 80% van de verleende subsidie.

 • 4 Een aanvraag tot voorschotverlening wordt ingediend bij de minister ter attentie van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het KDC dient conform artikel 4:74 Awb een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2 De aanvraag tot subsidievaststelling voor het boekjaar 2007 wordt ingediend zo spoedig mogelijk nadat deze regeling in werking is getreden.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Met het toezicht op de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen is belast de directeur en de medewerkers van de accountantsdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze is gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 december 2007.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2010.

 • 3 Deze regeling blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van subsidies die voor de vervaldatum zijn verleend en op eventuele bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling KDC.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Naar boven